קריאה שנייה - חוק העונשין (תיקון מס` 120 והוראת שעה), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏02 ‏נובמבר ‏2015 20:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 47

דוד אזולאי
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
משה גפני
מרב מיכאלי
איתן כבל
איתן ברושי
עמר בר-לב
יואב קיש
אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
מרדכי יוגב

נגד 17

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
אוסאמה סעדי
אחמד טיבי
דב חנין
טלב אבו עראר
איציק שמולי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ו (2 בנובמבר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 958, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015), עמ' 84.

    תיקון סעיף 329 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ה, עמ' 200. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 329(א)(2), אחרי "בסכין," יבוא "באבן". הוראת שעה 2. בשלוש השנים שמיום תחילתו של חוק זה יקראו את החוק העיקרי כך ש – (1) בסעיף 329(ב), אחרי "כלפי בן משפחתו" יבוא "או עבירה לפי סעיף קטן (א)(2)"; (2) בסעיף 332א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), לא יפחת עונשו מחמישית העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא יהיה, בהיעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי." תיקון חוק הביטוח הלאומי
משוב א- א+