אישור החוק - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 49), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏09 ‏דצמבר ‏2014 17:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יצחק כהן
נסים זאב
יפעת קריב
עדי קול
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • הצעת חוק זו היא חלק נוסף מתוך שבעה חלקים שפוצלו מתוך הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 45), התשע”ד-2014, אשר כללה תיקונים שונים בנושאים שונים בחוק מס ערך מוסף.
  תיקון מס` 49 כולל את סעיף 3 מתוך תיקון מס` 45, שעניינו קביעת מס בשיעור אפס על שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים.
  הצעת החוק נועדה למעשה לאפשר את קיומם של ניסויים קליניים הנערכים בישראל בידי חברות תרופות רב-לאומיות, וזאת באמצעות קביעת מס בשיעור אפס.
  בנוסף, במהלך דיוני הוועדה הוחלט לקבוע גם פטור ממס ערך מוסף וממכס על יבוא של תרופות שלגביהן אישר מנכ”ל משרד הבריאות כי הן משמשות לצורך ניסויים רפואיים בבני אדם, המבוצעים בישראל. הפטור האמור עוגן במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס` 5), התשע”ה-2014, שפורסם ונכנס לתוקף ביום 7/12/2014.

החוק המלא


 • חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 49), התשע"ה – 2014 *
  התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014), עמ' 844.

  תיקון סעיף 301. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ ס"ח התשל"ו עמ' 239; התשע"ה, עמ' 41., בסעיף 30(א), אחרי פסקה (18) יבוא:"(19) מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ."
משוב א- א+