קריאה שנייה - חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 15), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏26 ‏אוקטובר ‏2015 18:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעל גרמן
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איציק שמולי
ירון מזוז
אבי (משה) דיכטר
ענת ברקו
בצלאל סמוטריץ

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ג בחשוון התשע"ו (26 באוקטובר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 951, מיום ט"ז באלול התשע"ה (31 באוגוסט 2015), עמ' 1652.

    תיקון סעיף 51. בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשע"ד, עמ' 414. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5 – (1) בפסקה (10), במקום "2.5%" יבוא "2.9%"; (2) בפסקה (11), במקום "2%" יבוא "2.9%"; (3) במקום פסקאות (12) ו-(13) יבוא: "(12) בשנת התקציב 2017 – באופן שלא יעלה על 2.5%; (13) בשנת התקציב 2018 – באופן שלא יעלה על 2.25%; (14) בשנת התקציב 2019 – באופן שלא יעלה על 2%; (15) בשנת התקציב 2020 – באופן שלא יעלה על 1.75%; (16) בשנות התקציב 2021 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%." הוספת סעיפים 11 ו-12 2. אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: "הוראת שעה לשנת 2015 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 201511. על אף הוראות סעיף 6א, נוכח האיחור החריג באישור התקציב לשנת 2015, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2015, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2014, המחושב לפי סעיף 6א. הוראת שעה לשנת 2016 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 201612.(א) על אף הוראות סעיף 6א, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2016, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 0.25% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2015, המחושב לפי סעיף 6א. (ב) בשל שינוי באופן ההתחשבנות בין הממשלה ובין המוסד לביטוח לאומי שאינו משנה את הגירעון הכולל מן התמ"ג, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2016, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 6א, שלא יעלה על 1.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2015, המחושב לפי סעיף 6א. (ג) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן (א), לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2016 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לשנים הבאות."
משוב א- א+