קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס` 8), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏09 ‏דצמבר ‏2014 17:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • תיקון מס` 8 לחוק זכויות החולה, התשנ”ו–1996 (להלן – החוק), קובע את זכותו של מטופל כי אדם שמלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת קבלת הטיפול הרפואי, בכפוף לכך שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי. יחד עם זאת נקבע כי המטפל יהיה רשאי, שלא לאפשר למלווה להיות נוכח בטיפול הרפואי כאמור אם סבר כי נוכחות המלווה עלולה לפגוע בבריאות המטופל, או מטופלים אחרים, או אף בבריאות המלווה עצמו, או כי נוכחות המלווה עלולה לפגוע באיכות הטיפול הרפואי שניתן למטופל, או בסיכויי הצלחתו של הטיפול, או כאשר נוכחות המלווה עלולה לפגום באפשרות לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי. עילה נוספת היא כאשר נוכחות המלווה גורמת הפרעה ממשית לעבודת המטפל או הצוות המטפל, או פוגעת בפרטיות של מטופלים אחרים ואין אפשרות למנוע את הפגיעה בפרטיות באמצעים סבירים אחרים.
  גם כאשר מתקיימות נסיבות כאמור המצדיקות את מניעת האפשרות לנוכחות מלווה לטיפול, מחוייב המטפל להסביר למטופל את הטעם להחלטתו, וכן עליו לאפשר למלווה להיות נוכח בסמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי, ככל שנוכחות זו היא בגדר האפשר.
  ההסדר האמור לא חל על משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, ואילו לגבי צבא הגנה לישראל הוא יחול בהתאמות שייקבעו בפקודות הצבא לעניין נוכחות מלווה מטעמו של מטופל בעת קבלת טיפול רפואי.

החוק המלא


 • חוק זכויות החולה (תיקון מס' 8), התשע"ה–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ה (9 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 578, מיום י"ט בחשוון התשע"ה (12 בנובמבר 2014), עמ' 11.

  הוספת סעיף 6א1.בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 594. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6 יבוא:"זכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי6א.(א) מטופל זכאי לכך שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו (להלן – מלווה), יהיה נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, ובלבד שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מטפל רשאי שלא לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, אם סבר שיש בנוכחותו כדי –(1) לפגוע בבריאות המטופל, המלווה או מטופלים אחרים;(2) לפגוע באיכות הטיפול הרפואי שניתן למטופל, בסיכויי הצלחתו של טיפול כאמור, או לפגום באפשרות לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי;(3) להפריע הפרעה ממשית לעבודת המטפל או הצוות המטפל; (4) לפגוע בפרטיות של מטופלים אחרים, ולא ניתן למנוע את הפגיעה באמצעים סבירים אחרים.(ג) סבר המטפל כי אין לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת הטיפול הרפואי בשל אחת מהעילות המנויות בסעיף קטן (ב), יסביר למטופל את הטעם לכך ויאפשר למלווה, ככל הניתן, להיות נוכח סמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי." תיקון סעיף 272.בסעיף 27 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (3) יבוא:"(4) לעניין סעיף 6א, בפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955, ניתן לקבוע הוראות בדבר נוכחות מלווה מטעמו של מטופל בעת קבלת טיפול רפואי.";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 30, הוראות סעיף 6א לא יחולו על משטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר."
משוב א- א+