אישור החוק - הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס` 8), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏09 ‏דצמבר ‏2014 17:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יואב בן צור
יפעת קריב
עדי קול
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • מטרתו של תיקון זה לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ”ט–1969 הוא להבטיח את שלומם וביטחונם של ילדים במוסדות חינוך באמצעות הסדרה של הליך הרחקתו הזמנית של עובד חינוך בבית ספר שהוגש נגדו כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירת מין או אלימות חמורה נגד קטין או חסר ישע כל עוד ההליך הפלילי תלוי ועומד. כיום, מאשר המנהל הכללי של משרד החינוך את העסקתם של עובדי חינוך במוסדות חינוך שחל בהם חוק פיקוח על בתי ספר. בתיקון זה נקבע כי עם הגשת כתב אישום נגד עובד חינוך בשל עבירות כאמור, תהיה חובת התליה של אישור זה אלא אם כן שוכנע המנהל הכללי של משרד החינוך כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להתלות אישור זה. כמו כן, ניתן להפסיק את ההתליה בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.
    עוד קובע התיקון כי המנהל הכללי של משרד החינוך יהיה רשאי להתלות אישור כאמור אם הוגש כתב אישום נגד עובד חינוך בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות עובד חינוך.
    בנוסף, נקבע כי שר החינוך יעביר אחת לשנה, דיווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט בנוגע להתליות של אישורים של עובדי חינוך והפסקתן של התליות כאמור, שנעשו בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח.

החוק המלא


  • חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 8), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 559, מיום י"א בתמוז התשע"ד (9 ביולי 2014), עמ' 122.

    תיקון סעיף 181.בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180; התשס"ה, עמ' 749. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18 – (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או התלייתו";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) המנהל הכללי יתלה אישור לפי סעיף 16 אם הוגש נגד עובד חינוך כתב אישום בחשד לביצוע עבירת מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע הלומד במוסד החינוך, אלא אם כן שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להתלות את האישור, וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע; החלטה לפי סעיף קטן זה תהיה בכתב; בסעיף קטן זה – "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226. (בסעיף זה – חוק העונשין);"עבירת מין או אלימות חמורה" – עבירה לפי סעיפים 203ב, 214(ב), 298, 300, 305, 329, 333, 335, 345, 346, 347, 347א, 348, 351, 368ב, 368ג ו-377א לחוק העונשין.(א2) המנהל הכללי רשאי להתלות אישור לפי סעיף 16, אם הוגש נגד עובד חינוך כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות עובד חינוך.";(3) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "או להשעות עובד חינוך שאישורו הותלה כאמור בסעיף קטן (א1) או (א2)."תיקון סעיף 192.בסעיף 19 לחוק העיקרי, אחרי "ולא יבטל" יבוא "או יתלה". הוספת סעיפים 20א עד 20ג3.אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:"עיון מחדש בהחלטת התליה20א.(א) הותלה אישור של עובד חינוך לפי סעיף 18(א1) או (א2), תימשך ההתליה עד למתן פסק הדין הסופי בהליך הפלילי נגדו או עד להפסקת ההליך; ואולם, המנהל הכללי רשאי, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, להורות על הפסקת ההתליה במועד מוקדם יותר.(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מי שאישורו הותלה רשאי לפנות למנהל הכללי בבקשה שיורה על הפסקת ההתליה; פנה עובד כאמור, ישקול המנהל הכללי בתום שישה חודשים מיום מתן ההחלטה בדבר ההתליה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, את האפשרות להפסיק את ההתליה באותו מועד; החליט המנהל הכללי שלא להפסיק את ההתליה במועד כאמור, ישקול מחדש, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, אחת לתשעה חודשים, החל במועד ההחלטה לפי סעיף קטן זה, את האפשרות להפסיק את ההתליה.שמירת דינים20ב.אין בהוראות סעיפים 18(א1) ו-(א2) ו-20א כדי לגרוע מהוראות חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח–1978 ס"ח התשל"ח, עמ' 153..דיווח לכנסת20ג.שר החינוך ימסור לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, מידי שנה, לא יאוחר מא' בחשוון, דיווח על התליות של אישורים לפי סעיף 16, ועל הפסקת התליות כאמור, שנעשו בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח לפי סעיפים 18(א1) ו-(א2) ו-20א."תחילה4.תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשע"ו.
משוב א- א+