קריאה שנייה - חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 81 והוראת שעה), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏22 ‏יוני ‏2015 19:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 71

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

משה כחלון
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
מיקי לוי
משה גפני
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
ציפי לבני
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

יואב קיש
זאב בנימין בגין
אופיר אקוניס
בצלאל סמוטריץ
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יריב לוין
ציפי חוטובלי
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

צחי הנגבי
אבי (משה) דיכטר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג–1963 (להלן: ”החוק”), קובע כי במכירת זכות במקרקעין, הרוכש יהיה חייב במס רכישה. תיקון מס` 81 לחוק והוראת שעה, קובע כהוראת שעה ל-5 שנים, שיעורי מס רכישה גבוהים יותר שיוטלו על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה – כך ששיעור מס הרכישה על חלק שווי הזכות הנמכרת שעד 4,800,605 ₪ יעמוד על 8%, ושיעור המס האמור על חלק השווי שמעל 4,800,605 ₪ יעמוד על 10%. הוראת השעה תחול החל מיום 24.6.2015 ועד ליום 31.12.2020.
  בנוסף, התיקון האמור הופך את הוראת השעה שבסעיף 9(ג1ג) לחוק להוראת קבע, כך ששיעורי מס הרכישה שיחולו על דירת מגורים שאינה דירה יחידה החל משנת 2021 יהיו כדלהלן: על חלק השווי שעד 1,162,120 ₪ - 5%, מ-1,162,120 ₪ ועד 3,486,350 ₪ - 6%, מ-3,486,350 ₪ ועד 4,800,605 ₪ - 7%, מ-4,800,605 ₪ ועד 16,002,015 ₪ - 8%, ועל חלק השווי העולה על 16,002,015 ₪ - 10%. (הוראת השעה האמורה חלה במקור מיום 1.8.2013 עד יום 31.12.2014 והוארכה עד ליום 30.6.15 מכוח סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, הקובע, בין היתר, כי כל חיקוק שתוקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החודשים לתקופת כהונתה של הכנסה הנכנסת).
  כמו כן, התיקון מבטל את סעיף 9(ג1ד) לחוק שנקבע במקור כהוראת קבע שהיתה אמורה לחול מיום 1.1.2015, ושקבעה שיעורי מס רכישה נמוכים יותר כדלהלן: על חלק השווי שעד 1,126,475 ₪ - 3.5%, על חלק השווי העולה על 1,126,475 ₪ ועד 4,800,605 ₪ - 5%, על חלק השווי העולה על 4,800,605 ₪ ועד 16,002,015 ₪ - 8%, ועל חלק השווי העולה על 16,002,015 ₪ - 10%.

החוק המלא


 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 81 והוראת שעה), התשע"ה–2015 *
  התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשע"ה (22 ביוני 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 919, מיום כ"ח בסיוון התשע"ה (15 ביוני 2015), עמ' 604.

  תיקון סעיף 91. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ד, עמ' 736. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9 – (1) בסעיף קטן (ג), בסיפה, במקום "בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג1), (ג1א) ו-(ג1ב)" יבוא "בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג1), (ג1א), (ג1ב), (ג1ג) ו-(ג1ה)"; (2) בסעיף קטן (ג1ג), בפסקאות (1) ו-(2), ברישה, במקום "מיום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)" יבוא "ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) או לאחריו"; (3) סעיף קטן (ג1ד) – בטל; (4) לפני סעיף קטן (ג2) יבוא: "(ג1ה) על אף האמור בפסקה (1) של סעיף קטן (ג1ג), במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה (2) של הסעיף הקטן האמור, שנעשתה מיום ז' בתמוז התשע"ה (24 ביוני 2015) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן: (1) על חלק השווי שעד 4,800,605 שקלים חדשים – 8%; (2) על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים – 10%."; (5) בסעיף קטן (ג2) – (א) ברישה, במקום "ו-(ג1ד)" יבוא "ו-(ג1ה)"; (ב) בהגדרה "המדד הבסיסי", במקום "בסעיפים קטנים (ג1ג) ו-(ג1ד)" יבוא "בסעיף קטן (ג1ג)" ובסופה יבוא "לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1ה) – המדד שפורסם ביום כ"ד בטבת התשע"ה (15 בינואר 2015)."; (6) בסעיפים קטנים (ג3) ו-(ג4), במקום "ו-(ג1ד)" יבוא "ו-(ג1ה)". תחילה 2. (א) תחילתו של סעיף 9(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(1) לחוק זה – (1) לעניין סעיף קטן (ג1ג) – ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013); (2) לעניין סעיף קטן (ג1ה) – ביום פרסומו של חוק זה. (ב) תחילתו של סעיף 9(ג1ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, וביטולו של סעיף קטן (ג1ד) של סעיף 9 לחוק העיקרי, כאמור בסעיף 1(3) לחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015).
משוב א- א+