אישור החוק - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 42), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏08 ‏דצמבר ‏2014 22:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

מיקי לוי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק אשר מספק שירותי טלפון נייח או נייד, שידורי כבלים או לוויין, גז, חשמל, מים, שירותי גישה לאינטרנט או שירותי רפואה כהגדרתם בחוק, יספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמים בשירותים אותם הוא מספק. כמו כן, בתקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני), התשע”ב–2012, שהותקנו מכוח סעיף זה נקבע, בין השאר, כי כאשר זמן ההמתנה הצפוי לקבלת מענה אנושי עולה על שלוש דקות, העוסק יחויב להציע לצרכן, בהודעה מוקלטת, את האפשרות להשאיר את פרטיו על מנת שהעוסק יוכל ליצור איתו קשר במועד מאוחר יותר.
    תיקון זה לחוק קובע כי החובה לספק שירות טלפוני חינם, וכפועל נגזר גם החובה להציע לצרכן, אפשרות ליצור איתו קשר במועד מאוחר יותר כשזמן ההמתנה עולה על שלוש דקות, תחול לא רק לגבי פניות שעניינן ליקויים ופגמים, אלא לגבי כל פניה של צרכן לעוסקים אלו.

החוק המלא


  • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 42), התשע"ה–2014*
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 561, מיום ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014), עמ' 130.

    תיקון סעיף 18ב1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 734., בסעיף 18ב(א)(1), במקום הקטע החל במילים "שעניינה ליקויים" ועד המילים "או הסכם" יבוא "של צרכן". תחילה2.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+