הסתייגות - הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס` 2), התשע"ה-2015

‏יום חמישי ‏03 ‏ספטמבר ‏2015 03:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי

נגד 24

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יואב קיש
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
ענת ברקו
נאוה בוקר
אופיר אקוניס
יולי - יואל אדלשטיין
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק השידור הציבורי (תיקון מס` 2), התשע”ה–2015 (להלן – התיקון), מתקן את חוק השידור הציבורי, התשע”ד-2014 (להלן –החוק) שמטרתו להקים תאגיד שידור ציבורי ולסגור את רשות השידור.
  תיקון זה לחוק קובע מספר עניינים:
  ראשית, שינוי שם החוק ל”חוק השידור הציבורי הישראלי”, שינוי שמו של התאגיד ל”תאגיד השידור הישראלי” ועיגון שמה של תחנת הרדיו ”קול ישראל” בחוק.
  שנית, דחיית התחילה בחוק ליום 31 במרס 2016 (להלן – יום התחילה), שאז יחל לפעול ולשדר תאגיד השידור הישראלי.
  שלישית, נקבע כי בעד שנת 2015 ואילך לא תיגבה אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה.
  בנוסף, נמחק האיסור על המפרק לפטר עובדים כאמצעי לצמצום מספר העובדים או להתייעלות רשות השידור ונקבע, כי לא יראו בפיטורי העובדים שנעשו כאמור לצמצום מספרם או להתייעלות כשלעצמו, כפגיעה בשידורים.
  עוד נקבע בחוק, כי המדינה תעביר למפרק את הסכום הנדרש למימון יתרת ההוצאות לתשלום, ובלבד שעד ליום י”ט בכסלו התשע”ו (1 בדצמבר 2015), נחתמו חוזים לפינוי מתחום רשות השידור בתל אביב.
  בנוסף, המנהל הכללי הזמני הוסמך לעסוק בכל הפעולות הנדרשות לשם היערכות תאגיד השידור הישראלי לקיום השידורים ביום התחילה, ולמלא את כל התפקידים המוטלים על המנכ”ל לפי החוק, לרבות רכישת תוכן חדש, ויחולו לגביו הוראות החוק החלות על המנכ”ל. כמו כן, תקופת כהונתו של המנכ”ל הזמני תהיה עד תום שנה מיום התחילה. ככלל, אין מניעה למנות אותו לתפקיד המנכ”ל הקבוע של התאגיד, אולם תקופת כהונתו כמנכ”ל זמני תובא בחשבון לעניין תקופת הכהונה הקבועה בחוק למנכ”ל תאגיד השידור הישראלי.
  עוד נקבע, כי המנכ”ל הזמני יהיה רשאי לקבל לעבודה, לפני יום התחילה, עד 400 עובדים הנדרשים לשם היערכות לקיום השידורים ביום התחילה, זאת גם אם טרם נקבעה מגבלת שיא כוח אדם על ידי המועצה. קבלת העובדים תיעשה בהליך שוויוני ושקוף לפי כללים שיקבע המנכ”ל הזמני, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, ויפורסמו באתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי או של משרד התקשורת. לאחר מינויו של מנהל חטיבת החדשות הראשון, קבלת עובדים למשרות עיתונאי, עורך חדשות או מגיש תכניות בחטיבת החדשות, תיעשה בידי מנהל חטיבת החדשות באישור המנכ”ל ובכפוף לכללים שפורסמו. אולם, כי אם מונתה המועצה, המשך קבלת העובדים יהיה טעון את אישורה, והיא אף רשאית להתנות את האישור בתנאים.
  בנוסף, בחוק נקבעו הוראות לעניין ועדת איתור מיוחדת לבחירת נושאי משרה, עד למינוי המועצה. בוועדה יכהנו המנכ”ל הזמני כיו”ר הוועדה, יו”ר ועדת האיתור שהוא שופט בדימוס ונושא משרה נוסף שקבע המנכ”ל. נושאי המשרה שימונו על ידי הוועדה המיוחדת, יכהנו תקופה שלא תעלה על שנתיים, אך יוכלו להתקבל לעבודה בתאגיד השידור הישראלי בהליך הקבוע בחוק. אם מונתה המועצה באמצע הליך האיתור, תסיים ועדת האיתור המיוחדת את ההליך, אך מינויו של נושא המשרה, יהיה טעון אישור המועצה.
  עוד נקבעו מספר הבהרות לעניין מועד סיום העסקתם של עובדי רשות השידור והטלוויזיה הלימודית, כך שאם מועד סיום העסקתם חלק לפני יום הפרסום, יראו אותם כעובדי רשות השידור או הטלוויזיה הלימודית, לעניין קבלתם בתאגיד השידור הישראלי, בפטור ממכרז.
  לסיום, בעת הקריאה השניה והקריאה השלישית במליאת הכנסת, התקבלה הסתייגות לסעיף 12, שעניינו תיקון סעיף 113 לחוק, כך שבסוף פסקה (1)(ב), יבוא: ”בשידורי הרשות יש להימנע מחד-צדדיות, ממשפט קדום, מהבעת דעה אישית, ממתן ציונים והדבקת תגים, מהעלמת עובדות או מהטמעתן באורח סלקטיבי שלא לפי ערכן החדשותי”.

