אישור החוק - הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס` 3), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏30 ‏נובמבר ‏2015 16:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מיקי לוי
דב חנין
יוסי יונה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 3), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ח בכסלו התשע"ו (30 בנובמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 961, מיום ו' בחשוון התשע"ו (19 באוקטובר 2015), עמ' 104.

    תיקון סעיף 1131.בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014‏ ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ה, עמ' 292., בסעיף 113(ב), פסקה (5) – תימחק. תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום כ"ו באלול התשע"ה (10 בספטמבר 2015).
משוב א- א+