אישור החוק - הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס` 5), התשע"ה–2015

‏יום שלישי ‏28 ‏יולי ‏2015 19:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

יואב בן צור
מיקי לוי
עאידה תומא סלימאן
מרב מיכאלי
גילה גמליאל

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • כיום קובע סעיף 7 לחוק ההתיישנות, התשי”ח–1958, כי ”היתה עילת התובענה תרמית או אונאה מצד הנתבע, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעה לתובע התרמית או האונאה.” בעילת השעיה זו לא נכללות נסיבות שבהן התובע נמנע מהגשת תביעתו בשל התנהגות פסולה אחרת של הנתבע.
    הוחלט להוסיף לרשימת הנסיבות המצדיקות השעיה של מרוץ תקופת ההתיישנות על פי החוק, עילות השעיה נוספות: מקרים שבהם הנתבע או מי מטעמו גרם לעיכוב כאמור על ידי הטעיית התובע, הפעלת כוח נגדו, איום עליו או ניצול מצוקתו. הגדרת ”הטעיה” נועדה להבהיר כי אם הנתבע גרם ביודעין לכך שהתובע לא יהיה מודע לעובדות המהוות את עילת התובענה יושעה מרוץ תקופת ההתיישנות, גם אם הדבר נעשה בדרך של אי־גילוי.

החוק המלא


  • חוק ההתיישנות (תיקון מס' 5), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב באב התשע"ה (28 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 600, מיום ה' באב התשע"ה (21 ביולי 2015), עמ' 126.

    החלפת סעיף 71.בחוק ההתיישנות, התשי"ח–1958‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 112; התשס"ז, עמ' 385. , במקום סעיף 7 יבוא: "השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות עקב התנהגות פסולה של הנתבע 7. מרוץ תקופת ההתיישנות של תביעה יושעה כל עוד נמנע התובע מלהגיש תובענה בשל כך שהנתבע, או מי מטעמו, מטעה ביודעין את התובע, מפעיל נגדו כוח, מאיים עליו או מנצל את מצוקתו; לעניין זה, "הטעיה" – לרבות בדרך של אי־גילוי ביודעין של עובדה מהעובדות המהוות את עילת התובענה."
משוב א- א+