אישור החוק - הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 20), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏29 ‏דצמבר ‏2014 14:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תוכן התקציר:
  תיקון זה לחוק קובע כללים בעניין שכר הטרחה המרבי שאפשר לגבות מניצולי שואה.
  נקבע כי יוגבל את שכר הטרחה המשולם לעורכי דין ולמטפלים אחרים בגין הליכים למתן הכרה בזכאות לפי החוק, בעד טיפול בתביעה שהסתיים בקביעת זכאות לתגמולים לפי החלטה מינהלית. שכר הטרחה יוגבל בהתאם לשלב בהליך שבו ניתנה ההחלטה המינהלית, כדי לשקף את העבודה והמאמץ שהושקעו על ידי עורך הדין או המטפל.
  הגבלה נוספת נקבעה לגבי גביית שכר טרחה בעניין טיפול ב”חוק הגטאות”. בעקבות תיקון חקיקה שהתקבל בגרמניה בחודש יולי 2014, נשלחו לבתיהם של ניצולי השואה מכתבים מהממשל בגרמניה, שנותנים לניצולים את האפשרות לבחור בין המשך תשלום רנטה גבוהה ובין תשלום רנטה נמוכה יותר וקבלת סכום חד פעמי למפרע. עזרה בבחירת הברירה בין שתי החלופות היא מלאכה פשוטה וקצרה ועל כן הוגבל באופן משמעותי הסכום שאפשר לגבות בגין סיוע כאמור. ואולם, אם טיפולו של עורך הדין או המטפל לא הסתכם רק בעזרה בבחירה בין שתי החלופות אלא הוא הגיש תביעות או ערעורים בגרמניה בעניינו של ניצול השואה קודם לתיקון החוק האמור, הרי ששכר הטרחה יוגבל ל-7.5% מהתשלום הכולל או 25,000 ₪, לפי הנמוך.
  יובהר, כי מגבלות שכר הטרחה שנקבעו, וכן אלה שהופיעו בחוק ערב התיקון, יחולו על כל מי שמייצג תובעים לזכאות לפיו, בין שהם עורכי דין ובין שאינם. יודגש, כי אין בהוראה זו כדי להקנות סמכות ייצוג למי שאין לו סמכות כזאת לפי כל דין.
  עוד נקבע כי האיסור הקיים כיום על העברה, שעבוד או עיקול על תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ממדינה או ארגון מחוץ לישראל, יחול לא רק על תגמול, קצבה או פיצוי אחר שניתנו בשל נכות שנגרמה עקב רדיפות הנאצים, אלא על כל סוג של תגמול שאדם זכאי לו עקב רדיפות הנאצים.
  בנוסף, תיקון זה מתקן את חוק הסיוע המשפטי ומעניק לניצולי השואה את האפשרות לקבלת סיוע משפטי הן מקום בו הניצולים מתגוננים בבית משפט או בהוצאה לפועל בפני תביעה של עורך דין או מטפל לגביית שכר טרחה מניצול השואה, והן במקרים מסוימים ובעילות מוגדרות שהתיקון קובע, שבהם יוענק לניצולי השואה סיוע משפטי שיאפשר להם להגיש תביעות להשבת שכר טרחה שנגבה מעבר לסכומים שהתיקון קובע.
  בשל הייחודיות של ציבור ניצולי השואה וההבנה שאם תחולתו של התיקון לחוק תהיה מכאן ולהבא בלבד החוק ירוקן מתוכן, נקבע כי הוראות התיקון יחולו גם על הסכמי שכר טרחה שנכרתו לפני שהתיקון נכנס לתוקף, וגם על שכר טרחה שכבר נגבה על ידי עורך הדין או המטפל. ואולם, כדי לרכך את הפגיעה ולהפוך אותה למידתית יותר, נקבע כי יתאפשר לעורך הדין או המטפל שקיבלו כבר שכר טרחה לפי ההסכמים שעליהם היו חתומים ואינם עולים בקנה אחד עם ההסדר הקבוע בתיקון, לבחור להשיב לניצול השואה סכום מופחת של 25% מההפרש בין הסכום שנגבה בפועל ובין הסכום שמותר לגבות לפי התיקון, ובכך להימנע מהליכים משפטיים. כמו כן, גם סכומי שכר הטרחה שנקבעו בתיקון נקבעו בהתחשב בעובדה שההסדר שנקבע מוחל למפרע.

החוק המלא


 • חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20), התשע"ה–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשע"ה (29 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 596, מיום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014), עמ' 116.

  תיקון סעיף 111.בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957‏ ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ד, עמ' 570. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11(ג)(1), המילים "בשל נכות שנגרמה לו" – יימחקו.תיקון סעיף 22א2.בסעיף 22א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בהוראות לפי סעיף קטן (א), שכר הטרחה המרבי שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה, שאושרה כתוצאה מהחלטה מינהלית בדבר זכאות לתגמולים שנתן שר האוצר, לפי הצעת הרשות המוסמכת, שלפיה מי שיקבל תגמולים מכוחה יהיה זכאי להם רק ממועד שנקבע בהחלטה ולא לפני כן (בסעיף זה – החלטה מינהלית), לא יעלה על סכום כמפורט להלן, לפי העניין: (1) לעניין טיפול בתביעה בידי עורך דין – אחד מאלה, לפי הגבוה, בתוספת מס ערך מוסף:(א) ניתנה ההחלטה המינהלית, ולאחר מכן נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת – 473 שקלים חדשים;(ב) נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת, ולאחר מכן ניתנה ההחלטה המינהלית – 949 שקלים חדשים; (ג) ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערר לוועדת עררים – 4,910 שקלים חדשים;(ד) ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערעור לבית המשפט – 5,960 שקלים חדשים;(2) לעניין טיפול בתביעה בידי מי שאינו עורך דין – הסכום האמור בפסקה (1)(א) או (ב), לפי העניין, בתוספת מס ערך מוסף.(ג) הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ב) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב, ולעניין סכום של חמישים אגורות – יעוגלו כלפי מעלה; שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף קטן (ב), תוך ציון הסכומים המעודכנים; לעניין זה –"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2013;"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון.(ד) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי למנוע מבית המשפט לקבוע כי המטפל בתביעה אינו זכאי לשכר טרחה עקב ניתוק הקשר בין הגשת התביעה ובין ההחלטה המינהלית."הוספת סעיף 22ה3.אחרי סעיף 22ד לחוק העיקרי יבוא:"תחולה לעניין שכר טרחה בעד טיפול בתביעה22ה.הוראות חוק זה וצווים שהוצאו מכוחו, לעניין שכר טרחה בעד טיפול בתביעה, יחולו גם על מי שאינו עורך דין; אין באמור בסעיף זה כדי להתיר למי שאינו עורך דין לבצע פעולות שיוחדו לעורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961‏ ס"ח התשכ"א, עמ' 178.."תיקון חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול)
משוב א- א+