קריאה שנייה - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 21), התשע"ו-2015

‏יום שלישי ‏24 ‏נובמבר ‏2015 01:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 50

נאוה בוקר
משולם נהרי
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה יעלון
מכלוף מיקי זוהר
גילה גמליאל

נגד 35

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רוברט אילטוב
איציק שמולי
יצחק הרצוג
איתן ברושי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 21), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשע"ו (24 בנובמבר 2015) [בישיבה שהחלה ביום י"א בכסלו התשע"ו (23 בנובמבר 2015)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 973, מיום ד' בכסלו התשע"ו (16 בנובמבר 2015), עמ' 186.

    החלפת מונחים1. (א) בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ה, עמ' 18. (להלן – החוק העיקרי), בפרק ג'1, בכל מקום בפרק, למעט בהוראות החוק המנויות בסעיף קטן (ב) – (1) במקום "תקופת ההסתגלות" יבוא "תקופת ההסתגלות הראשונה"; (2) במקום "בתקופת ההסתגלות" יבוא "בתקופת ההסתגלות הראשונה"; (3) במקום "תקופת הקבע" יבוא "תקופת ההסתגלות השנייה"; (4) במקום "בתקופת הקבע" יבוא "בתקופת ההסתגלות השנייה"; (5) במקום "ובתקופת הקבע" יבוא "ובתקופת ההסתגלות השנייה". (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ההוראות שלהלן בחוק העיקרי: ההגדרות "תקופת ההסתגלות" ו"תקופת הקבע" שבסעיף 26ב, וסעיפים 26ג, 26ה, 26יא ו-26יט. תיקון סעיף 26ב2. בסעיף 26ב לחוק העיקרי – (1) במקום ההגדרה "תקופת ההסתגלות" יבוא: ""תקופת ההסתגלות הראשונה" – התקופה שמיום התחילה עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020);"; (2) במקום ההגדרה "תקופת הקבע" יבוא: ""תקופת ההסתגלות השנייה" – התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) עד יום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023)." תיקון סעיף 26ג3. בסעיף 26ג(ב) לחוק העיקרי – (1) בפסקה (1), המילים "הן בתקופת ההסתגלות והן בתקופת הקבע" – יימחקו; (2) במקום פסקאות (3) ו-(4) יבוא: "(3) מי שמלאו לו 18 שנים במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה, יחולו עליו הוראות סעיף 26יא; (4) מי שמלאו לו 18 שנים במהלך תקופת ההסתגלות השנייה, יחולו עליו הוראות סעיף 26יח." תיקון סעיף 26ה4. בסעיף 26ה לחוק העיקרי, סעיף קטן (ה) – בטל. תיקון סעיף 26יא5. בסעיף 26יא לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הוראות לעניין מי שמלאו לו 18 שנים במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה"; (2) בסעיף קטן (א), במקום "שביום התחילה טרם מלאו לו 18 שנים ובתקופת ההסתגלות ימלאו לו 18 שנים" יבוא "שימלאו לו 18 שנים במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה"; (3) בסעיף קטן (ג), אחרי "שר הביטחון רשאי" יבוא "במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה", ובמקום "לגיל 21" יבוא "לגיל 24"; (4) במקום סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד) על מיועד לשירות ביטחון שמועד התייצבותו לשירות סדיר נדחה לפי סעיף זה, יחולו הוראות אלה: (1) מלאו לו 24 שנים במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה – רשאי שר הביטחון לפטור אותו בהגיעו לגיל האמור, בצו, מחובת שירות סדיר, ויחולו