אישור החוק - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 82), התשע"ו-2015

‏יום שני ‏12 ‏אוקטובר ‏2015 23:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיקי לוי
משה גפני
מרב מיכאלי
אברהם נגוסה
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82), התשע"ו–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשע"ו (12 באוקטובר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 951, מיום ט"ז באלול התשע"ה (31 באוגוסט 2015), עמ' 1566, עמ' 1598.

    תיקון סעיף 48א1.בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ה, עמ' 190., בסעיף 48א(ג), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא: "(2) על אף האמור בפסקה (1), במכירת דירת מגורים מזכה שחלות עליה הוראות סעיף קטן (ב2), ובכלל זה בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב3)(1), יהיה המס על הסכום האינפלציוני החייב בשיעור 0%, ושיעור זה יהיה גם השיעור לעניין השומה לפי פקודת מס הכנסה." תיקון חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)
משוב א- א+