קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 207), התשע"ו-2015

‏יום חמישי ‏19 ‏נובמבר ‏2015 04:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 58

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

משה כחלון
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מירי רגב
יואב קיש
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
גילה גמליאל
ענת ברקו
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

בצלאל סמוטריץ
מרדכי יוגב

נגד 52

שלי יחימוביץ
יוסי יונה
יצחק הרצוג
איתן ברושי
עמר בר-לב
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעקב פרי
יעל גרמן
עיסאווי פריג`
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

דב חנין
חנין זועבי
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
עמיר פרץ
קסניה סבטלובה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום ז' בכסלו התשע"ו (19 בנובמבר 2015) [בישיבה שהחלה ביום ו' בכסלו התשע"ו (18 בנובמבר 2015)] ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 951, מיום ט"ז באלול התשע"ה (31 באוגוסט 2015), עמ' 1566, עמ' 1604.

    תיקון סעיף 1971.בפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 26. (להלן – הפקודה), בסעיף 197, בסופו יבוא "בכפוף להוראות פרק רביעי". הוספת פרק רביעי2.אחרי סעיף 214 לפקודה יבוא:
    "פרק רביעי: חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי
    הגדרות214א.בפרק זה – "הסכם בין-לאומי" – הסכם שניתן לגביו צו לפי סעיף 196 וכן הסכם לחילופי מידע; "הסכם לחילופי מידע" – הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה זרה שעניינו מתן סיוע, לרבות באמצעות חילופי מידע, לשם אכיפת חוקי המס של מדינת ישראל או דיני המס של המדינה הזרה; "חוק מס" – חיקוק הדן בהטלת מס או בתשלום חובה ששר האוצר ממונה על ביצועו; "מדינה" – כהגדרתה בסעיף 196(ג). העברת מידע על פי הסכם בין-לאומי214ב.(א) על אף האמור בסעיפים 231 ו-234, המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין פרק זה (בפרק זה – המנהל) רשאי להעביר מידע לרשות מס במדינה זרה, בהתאם להסכם בין-לאומי, בכפוף לסייגים שבהסכם, ובלבד שמתקיימים כל אלה: (1) לעניין העברת מידע ביוזמת המנהל – המידע דרוש למדינה הזרה לצורך אכיפת דיני המס שלה; (2) לעניין העברת מידע בהתאם לבקשה של רשות מס של מדינה זרה, המנהל שוכנע בהתאם לבקשה שהמידע דרוש למדינה הזרה לצורך אכיפת דיני המס שלה; (3) רשות המסים היתה רשאית לעשות שימוש באותו מידע לצורך אכיפת חוק מס; (4) בהסכם הבין-לאומי נקבע כי המדינה הזרה מחויבת בשמירת סודיותו של המידע ובאבטחתו; (5) העברת המידע הותנתה בכך שרשות המס של המדינה הזרה תעשה שימוש במידע שיתקבל אך ורק לצורך אכיפת דיני המס שלה, לא תעבירו לגורם אחר באותה מדינה שלא לצורך אכיפת דיני המס שלה, ולא תעבירו למדינה אחרת. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יועבר מידע לרשות מס של מדינה זרה לפי הסכם בין-לאומי, אם העברת המידע עלולה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, בשלום הציבור או בביטחונו, בחקירה תלויה ועומדת, בתקנת הציבור או בעניין חיוני אחר של מדינת ישראל, ורשאי המנהל לסרב לבקשה להעביר מידע לרשות מס של מדינה זרה לפי הסכם בין-לאומי, אם רשות המס של אותה מדינה נמנעה, בלא הצדק סביר, מהעברת מידע לפי ההסכם למנהל, או שלא קיימה תנאי אחר בהסכם. (ג) לעניין העברת מידע בהתאם לבקשה של רשות מס של מדינה זרה, לצורך אכיפת דיני המס של אותה מדינה על תושב ישראל מסוים, המנהל יודיע לתושב ישראל כאמור על הכוונה להעביר מידע לגביו לפחות 14 ימים לפני העברת המידע, אלא אם כן רשות המס של המדינה הזרה ביקשה שלא להודיע כאמור. (ד) הסמכה לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות. איסוף מידע לצורך הסכם בין-לאומי214ג.(א) מי שנתונות לו סמכויות לפי סעיפים 135 עד 140א, יהיו נתונות לו הסמכויות האמורות גם לצורך איסוף מידע לפי הסכם בין-לאומי, ובלבד שלא ייאסף מידע שלא ניתן להעבירו לפי סעיף 214ב. (ב) הפעלת הסמכויות כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה באופן שבו מופעלות אותן הסמכויות לצורך ביצוע הפקודה ובכפוף לתנאים, להגבלות ולאיסורים החלים לעניין הפעלתן. פרסום ברשומות214ד.נעשה הסכם לחילופי מידע, יפרסם על כך שר האוצר הודעה ברשומות." תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).
משוב א- א+