אישור החוק - הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס` 41), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2015 21:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 47

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמיר פרץ
עמר בר-לב
אברהם נגוסה
ירון מזוז
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

שולי מועלם-רפאלי

נגד 11

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 602, מיום י"ג בחשוון התשע"ו (26 באוקטובר 2015), עמ' 2 ועמ' 3.

    תיקון סעיף 13ד1.בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 228; התשע"ה, עמ' 250., בסעיף 13ד – (1) בסעיף קטן (ד) – (א) ברישה, במקום "סעיף קטן (א)(1), (1א) או (2)" יבוא "סעיף קטן (א)"; (ב) בפסקה (3ב), בסופה יבוא "של הכנסת"; (ג) בפסקה (4), במקום "וועדותיה" יבוא "או ועדות הכנסת"; (ד) אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) שלילת שכר בעד תקופה או חלק מתקופה, שלא תעלה על שבועיים, שבה הורחק חבר הכנסת לפי פסקה (4), אם מצאה, מנימוקים שיירשמו, שהתקיימו נסיבות מיוחדות של הפרה חמורה של כללי האתיקה מצד חבר הכנסת; ואולם, ועדת האתיקה לא תורה על שלילת שכר לפי פסקה זו לראשונה מחבר הכנסת אלא בהחלטה פה אחד של כל חבריה; (7) שלילת שכר בסכום שאינו עולה על 5,000 שקלים חדשים אם הטילה על חבר הכנסת עיצום מהעיצומים המפורטים בסעיף קטן זה בשל הפרת כלל מכללי האתיקה וקבעה כי – (א) בהפרת הכלל כאמור גרם חבר הכנסת לנזק לרכוש הכנסת במשכן הכנסת בכוונה לגרום לנזק כאמור, או צפה כאפשרות סבירה את קרות הנזק; (ב) שווי הנזק, כולו או חלקו, ינוכה משכרו של חבר הכנסת בדרך שתקבע."; (2) סעיף קטן (ד1) – בטל; (3) בסעיף קטן (ה1), המילים "או (ד1)" והמילים "בדואר רשום" – יימחקו. תחולה2.החלטה של ועדת האתיקה לפי סעיף 13ד(ד)(6) או (7) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, תחול רק על הפרה של כלל מכללי האתיקה שהתרחשה מיום תחילתו של חוק זה ואילך.
משוב א- א+