אישור החוק - הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 39), התשע"ה-2015

‏יום שני ‏05 ‏ינואר ‏2015 15:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

איתן כבל
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק מאריך את תקופת הזיכיון של ”ישראל 10” בערוץ השלישי בשישה חודשים, החל מיום י` בטבת התשע”ה (1 בינואר 2015) עד יום י”ג בתמוז התשע”ה (30 ביוני 2015), כדי למנוע קיום ערוץ מסחרי אחד, הערוץ השני, וחברת חדשות מסחרית יחידה בישראל. הארכת הזיכיון תאפשר לבעלי המניות ב”ישראל 10” שהות להכניס משקיע נוסף ולעבור בהמשך לרישיון.
    בנוסף להארכת הזיכיון, בתקופה זו הופחתה ההוצאה הכללית למימון הפקה ורכישה של תכניות בשיעורים החלים בתקופת הזיכיון, והוחלה ההוצאה המזערית למימון הפקה ורכישה של תכניות מסוגה עילית, חדשות והוצאות להפקת סרטים ישראליים, שנקבעה בכללי הרשות השניה לטלוזיה ורדיו (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע”ה–2014. ההפחתה חלה על כל בעלי הזיכיון, וכתוצאה מכך, בתקופה זו ההוצאה המזערית שתחול על זכייני ערוץ 2 ועל ערוץ 10 תהיה זהה להוצאה המזערית החלה על בעלי רישיונות.

החוק המלא


  • חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה–2015 *
    התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ה (5 בינואר 2015); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 913, מיום י"ד בטבת התשע"ה (5 בינואר 2015), עמ' 572.

    תיקון סעיף 11.בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990 ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ד, עמ' 814. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "תיקון מס' 37" יבוא:""תיקון מס' 39" – חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה–2015;".תיקון סעיף 372.בסעיף 37(א1) לחוק העיקרי, אחרי "בסעיף" יבוא "71ד(ו)(1א) או".תיקון סעיף 37ג3.בסעיף 37ג לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב1), ברישה, במקום "ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014)" יבוא "י"ג בתמוז התשע"ה (30 ביוני 2015)";(2) בסעיף קטן (ד), בפסקה (1), בסופה יבוא "אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה".תיקון סעיף 62ג4.בסעיף 62ג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:"(2א)(א) על אף האמור בפסקה (2), ההוצאה שעל בעלי הזיכיונות בערוץ 2 להוציא למימון הפקה ורכישה של תכניות המשודרות בערוץ בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד יום י"ג בתמוז התשע"ה (30 ביוני 2015), לפי הוראות הכללים והוראות הזיכיון החלות לגביהם, תופחת בסכום השווה להפרש שבין מחצית ההוצאה השנתית המזערית של בעל זיכיון כמשמעותה בסעיף 2(א) לתוספת השנייה לבין מחצית ההוצאה השנתית המזערית של בעל רישיון כמשמעותה בסעיף 2א לתוספת האמורה.(ב) אין בהוראות פסקת משנה (א) כדי לגרוע מההוצאה לתפעול השוטף של חברת החדשות, מההוצאה לשם הפקת תכניות סוגה עלית או מההוצאה לשם הפקת סרטים ישראלים שעל בעלי הזיכיונות בערוץ 2 להוציא לפי הוראות הכללים והוראות הזיכיון החלות לגביהם.(ג) ההפחתה האמורה בפסקה זו תחולק בין בעלי הזיכיונות בערוץ 2 בהתאם לחלוקת יחידות השידור ביניהם בתקופה האמורה בפסקת משנה (א)."תיקון סעיף 71ד5.בסעיף 71ד(ו) לחוק העיקרי – (1) אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א) לעניין ההתחייבויות בתחום התוכן שלא קיים בעל הזיכיון בתקופה שמיום תחילתו של תיקון מס' 37 עד יום תחילתו של תיקון מס' 39 – המועצה שוכנעה, מנימוקים שיירשמו, כי חומרת ההפרה ונסיבותיה אינן מצדיקות את אי-מתן הרישיון; לא תוקנה ההפרה עד למועד הגשת הבקשה לפי סעיף קטן (ג), תורה המועצה לבעל הזיכיון לתקן את ההפרה בתוך תקופת זמן סבירה; הורתה המועצה על תיקון ההפרה כאמור, ימציא בעל הזיכיון ערבות בנקאית אוטונומית בגובה ההפרה, להבטחת תיקונה, בהתאם לתנאים שעליהם יורה המנהל;";(2) בפסקה (3), במקום "תיקון מס' 37" יבוא "תיקון מס' 39" ובמקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)" יבוא "עד יום תחילתו של התיקון האמור". תיקון סעיף 71ה6.בסעיף 71ה לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב1), במקום "ובלבד שתקופה כאמור תסתיים לא יאוחר משנה לפני תום תקופת זיכיונו" יבוא "ולא יאוחר מתום תקופת זיכיונו";(2) בסעיף קטן (ד1) –(א) בפסקה (1), במקום "תיקון מס' 37" יבוא "תיקון מס' 39";(ב) בפסקה (3), במקום "תיקון מס' 37" יבוא "תיקון מס' 39" ובמקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)" יבוא "עד יום תחילתו של התיקון האמור";(3) בסעיף קטן (ו) –(א) ברישה, במקום "בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה" יבוא "במהלך תקופה שתקבע ולא יאוחר מתום תקופת זיכיונו";(ב) בפסקה (1), במקום "תשעה חודשים לפני תום תקופת זיכיונו" יבוא "חודשיים לפני תום תקופת זיכיונו";(ג) בפסקה (2), במקום "לא יאוחר משישה חודשים לפני תום תקופת הזיכיון" יבוא "לא יאוחר מחודש לפני תום תקופת הזיכיון";(4) בסעיף קטן (ט), ברישה, במקום "משישה חודשים" יבוא "מחודש".תיקון התוספת השנייה7.בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בסעיף 2, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ההוצאה שיוציא בעל זיכיון בערוץ השלישי למימון הפקה ורכישה של תכניות המשודרות בערוץ בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד יום י"ג בתמוז התשע"ה (30 ביוני 2015), לא תפחת ממחצית ההוצאה השנתית המזערית של בעל רישיון."
משוב א- א+