אישור החוק - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 161), התשע"ה-2015

‏יום שלישי ‏28 ‏יולי ‏2015 18:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

אלי אלאלוף
מיקי לוי
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

עאידה תומא סלימאן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע הגבלה על התשלום שרשאי לגבות מי שמייצג אדם בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ומי שמסייע באופן אחר בהגשת תביעה כאמור. ההגבלה חלה לגבי גמלאות נכות כללית וילד נכה, נפגעי עבודה ומתנדבים, גמלת שירותים מיוחדים, גמלת ניידות ופיצוי לנפגעי פוליו וגזזת, שכרוכה בהשגתן קביעת אחוזי נכות, ותחול הן בהליכים בפני המוסד, הן בוועדות רפואיות ובוועדות ערר, והן בערעורים לבית הדין לעבודה על החלטות ועדת ערר. שיעורי התשלום משתנים לפי סוג הטיפול, תוך הבחנה בין פעולות שמיוחדות לעורכי דין לבין פעולות אחרות. ההגבלה מתייחסת לאחוזים שניתן לגבות מסכום הגמלה המשולמת לתקופה שלא תעלה על 60 חודשים. בחמש השנים הראשונות מתחילת החוק ילווה ביצועו במחקר שיעקוב אחר השפעת החוק. שר המשפטים בהסכמת שר הרווחה ובאישור הוועדה יוכל לשנות בצו את השיעורים המרביים לגביה. בנוסף קובע החוק הוראות בדבר אופן גביית התשלומים, שניתן להתנות עליהן, וכן הוראות לעניין ההתקשרות בהסכם לטיפול בתביעה. בנוסף יתאפשר סיוע משפטי ללא מבחן הכנסה למי שנתבע לשלם מעבר למותר לפי הצעת החוק.

החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 161), התשע"ה–2015 *
  התקבל בכנסת ביום י"ב באב התשע"ה (28 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 568, מיום כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014), עמ' 150.

  הוספת סימן ב'1 בפרק י"ד1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ה, עמ' 137. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 315 יבוא:
  "סימן ב'1: הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה
  הגדרות – סימן ב'1315א.בסימן זה – "גמלה" – גמלה לפי פרקים ה', ט' או י"ג, לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות, שנערך לפי סעיף 9 (בסימן זה – הסכם הניידות), לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת או לפי חוק פיצוי לנפגעי פוליו; "גמלה בסכום נמוך" – כל אחת מאלה: (1) קצבה שסכומה אינו עולה על 1,200 שקלים חדשים; (2) קצבה לפי סעיף 199(1) שמכפלת סכומה ביחס שבין מספר החודשים שנותרו לתובע ממועד תחילת הזכאות לקצבה עד הגיעו לגיל פרישה ובין 60 חודשים, אינה עולה על הסכום האמור בפסקה (1); (3) קצבה כאמור בסעיף 315ד(א)(2)(ב) שמכפלת סכומה ביחס שבין מספר חודשי הזכאות לה לפי החלטת הזכאות ובין 60 חודשים אינה עולה על הסכום האמור בפסקה (1), וכל קצבה שתשולם אחריה מכוח אותה תביעה; "דמי פתיחת תיק" – סכום שאינו עולה על הסכום היסודי, שמי שמייצג בתביעה או מסייע באופן אחר בהגשתה רשאי לגבות בעד הגשת התביעה; "החלטת הזכאות" – ההחלטה בתביעה שבה ניתן הטיפול ומכוחה משולמת הגמלה; "ועדת עררים" – כל אחת מאלה: (1) ועדה רפואית לעררים לפי פרק ה'; (2) ועדה רפואית לעררים, ועדה לעררים, ועדה לעררים לשירותים מיוחדים או ועדה לעררים לילד נכה, לפי פרק ט'; (3) ועדה רפואית לעררים לפי הסכם הניידות; (4) ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 9 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת; (5) ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 7 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו; "ועדה רפואית" – כל אחד מאלה: (1) רופא או ועדה רפואית לפי פרק ה', או הרשות לעניין תקנות 15, 17 ו־18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז–1956; (2) רופא מוסמך כמשמעותו בסעיף 208, או פקיד תביעות לעניין קביעת דרגת אי־כושר להשתכר לפי סעיפים 209 ו־210; (3) ועדה רפואית לפי הסכם הניידות; (4) ועדה רפואית לפי סעיף 9 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת; (5) רופא מוסמך לפי סעיף 7 לחוק פיצוי לנפגעי פוליו; "חוות דעת מקצועית" – כל אחת מהמפורטות להלן, שניתנו בעניין שבתחום המקצוע וההתמחות ובאופן המקובל באותו מקצוע: (1) חוות דעת מומחה שניתנה בידי רופא מומחה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976, בתחום התמחותו, או תעודת רופא שניתנה בידי רופא כאמור; לעניין זה, "חוות דעת מומחה" ו"תעודת רופא" – כמשמעותן בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.; (2) חוות דעת של רואה חשבון, יועץ מס, פסיכולוג מומחה בפסיכולוגיה קלינית או בעל מקצוע אחר שקבע השר; "חוק לפיצוי נפגעי גזזת" – חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 277.; "חוק פיצוי לנפגעי פוליו" – חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז–2007‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 161.; "הסכום היסודי" – סך של 800 שקלים חדשים, מעודכן לפי הוראות סעיף 315ט(ב); "תביעה" – תביעה לגמלה. הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה315ב.(א) על אף האמור בכל דין או הסכם, לא יידרש אדם לשלם בעד טיפול בתביעה תשלום העולה על סכום המחושב בהתאם לסוג הטיפול כמפורט בטור א' שלהלן, וכן בהתאם לאחת האפשרויות בטור ב', כפי שהסכימו הצדדים בעת ההתקשרות, ולעניין גמלה בסכום נמוך – בהתאם לאחת האפשרויות בטור ג', כפי שהסכימו הצדדים בעת ההתקשרות, והכול בכפוף להוראות סעיפים 315ה עד 315ז: טור א'
משוב א- א+