קריאה שנייה - הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015

‏יום רביעי ‏21 ‏ינואר ‏2015 18:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

עיסאווי פריג`
אילן גילאון
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר


 • חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע”ה-2015, קובע כהוראת שעה העלאה של סכום שכר המינימום שעמד על סך 4,300 ₪ בהדרגה עד לסכום של 5,000 ש”ח:
  בתקופה שמיום י”ב בניסן התשע”ה (1 באפריל 2015) עד יום כ”א באדר ב` התשע”ו (31 במרס 2016) – סכום שכר המינימום יעמוד על 4,650 ₪.
  בתקופה שמיום כ”ה בסיוון התשע”ו (1 ביולי 2016) עד יום ב` בטבת התשע”ז (31 בדצמבר 2016) – סכום שכר המינימום יעמוד על 4,825 ₪.
  החל מיום ג` בטבת התשע”ז (1 בינואר 2017), סכום שכר המינימום יעמוד על 5,000 ₪.
  הסכומים לעיל תקפים כל עוד סכום שכר המינימום שהיה חל אלמלא הוראת השעה עולה על 47.5% מהשכר הממוצע במשק ב-1 באפריל של כל שנה.
  בהסכמים שונים, בהסכמים קיבוציים ובהסדרים נקבעו תוספות שמטבען אמורות היו להיחשב בין רכיבי שכר המינימום ואולם נקבע לגביהן במפורש כי יוחרגו ממנו. הוראת השעה מתגברת על החרגה זו וקובעת כי תוספות אלה יבואו בחשבון לצורך חישוב שכר המינימום לפי הוראת השעה.
  על מנת לא לפגוע בשכר שהיה משתלם לעובד שהיה זכאי לאותן תוספות אלמלא הוראת השעה, מוצע לקבוע כי עובד כאמור יהיה זכאי לקבל ממעסיקו ”הפרשי הוראת שעה” בסכום השווה לסכום שהיה המעסיק משלם לו כהשלמה לשכר מינימום אלמלא הוראת השעה.

החוק המלא


 • חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה–2015 *
  התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשע"ה (21 בינואר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 914, מיום א' בשבט התשע"ה (21 בינואר 2015), עמ' 580.

  העלאת סכומי שכר מינימום1. בתקופת תוקפו של חוק זה יקראו את חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשע"ד, עמ' 604. (להלן – החוק העיקרי), כך:(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה ""שכר מינימום", לחודש" יקראו:""שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:(1) בתקופה שמיום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) עד יום כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016) – סכום השווה ל-4,650 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);(2) בתקופה שמיום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016) עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם (בהגדרה זו – הסכום בתקופה השנייה);(3) בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – הסכום בתקופה השנייה או סכום השווה ל-4,825 שקלים חדשים, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;(4) בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה–2015 (בחוק זה – הוראת השעה) – סכום השווה ל-5,000 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;";(2) בסעיף 3 – (א) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (3) יקראו:"(4) רכיב שכר כאמור בפסקאות (1) עד (3) או לפי סעיף קטן (ד) שאינו בא בחשבון שכר המינימום מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי (בסעיף זה – תוספת מוחרגת);(5) הפרשי הוראת השעה; בסעיף זה –"הפרשי הוראת השעה" – ההפרש החיובי, אם קיים, בין הסכום הבסיסי ובין הסכום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון בחישוב שכר מינימום לפי סעיף קטן זה או סעיף קטן (ד), לפי העניין, למעט תוספת מוחרגת;"הסכום הבסיסי" – סכום שכר המינימום אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה, כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4).";(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "שכר העבודה הרגיל ללא תוספות" יקראו "שכר העבודה הרגיל הכולל את התוספת המוחרגת בלא תוספות אחרות";(ג) אחרי סעיף קטן (ד) יקראו:"(ה) עובד זכאי להפרשי הוראת השעה; דין הפרשי הוראת השעה כדין השלמת השכר אשר היתה משתלמת לעובד לפי חוק זה כתוצאה מחישוב שכר המינימום אלמלא הוראת השעה. (ו) הוראות סעיף זה אשר קובעות שתוספת מוחרגת תובא בחשבון בחישוב שכר מינימום, יחולו על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות סעיף 11, והוראות מכוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי."; (3) בסעיף 6 – (א) במקום פסקה (1) יקראו:"(1) שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2), (3) ו-(4) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש";";(ב) אחרי פסקה (3) יבוא:"(4) הסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3(ב)(5), המעודכן ליום 1 באפריל של כל שנה."
  ליום 1 באפריל של כל שנה
  תחילה ותוקף2. תחילתו של חוק זה ביום י"ב בניסן התשע"ה (1 באפריל 2015) והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בפסקה (4) להגדרה ""שכר מינימום", לחודש", שבסעיף 1(1).
משוב א- א+