לגביו הוראות סעיף 26יב לעניין שילוב בתעסוקה; (2) לא מלאו לו 24 שנים עד תום תקופת ההסתגלות הראשונה – יחולו עליו, בתום תקופת הצו האחרון לדחיית שירות שניתן לפי סעיף זה, הוראות סימן ה'." תיקון סעיף 26טו6. בסעיף 26טו לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "מתגייס בפועל" יבוא: ""הצוות" – הצוות הבין-משרדי שהוקם לפי הוראות סעיף 26טו1."; (2) בסעיף קטן (ג) – (א) בפסקה (1), בסופה יבוא "שייקבע בשים לב להמלצת שר הביטחון"; (ב) בפסקה (2), בסופה יבוא "שייקבע בשים לב להמלצת השר הממונה על חוק שירות לאומי–אזרחי (בפרק זה – השר הממונה);"; (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג1) בקביעת אופן השגתם של היעדים השנתיים כאמור בסעיף קטן (ג), תיתן הממשלה את דעתה לתכניות הרב–שנתיות שגיבש הצוות לפי סעיף 26טו2." הוספת סעיפים 26טו1 ו-26טו27. אחרי סעיף 26טו לחוק העיקרי יבוא: "הקמת צוות בין-משרדי לקידום עמידה ביעדי הגיוס26טו1.הממשלה תקים, בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 21), התשע"ו–2015 (בפרק זה – תיקון מס' 21), צוות בין-משרדי, בראשות המנהל הכללי של משרד הביטחון, שחבריו יהיו: (1) ראש המועצה הלאומית לכלכלה הפועלת לפי החלטת הממשלה מספר 430 מיום י"ז באלול התשס"ו (10 בספטמבר 2006); (2) הממונה על התקציבים במשרד האוצר; (3) המנהל הכללי של משרד הכלכלה; (4) המנהל הכללי של משרד החינוך; (5) המנהל הכללי של הרשות לשירות לאומי-אזרחי; (6) נציג בכיר מטעם ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל; (7) נציג היועץ המשפטי לממשלה. תפקידי הצוות 26טו2.(א) הצוות יגבש תכנית רב–שנתית לתקופת ההסתגלות הראשונה הכוללת אמצעים שיקדמו את העמידה ביעדי הגיוס לשירות סדיר ולשירות לאומי-אזרחי שנקבעו לפי סעיף 26טו; לשם כך רשאי הצוות, בין השאר, להציע תיקוני חקיקה ולהמליץ על שימוש בתכניות קיימות שהן בתחומי האחריות של משרדי הממשלה, לרבות תכניות המעוגנות בהחלטות הממשלה, בהוראות תקנות כספים ומשק (תכ"מ) של החשב הכללי במשרד האוצר ובמבחני תמיכות. (ב) הצוות יגיש את התכנית כאמור בסעיף קטן (א), לשר הביטחון ולשר הממונה, לא יאוחר מתום 120 ימים מיום תחילתו של תיקון מס' 21; שר הביטחון יגבש הצעת החלטה, בהסכמת השר הממונה, בהתאם לתכנית שהוגשה לו כאמור ויביאה לאישור הממשלה לא יאוחר מ-40 ימים מיום שהוגשה לו התכנית; לא הגיע שר הביטחון להסכמה עם השר הממונה בעניין הצעת ההחלטה כאמור, בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לו התכנית, יגיש שר הביטחון את הצעת ההחלטה לממשלה ויביא בדברי ההסבר להצעה את עמדת השר הממונה. (ג) שישה חודשים לפני תום תקופת ההסתגלות הראשונה, ישלים הצוות את גיבושה של תכנית רב-שנתית לתקופת ההסתגלות השנייה; על התכנית הרב-שנתית כאמור יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים, והיא תגובש בהתחשב, בין השאר, במידת העמידה ביעדי הגיוס בתקופת ההסתגלות הראשונה וביעילותם של האמצעים שננקטו בהתאם לתכנית הרב-שנתית שגובשה לפי סעיף קטן (א). (ד) הצוות יגיש את התכנית כאמור בסעיף קטן (ג) לשר הביטחון ולשר הממונה, לא יאוחר משישה חודשים לפני תום תקופת ההסתגלות הראשונה; שר הביטחון יגבש הצעת החלטה, בהסכמת השר הממונה, בהתאם לתכנית שהוגשה לו כאמור ויביאה לאישור הממשלה לא יאוחר מ-40 ימים מיום שהוגשה לו התכנית; לא הגיע שר הביטחון להסכמה עם