אישור החוק - הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס` 11), התשע"ה-2014

‏יום רביעי ‏10 ‏דצמבר ‏2014 11:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יפעת קריב
מנחם אליעזר מוזס
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • תיקון זה לחוק נועד לסייע לנפגע עבירת מין בשלב החקירה ולאפשר לו לבחור את מין החוקר שיחקור אותו. חקירה בדבר עבירת מין שבה נפגע עבירה נדרש לעתים לחשוף פרטים קשים ואישיים עלולה להיות חוויה קשה עבורו, המצטרפת לפגיעה קשה שחווה בשל העבירה. לפיכך יש חשיבות רבה לאפשר לחקירה להיות באווירה הנוחה ביותר לנפגע.
    נקבע כי החוקר בתחילת החקירה יְיַדע את נפגע עבירת המין בדבר זכותו לבחור את מין החוקר, וייענה לבקשתו. עוד נקבע כי אפשר יהיה שלא להיענות לבקשה רק במקרה שבו קצין ממונה החליט כך מטעמים מיוחדים שיירשמו, או שהחוקר המטפל בחקירה סבר שיש בהיענות לבקשה כדי לפגוע בחקירה, ואולם בשל דחיפות החקירה לא יכול היה להמתין להחלטת הקצין הממונה בעניין. במצבים אלה שבהם לא נענתה בקשת הנפגע כאמור, תוצע לו האפשרות ששוטר או עובד הגוף החוקר בן המין המבוקש יהיה נוכח בחקירה, אבל לא הוא שיבצע את החקירה בעצמו.

החוק המלא


  • חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 11), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ח בכסלו התשע"ה (10 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 597, מיום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014), עמ' 120.

    הוספת סעיף 14א1.בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001‏ ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"ה, עמ' ..., אחרי סעיף 14 יבוא:"זכות נפגע עבירת מין לבחור את מין החוקר14א.(א) נפגע עבירת מין זכאי לבחור את מין החוקר, והוא ייחקר כאמור בהתאם לבקשתו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:(1) הקצין הממונה סבר כי מטעמים מיוחדים שיירשמו לא ניתן להיענות לבקשה;(2) החוקר האחראי על חקירת העבירה סבר כי מטעמים מיוחדים שיירשמו יש בכך כדי לפגוע בחקירה, ובשל דחיפות העניין לא ניתן לקבל את עמדתו של הקצין הממונה.(ב) לא נענתה בקשתו של נפגע העבירה מאחד הטעמים המנויים בסעיף קטן (א)(1) או (2), ייחקר הנפגע בנוכחות שוטר או עובד הגוף החוקר בן המין שביקש הנפגע כי יחקור אותו, אם נכח באותה עת במקום החקירה, ונפגע העבירה מעוניין בכך.(ג) בתחילת החקירה, יידע החוקר את נפגע העבירה בדבר זכותו כאמור בסעיף קטן (א).(ד) לעניין זה, "עבירת מין" – עבירה בחוק העונשין המנויה בפרט 2 או 5 לתוספת הראשונה ועבירה לפי סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998."תחילה והוראת מעבר2.תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018), ואולם עד אותו מועד יפעל גוף חוקר בהתאם להוראות חוק זה, ככל הניתן, בהתאם לנהליו.
משוב א- א+