להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס` 2), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏27 ‏יולי ‏2015 23:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

נורית קורן
אברהם נגוסה
דוד אמסלם

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ”ד–1994, קובע, בין השאר, את חובתו של מכון כושר לקבל מתאמן רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית, שניתנה לו בידי רופא, המאשרת את כשירותו הרפואית להתאמן במכון כושר. תיקון מס` 2 לחוק מאפשר למכון כושר לקבל מתאמן על בסיס מילוי שאלון רפואי והצהרה בלבד על יד המתאמן, בנוסח שיקבע השר. רק במקרה שבו המענה לשאלון חיובי – יידרש המתאמן להמציא גם תעודה רפואית בה הרופא אישר כי האימון בחדר הכושר אינו מהווה סיכון לבריאותו של המתאמן.

החוק המלא


  • חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ג באב התשע"ה (29 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 946, מיום י"א באב התשע"ה (27 ביולי 2015), עמ' 990.

    החלפת סעיף 41.בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 110; התשס"ג, עמ' 50. (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 4 יבוא: "כשירות רפואית4.(א) מכון כושר יקבל מתאמן רק לאחר שהמציא לו שאלון רפואי הכולל הצהרת בריאות חתומה בידו המאשרת שאינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר (בסעיף זה – הצהרת בריאות); השר, בהסכמת שר הבריאות ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את נוסח הצהרת הבריאות, והוא רשאי לקבוע סוגים של מכוני כושר שיהיו פטורים מהחובה לדרוש ממתאמנים הצהרת בריאות. (ב) השיב המתאמן בחיוב על אחת השאלות בהצהרת הבריאות, יקבל אותו מכון הכושר רק לאחר שהמציא לו גם תעודה רפואית שבה רופא אישר שאין סיכון לבריאותו של המתאמן באימון במכון כושר (בסעיף זה – תעודה רפואית). (ג) היה המתאמן קטין, תצורף להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית, לפי העניין, הסכמה בכתב של אחד מהוריו לאימון במכון כושר חתומה בידי ההורה; הסכמה כאמור יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים. (ד) מכון כושר ידרוש ממתאמן שימציא לו הצהרת בריאות אחת לשנתיים, ולעניין מתאמן שהמציא תעודה רפואית, ידרוש ממנו מכון הכושר להמציא לו תעודה רפואית אחת לשנה. (ה) מכון כושר ישמור הצהרות בריאות שמתאמנים השיבו בהן בשלילה על כל השאלות וכן תעודות רפואיות. (ו) השר, בהסכמת שר הבריאות ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בכל עניין הנוגע להצהרת בריאות ולתעודה רפואית, ובכלל זה הוראות לעניין מועד הנפקת תעודה רפואית ולעניין פרק הזמן לשמירת מסמכים לפי סעיף זה." ביטול סעיף 52. סעיף 5 לחוק העיקרי – בטל. תיקון סעיף 63. בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 4 או 5" יבוא "סעיף 4". תחילה4. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו (בחוק זה – יום התחילה). הוראת מעבר5. מי שהתקבל כמתאמן קבוע במכון כושר לפני יום התחילה, בהתאם להוראות סעיף 4(א) לחוק העיקרי, כנוסחו לפני יום התחילה, וטרם חלפה שנה ממועד הנפקת התעודה הרפואית לפי אותו סעיף, לא יחולו לגביו הוראות סעיף 4 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, עד תום שנתיים ממועד הנפקת התעודה כאמור.
משוב א- א+