השר הממונה בעניין הצעת ההחלטה כאמור, בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לו התכנית, יגיש שר הביטחון את הצעת ההחלטה לממשלה ויביא בדברי ההסבר להצעה את עמדת השר הממונה. (ה) הצוות יערוך מעקב מתמיד אחר יישום החלטות הממשלה שהתקבלו לפי סעיף 26טו(ג) במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה ותקופת ההסתגלות השנייה. (ו) הצוות ידווח לשר הביטחון ולשר הממונה, אחת לשנה, על ביצוע הוראות סעיף זה ובכלל זה על אמצעי המעקב שננקטו." תיקון סעיף 26טז8. בסעיף 26טז(ב) לחוק העיקרי, המילים "על חוק שירות לאומי-אזרחי (בסעיף זה – השר הממונה)" – יימחקו. תיקון סעיף 26יח9. בסעיף 26יח(ג) לחוק העיקרי, אחרי "שר הביטחון רשאי" יבוא "במהלך תקופת ההסתגלות השנייה". תיקון סעיף 26יט10. בסעיף 26יט לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "תחולת סעיפים בשים לב לעמידה ביעדי גיוס"; (2) במקום הרישה יבוא "מיועד לשירות ביטחון ששירותו נדחה בתקופת ההסתגלות הראשונה בצו לפי סעיף 26יא וחלות עליו הוראות סעיף קטן (ד)(2) של הסעיף האמור, בין שניתן לגביו צו דחיית שירות נוסף לפי סעיף 26יח ובין שלא ניתן, ומלאו לו 21 שנים, יחולו עליו בשנת הגיוס שלאחר תום תקופת הצו האחרון לדחיית שירות שניתן לפי הסעיפים האמורים, הוראות אלה:"; (3) בפסקה (2), במקום "26כא(ב)" יבוא "26כא(ד)". תיקון סעיף 26כ 11. בסעיף 26כ(א) לחוק העיקרי, במקום "יולי 2016" יבוא "יולי 2019" ובמקום "שהגיע לגיל 21 באותה שנת גיוס, בהתאם להוראות סעיף 26יח(א) ו-(ב)" יבוא "שמתקיים בו האמור בסעיף 26יט רישה, באותה שנת גיוס" ובסופו יבוא "והכול במהלך תקופת ההסתגלות השנייה". תיקון סעיף 26כא12. בסעיף 26כא לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "יולי 2016" יבוא "יולי 2019"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "מי שמלאו לו 21 שנים" יבוא "מי שמתקיים בו האמור בסעיף 26יט רישה"; (3) בסעיף קטן (ג), במקום "מי שמלאו לו 21 שנים" יבוא "מי שהתקיים בו האמור בסעיף 26יט רישה". תיקון סעיף 26כב13. בסעיף 26כב לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות שר הביטחון באין עמידה ביעדים"; (2) בסעיף קטן (ג), אחרי "שר הביטחון רשאי" יבוא "במהלך תקופת ההסתגלות השנייה"; (3) בסעיף קטן (ד), לפני "מספר המיועדים" יבוא "שר הביטחון יחליט על", המילה "לראשונה" – תימחק, ובמקום הסיפה החל במילים "לא יעלה" יבוא "בכל שנת גיוס, בשים לב ליעד השנתי הכולל לגיוס שקבעה הממשלה לפי סעיף 26טו"; (4) סעיף קטן (ה) – בטל; (5) בסעיף קטן (ו), במקום "מתמיד" יבוא "לפי הוראות סעיף זה". תיקון סעיף 26כז14. בסעיף 26כז לחוק העיקרי – (1) פסקה (3) – תימחק; (2) בפסקה (4), במקום "בישיבה" יבוא "הישיבות". תיקון סעיף 26כח15. בסעיף 26כח לחוק העיקרי – (1) האמור בו יסומן "(א)" ובו, אחרי פסקה (3) יבוא: "(3א) ביצוע הוראות סעיף 26טו2, לרבות התכניות הרב–שנתיות שגיבש הצוות ואמצעי המעקב שננקטו לפי אותו סעיף, וכן החלטות הממשלה שהתקבלו בהתאם להוראות סעיף 26טו(ג)."; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תקיים אחת לשנה דיון בדיווחים שהתקבלו לפי סעיף קטן (א), לשם מעקב על ביצוע ההוראות לפי פרק זה." תיקון סעיף 49ג16. בסעיף 49ג(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "מפקח" יבוא "בודק". תיקון חוק שירות לאומי-אזרחי
משוב א- א+