קריאה שנייה - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 46), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏13 ‏יולי ‏2015 21:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 65

יצחק כהן
יצחק וקנין
דוד אזולאי
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מיכאל אורן
מיקי לוי
איציק שמולי
עמר בר-לב
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יריב לוין
מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ה (13 ביולי 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 920, מיום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015), עמ' 608.

    תיקון סעיף 81א11.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967‏ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 142. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 81א1 – (1) בסעיף קטן (א), בסיפה, במקום "על 50,000 שקלים חדשים" יבוא "על 75,000 שקלים חדשים"; (2) בסעיף קטן (ב), פסקה (1) – תימחק; (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה, ימציא לנתבע, בדואר רשום עם אישור מסירה, התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה כאמור לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה – ההתראה); לא הצליח המבקש להמציא לנתבע את ההתראה באופן האמור, והיה המבקש מיוצג על ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית לפי הוראות תקנות סדר הדין ויחולו לעניין זה הוראות תקנות 489 ו-490 לתקנות סדר הדין. (ב2) סירב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, יראו את הנתבע כמי שהומצאה לו ההתראה כדין; הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה."; (4) בסעיף קטן (ג), במקום "ואישור על משלוחה בדואר רשום לנתבע" יבוא "אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום לנתבע ואישור מסירה או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה, לפי העניין". תיקון סעיף 81א32.בסעיף 81א3(ה) לחוק העיקרי, במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל". תיקון חוק הערבות
משוב א- א+