החוק המלא


 • חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה–2015 *
  התקבל בכנסת ביום י"ט באלול התשע"ה (3 בספטמבר 2015) [בישיבה שהחלה ביום י"ח באלול התשע"ה (2 בספטמבר 2015)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 942, מיום ד' באב התשע"ה (20 ביולי 2015), עמ' 894.

  תיקון שם החוק1. בחוק השידור הציבורי, התשע"ד–2014‏ ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ה, עמ' 284. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, בסופו יבוא "הישראלי". החלפת מונח2. בכל מקום בחוק – (1) במקום "תאגיד השידור הציבורי" יבוא "תאגיד השידור הישראלי"; (2) במקום "לתאגיד השידור הציבורי" יבוא "לתאגיד השידור הישראלי"; (3) במקום "בתאגיד השידור הציבורי" יבוא "בתאגיד השידור הישראלי"; (4) במקום "שתאגיד השידור הציבורי" יבוא "שתאגיד השידור הישראלי"; (5) במקום "מתאגיד השידור הציבורי" יבוא "מתאגיד השידור הישראלי". תיקון סעיף 633. בסעיף 63(ג)(1) לחוק העיקרי, במקום "שידורי הרדיו יכללו" יבוא "שידורי הרדיו ייקראו "קול ישראל" ויכללו". תיקון סעיף 804.בסעיף 80(א) לחוק העיקרי, בהגדרה "הסכום הכולל" – (1) בפסקה (1), במקום " 2015 ו-2016" יבוא "2016 ו-2017"; (2) בפסקה (2), במקום "2017" יבוא "2018". תיקון סעיף 925. בסעיף 92 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום התאריך הנקוב בו יבוא "כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016)"; (2) סעיף קטן (ג) – בטל. תיקון סעיף 956. בסעיף 95 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ד), במקום "עד למינוי מנהל כללי קבוע בידי המועצה, לפי הוראות סעיף 38" יבוא "עד תום שנה מיום התחילה" ובמקום "הסעיף האמור" יבוא "סעיף 38, ואולם תקופת כהונתו בתפקיד המנהל הכללי הזמני תובא בחשבון בחישוב התקופה הקבועה בסעיף 40(א)"; (2) בסעיף קטן (ה), אחרי "יעסוק" יבוא "עד יום התחילה" ובמקום "בלבד" יבוא "ובכל פעולה אחרת הנדרשת לשם היערכות התאגיד לקיום שידורים ביום התחילה; החל ביום התחילה ועד תום תקופת כהונתו ימלא המנהל הכללי הזמני את כל התפקידים המוטלים על המנהל הכללי לפי חוק זה ויחולו לגביו כל הוראות החוק החלות על המנהל הכללי"; (3) סעיף קטן (ו) – בטל; (4) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא: "(ח1)(1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ז) ו-(ח), ועל אף האמור בסעיף 52, המנהל הכללי הזמני רשאי לקבל לעבודה, לפני יום התחילה, עד 400 עובדים הנדרשים לשם היערכות תאגיד השידור הישראלי לקיום השידורים ביום התחילה גם אם טרם נקבעה מגבלת שיא כוח אדם; קבלת העובדים לפי פסקה זו תיעשה בהליך שוויוני ושקוף לפי כללים שיקבע המנהל הכללי הזמני בהתייעצות עם נציב שירות המדינה; כללים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד או של משרד התקשורת. (2) על אף האמור בפסקה (1), לאחר מינויו של מנהל חטיבת החדשות הראשון, קבלת עובדים למשרות מהסוגים המנויים בסעיף 52(ב)(2) תיעשה בידי מנהל חטיבת החדשות באישור המנהל הכללי הזמני, ובהתאם לכללים שיקבע המנהל הכללי הזמני בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, ויפורסמו כאמור בפסקה (1). (3) מונתה המועצה, המשך קבלת עובדים לפי סעיף קטן זה ושלא בהתאם להוראות סעיף 52 טעון את אישורה; המועצה רשאית להתנות את אישורה בתנאים שתקבע. (4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 96, ובכלל זה מההוראות הקבועות בו לעניין הפטור מחובת המכרז בקבלת עובדי רשות השידור או עובדי הטלוויזיה הלימודית, לתאגיד השידור הישראלי." תיקון סעיף 967. בסעיף 96 