אישור החוק - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 38), התשע"ו-2015

‏יום שלישי ‏08 ‏דצמבר ‏2015 14:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

סילבן שלום
אברהם נגוסה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הכנסת (תיקון מס' 38), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ו בכסלו התשע"ו (8 בדצמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 606, מיום י"ב בכסלו התשע"ו (24 בנובמבר 2015), עמ' 14.

    תיקון סעיף 551.בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ה, עמ' 251. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 55(א)(2)(א), לפני "כיסוי הוצאות" יבוא "מימון הוצאות הקשורות לפעילות הפרלמנטרית, לרבות באמצעות כוח אדם, שירותי תקשורת,". תיקון סעיף 562.בסעיף 56 לחוק העיקרי, המילים "חבר הכנסת שהוא" – יימחקו, במקום "ואולם רשא-ית הוועדה הציבורית להמליץ" יבוא "ואולם, רשאית ועדת הכנסת להחליט לפי הוראות פרק זה", ואחרי "כחברי הכנסת" יבוא "או תפקידם הציבורי". תיקון חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם [מס' 42]3.בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשע"ו, עמ' 290., סעיף 11 – בטל. תחילה4.תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).
משוב א- א+