להעביר את הצעת החוק לוועדה - חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 33) (תיקון מס` 3), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏19 ‏אוקטובר ‏2015 20:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

יצחק וקנין
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אברהם נגוסה
יריב לוין

נמנע 1

החוק המלא


  • חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ג בחשוון התשע"ו (26 באוקטובר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 962, מיום ו' בחשוון התשע"ו (19 באוקטובר 2015), עמ' 106.

    ביטול פרק ב'1. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א–2011‏ ס"ח התשע"א, עמ' 302; התשע"ג, עמ' 47. (להלן – החוק העיקרי), פרק ב' – בטל. ביטול סעיף 1442. סעיף 144 לחוק העיקרי – בטל. תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) [מס' 61]3.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ד, עמ' 813. – (1) בסעיף 6ח4(א)(1), אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה"; (2) בסעיף 6כ2(ג)(5)(ג) – (א) בפסקת משנה (1), אחרי "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה", ואחרי "בבעל זיכיון" יבוא "או בבעל רישיון"; (ב) בפסקת משנה (2), בכל מקום, אחרי "בבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה" יבוא "או בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה".
משוב א- א+