הסתייגות - הצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס` 7), התשע"ה-2015

‏יום רביעי ‏29 ‏יולי ‏2015 22:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

מיקי לוי
עמיר פרץ
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי

נגד 33

משולם נהרי
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
משה כחלון
אלי אלאלוף
אברהם נגוסה
נאוה בוקר
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • מכוח תיקון מס` 7 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ”ד–1984 (להלן: ”החוק”), תוקם רשות לאומית לחדשנות טכנולוגית, ושתהיה הגוף האמון על יישום המדיניות הממשלתית בכל הנוגע לעידוד וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה. הרשות תוקם כתאגיד ציבורי שיפעל בהתאם למטרות הקבועות בחוק. ראש הרשות יהיה המדען הראשי והאורגנים של הרשות יהיו מועצת הרשות, המנהל הכללי של הרשות וועדות המחקר. המועצה תמנה 8 חברים – נציגי ממשלה ונציגים מקרב הציבור, שייבחרו על ידי ועדת איתור, ובראשה יעמוד המדען הראשי. המועצה תתכנס לפחות שש פעמים בשנה. תפקידי המועצה יהיו, בין היתר, לפעול ליישום המדיניות הממשלתית בתחומי פעולתה של הרשות כפי שנקבעה בהחלטות ממשלה, וככל שלא נקבעה מדיניות כאמור – בהתאם למדיניות שר הכלכלה כפי שמפורט בתיקון מס` 7 לחוק. בנוסף, המועצה תפקח על התנהלותה היעילה והתקינה של הרשות, תדון בתכניות העבודה של הרשות, תאשרן ותעקוב אחר יישומן. המועצה אחראית גם על קביעתם של מסלולי ההטבות. כל אחת מוועדות המחקר תהיה מוסמכת לגבי מסלול הטבות אחד או יותר. בוועדות המחקר יהיו תשעה חברים – נציגי ממשלה ונציגים מקרב הציבור. ועדות המחקר, בין היתר, יחליטו בדבר הענקת הטבות בהתאם להוראות מסלולי ההטבות שקובעת המועצה ולתקציב שהוקצה להפעלתם. התקציב השנתי של הרשות ימומן מתקציב המדינה. התקציב המנהלי של הרשות יהיה נפרד מתקציב מסלולי ההטבות ולא תתאפשר המרה של תקציב מסלולי ההטבות לתקציב המנהלי של הרשות, אלא באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר. בנוסף, במקרים חריגים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובתנאים נוספים שנקבעו בתיקון לחוק, הרשות תהיה רשאית לגייס הון בישראל ומחוצה לה כנגד חוב בלבד (ולא כנגד תמלוגים או נכסים של הרשות) למימון מסלולי הטבה מסוימים שהמועצה תקבע מראש. כמו כן, הרשות תהיה רשאית, במסגרת הפעלת מסלולי הטבות, להיות שותפה בשותפות מוגבלת בתנאים שנקבעו לכך בתיקון לחוק. תחילתו של חוק זה ביום כ` בטבת התשע”ו (1 בינואר 2016); אולם, נקבעו הוראות תחילה והוראות מעבר, בין היתר, לעניין הותרתם של מסלולי ההטבות הישנים לתקופה נוספת של 3 שנים. הסכמי שיתוף פעולה בין-לאומיים במחקר ופיתוח שנחתמו טרם הקמת הרשות, מינוי מנהל כללי זמני לרשות וסמכויותיו והסדרים לגבי עובדים שעובדים כיום בלשכת המדען הראשי ובעמותה.

החוק המלא  • חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ג באב התשע"ה (29 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 926, מיום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015), עמ' 628.
משוב א- א+