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "המנהל הכללי שמינתה המועצה" יבוא "המנהל הכללי הזמני"; (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "המנהל הכללי" יבוא "הזמני"; (3) בסעיף קטן (ד), אחרי "שהמנהל הכללי" יבוא "הזמני"; (4) בסעיף קטן (ה), במקום "על מי שהיה עובד רשות השידור או עובד הטלוויזיה הלימודית שנתיים רצופות ערב יום הפרסום" יבוא "על עובד של רשות השידור או עובד של הטלוויזיה הלימודית שהועסק ברשות השידור או בטלוויזיה הלימודית במשך שנתיים רצופות לפחות ערב יום הפרסום"; (5) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ו) לעניין סעיף זה עובד של רשות השידור או עובד של הטלוויזיה הלימודית אשר התקבל כעובד בתאגיד השידור הישראלי לפי סעיף 95(ח1), יראו אותו כמי שהוצע לו, לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), להתקבל כעובד בתאגיד השידור הישראלי. (ז) לעניין סעיף זה יראו כעובד של רשות השידור או כעובד של הטלוויזיה הלימודית גם מי שהיה עובד כאמור ערב יום הפרסום והעסקתו ברשות השידור או בטלוויזיה הלימודית, לפי העניין, הסתיימה אחרי יום הפרסום." תיקון סעיף 978. במקום סעיף 97 לחוק העיקרי יבוא: "נושאי משרה ראשונים97.(א) על אף האמור בסעיפים 52(ב)(1) ו-47(ב), ועדת איתור מיוחדת לבחירת נושאי משרה תבחר את נושאי המשרה הראשונים של התאגיד (בסעיף זה – ועדת האיתור המיוחדת), ובכלל זה את מנהל חטיבת החדשות, ותמנה אותם. (ב) חברי ועדת האיתור המיוחדת יהיו המנהל הכללי הזמני, והוא יהיה היושב ראש, יושב ראש ועדת האיתור ונושא משרה נוסף שקבע המנהל הכללי הזמני; עד לבחירתו של נושא משרה נוסף כאמור יהיה סמנכ"ל הכספים הראשון חבר ועדת האיתור המיוחדת. (ג) נושאי המשרה שימונו לפי סעיף קטן (א), יועסקו בתאגיד השידור הישראלי לתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילת עבודתם, אולם אין באמור כדי למנוע את קבלתם לעבודה בתאגיד השידור הישראלי לפי הוראות סעיף 52. (ד) הוראות סעיף זה יחולו עד למינוי המועצה; ואולם, החל הליך איתור לפי סעיף זה תסיים ועדת האיתור המיוחדת את הליך האיתור כאמור בסעיף זה, ואם טרם מונה נושא המשרה, יהיה מינויו טעון את אישור המועצה." תיקון סעיף 1019. בסעיף 101 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה" יבוא "בעד שנת 2015 ואילך לא תיגבה אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה"; (2) בסעיף קטן (ב), המילים "וחובות האגרה לפי הוראות סעיף קטן (א)" – יימחקו. תיקון סעיף 10310. בסעיף 103(ב) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "ומונה יושב ראש המועצה" יבוא "ומונה מנהל כללי זמני – אלא באישור המנהל הכללי הזמני". תיקון סעיף 10611. בסעיף 106(ב) לחוק העיקרי, הסיפה החל במילה "ובלבד" – תימחק. תיקון סעיף 11312. בסעיף 113 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ב) – (א) בפסקה (3), בסופה יבוא "לעניין זה לא יראו את צמצום מספר העובדים כשלעצמו כפגיעה בשידורים"; (ב) אחרי פסקה (3) יבוא: "(4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לאפשר התערבות בתוכן שידוריה של הרשות. (5) בשידורי הרשות יש להימנע מחד-צדדיות, ממשפט קדום, מהבעת דעה אישית, ממתן ציונים והדבקת תגים, מהעלמת עובדות או מהטעמתן באורח סלקטיבי שלא לפי ערכן החדשותי."; (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), המדינה תעביר למפרק את הסכום הנדרש למימון יתרת ההוצאות לתשלום, ובלבד שעד ליום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015), נחתמו חוזים הנדרשים לפינוי מתחם רשות השידור בתל אביב."
משוב א- א+