אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 113), התשע"ה-2015

‏יום רביעי ‏29 ‏יולי ‏2015 19:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 80

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
חנין זועבי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התיקון לחוק מאפשר אכיפה של עבירות תעבורה מסוימות באמצעות מצלמות בידי רשויות מקומיות.
  לפי התיקון רשויות מקומיות יוכלו להציב, להפעיל ולתחזק מצלמות לצורך תיעוד עבירות תעבורה המנויות בתוספת, ובלבד שלא ניתן יהיה לזהות את הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך אחרים. כמו כן, נקבעו הוראות שונות לצורך צמצום ומניעת הפגיעה בפרטיות המצולמים.
  בשלב זה עבירת התעבורה היחידה המנויה בתוספת היא שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית. ואולם, שר התחבורה רשאי, בהסכמת שר המשפטים, השר לביטחון פנים ושר הפנים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת ולהוסיף עבירות תעבורה נוספות, ובלבד שמדובר בעבירות קנס.
  תחילתו של התיקון לחוק מותנה בתחילתן של תקנות שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ואשר יובאו לאישור הוועדה בתוך שישים ימים מיום פרסום החוק.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 113), התשע"ה–2015 *
  התקבל בכנסת ביום י"ג באב התשע"ה (29 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג (19 ביוני 2013), עמ' 930.

  תיקון סעיף 11. בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 2382. (להלן – הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "רשות הרישוי " יבוא: ""רשות תימרור מרכזית", "רשות תימרור מקומית" ו"תמרור" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א–1961;". תיקון סעיף 27א2.בסעיף 27א לפקודה – (1) בסעיף קטן (א), בסיפה, במקום הקטע החל במילים "של הסרט" עד המילים "שהובא למצלמה" יבוא "של הצילום שנשמר בסרט, וכי מרגע ביצוע הצילום", והמילה "בו" – תימחק; (2) בסופו יבוא: "(ד) בסעיף זה, "סרט" – לרבות קלטת, דיסקט, תקליטור, שבב או כל אמצעי אחר שנועד לאחסון של מידע חזותי, מידע מילולי, מידע מספרי או מידע אחר, המופק ממצלמה." הוספת סעיף 27א13.אחרי סעיף 27א לפקודה יבוא: "אכיפת עבירות תעבורה בידי רשויות מקומיות באמצעות מצלמות 27א1.(א) מונו רשות מקומית, ראש רשות מקומית או עובד רשות מקומית כרשות תימרור מקומית לגבי דרך, רשאית הרשות המקומית לבצע פעולות כמפורט להלן באותה דרך, או בדרך עירונית שבתחום הרשות המקומית שגוף אחר מונה לגביה כרשות תימרור מקומית: (1) להציב, לתפעל ולתחזק מצלמות, למטרת תיעוד של עבירות תעבורה המנויות בתוספת האחת עשרה (בסעיף זה – עבירות); (2) להפיק צילומים של אירועים שתועדו במצלמות האמורות בפסקה (1) למטרה האמורה באותה פסקה (בסעיף זה – מצלמות), המעידים על ביצוע עבירות. (ב) עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך כאמור בסעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982‏, רשאי למסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף 228 לאותו חוק, אם נוכח על סמך צילום כאמור בסעיף קטן (א)(2), כי אדם עבר עבירה. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לעניין עבירה המנויה בפרט 1 לתוספת האחת עשרה, עובד הרשות המקומית לא ימסור הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף קטן (ב), למי שרשאי לפי דין לנסוע בנתיב אשר יועד וסומן בתמרור לפי פקודה זו כנתיב לתחבורה ציבורית, לרבות למי שניתן לגבי רכבו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית. (ד) בצילום שהופק לפי סעיף קטן (א)(2) יופיעו הנתונים המנויים בסעיף 27א(א), כולם או חלקם, והתמרור הנוגע לעבירה המתועדת, הנדרשים להוכחת ביצוע העבירה. (ה) צילום לפי סעיף זה לא יהיה ניתן לצפייה ולא יישמר, אלא באופן שלא יביא לזיהוי הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך אחרים. (ו) מאגר המידע שיכלול את הצילומים ואת הדוחות המופקים מהם לא יחובר לכל מאגר מידע אחר ברשות המקומית, אלא במידה הנדרשת ליישום הוראות סעיף זה. (ז) תפעול המצלמות, שמירת המידע המתועד בצילומים והפקת הצילומים והדוחות, לפי סעיף זה, ייעשו באופן שמפחית את סיכוני אבטחת המידע. (ח) המנהל הכללי של עירייה או מי שממלא תפקיד מקביל בעירייה או במועצה מקומית, לפי העניין, או מי שהוא הסמיכו לכך, יהיה אחראי לשמירת הצילומים ברשות המקומית. (ט) שמירת הצילומים ברשות המקומית תיעשה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש לא מורשה במידע המופיע בצילומים, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין. (י) צילום שהופק לפי סעיף קטן (א)(2) יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי הנתונים כאמור בסעיף קטן (ד), ובלבד שהוכח כי מתקיימים לגבי הצילום התנאים שבסעיף 27א(א) סיפה; ההוראות לפי סעיף 27א(ב) יחולו לעניין זה. (יא) קנס שהטיל עובד רשות מקומית לפי סעיף זה, או שהטיל בית משפט בשל הפעלת סמכות הרשות המקומית לפי סעיף זה, ישולם לקופת הרשות המקומית. (יב) הפעלת סמכויות הרשות המקומית לפי סעיף זה מותנית באישור מליאת מועצת הרשות המקומית. (יג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכויות הרשות מקומית לפי כל דין, ככל שניתנו. (יד) שר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בעניינים אלה: (1) אופן הצבת המצלמות ותפעולן; (2) אופן שמירת הצילומים והמידע המתועד בהם בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ז) ו-(ט) ומשך שמירת הצילומים; (3) אופן הגישה לצילומים וההרשאות לשימוש בהם, ובכלל זה חיבור מאגר המידע למאגרים אחרים שברשות המקומית בהתאם להוראות סעיף קטן (ו), ואופן הפקת הצילומים והדוחות בהתאם להוראות סעיף קטן (ז); (4) אופן המצאת הצילומים לבעליו של הרכב שתועד בהם. (טו) בסעיף זה – "דרך עירונית" – כהגדרתה בתקנות התעבורה, התשכ"א–1961; "נתיב תחבורה ציבורית" – חלק מדרך שהנסיעה בה מותרת, לפי תמרור, לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית או לרכב המבצע פנייה בהתאם לסימון המופיע על גבי התמרור." תיקון סעיף 414.בסעיף 41 לפקודה – (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, בסופו יבוא "ובלבד שלא יוספו לתוספת האחת עשרה עבירות שאינן עבירות קנס"; (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) תקנות שעניינן שינוי התוספת האחת עשרה יותקנו בהסכמת שר המשפטים, השר לביטחון הפנים ושר הפנים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת." הוספת תוספת אחת-עשרה5.אחרי התוספת העשירית לפקודה יבוא:
  "תוספת אחת עשרה
  (סעיף 27א1) 1. שימוש שלא כדין בנתיב נסיעה אשר יועד וסומן בתמרור לפי פקודה זו כנתיב תחבורה ציבורית." תיקון חוק סדר הדין הפלילי
משוב א- א+