אישור החוק - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏08 ‏דצמבר ‏2014 22:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: ט”ז בכסלו התשע”ה (8.12.2014)
  תוכן התקציר: בהצעת החוק מוצע לתקן את שני החוקים העיקריים בתחום השירותים הפיננסיים, את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א–1981 ואת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה–2005.
  בחוק הפיקוח על הביטוח – עיקר התיקון הוא החלפת סעיף 40 שעניינו הוא הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בה. כיום, רוב תכניות הביטוח מצריכות את המבטחים לקבל היתר מראש מאת המפקח על הביטוח או לאחר שהמפקח לא הודיע על התנגדותו לתכנית הביטוח או לשינוי בה. בהצעת החוק מוצע לשנות את הכלל ולהעביר את נטל האחריות על המבטח שיודיע 30 ימי עבודה לפני שבכוונתו להנהיג תכנית ביטוח או שינוי בה, בכפוף להודעה על התנגדות מצד המפקח, וכן להותיר את אישור המפקח מראש במקרים מסוימים.
  בנוסף, מוצע להסמיך את המפקח לקבוע הוראות שונות לגבי ענפי ביטוח מסוימים, תכניות ביטוח מסוימות או שינויים מסוימים. כן מוצע שהמפקח יהיה רשאי להורות למבטח להפסיק להנהיג תכנית ביטוח או שינוי בתכנית לאחר ששקל את הפגיעה האפשרית במבטח, ואף להורות כאמור גם לגבי פוליסות שהוצאו לפי תכנית ביטוח מטעמים מיוחדים שירשמו לאחר שמצא שתכנית ביטוח או תנאי בה מקפח או גורם לפגיעה משמעותית או ממשית בעניינם של המבוטחים – במקרה מעין זה יחויב המפקח לעשות שימוע למבטח בטרם ייתן את החלטתו המנומקת ולאחר שהתייעץ עם הוועדה המייעצת שתקבל את חומרי השימוע בטרם תייעץ למפקח; הוראת המפקח במקרה זה תהיה רק ביחס לפעולות שיבוצעו לאחר מתן הוראתו. על החלטת המפקח ניתן יהיה לערער בפני בית משפט מחוזי. בנוסף מוצע לתקן את סעיפי העונשים והעיצומים הכספיים שישלימו את התיקונים בסעיף 40.
  עוד מוצע לקבוע שהוראות בתכנית ביטוח שנקבעו לפי סעיף 40 המוצע לא יסתרו הוראה שאין להתנות עליה לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ”א–1981 ואם נקבעה הוראה סותרת – לא ינהגו לפיה; אם נקבע הסדר אחר לפי הוראת המפקח ינהגו לפי ההסדר האחר, אלא אם כן ההוראה הסותרת מיטיבה עם המבוטח.
  בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) החליטה ועדת המשנה שלא לכלול את התיקונים המוצעים והמקבילים ביחס לתיקון תקנון קופת הגמל בדומה לתיקון לסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח וכן לגבי תכנית מיזוג או העברת ניהול, עקב החשש שההשלכות על ציבור החוסכים לפנסיה אינן ברורות דיין. לפיכך, מוצעים תיקונים שונים, בהם הוראות לעניין הוראות בתקנון קופת גמל הסותרת הוראה לפי החוק האמור או הוראת כל דין אחר – כך שההוראה שלפי חוק הפיקוח על קופות גמל או הוראת כל דין אחר יגברו על התקנון. כן מוצע לקבוע שבתקנון קופת הגמל ייקבעו גם ביטוחים חיצוניים לקופת הגמל.
  בנוסף, מוצע כי בשנים 2016 עד 2018, המפקח על הביטוח יגיש לוועדת הכספים של הכנסת דיווח על יישומו של סעיף 1 לחוק זה לעניין השנה שקדמה למועד הגשת הדיווח.

החוק המלא


 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 704, מיום י"ד בתמוז התשע"ב (4 ביולי 2012), עמ' 1064.

  תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) [מס' 28]1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ד, עמ' 109. (בחוק זה – חוק הפיקוח על הביטוח) – (1) במקום סעיף 40 יבוא: "הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בה40.(א) מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח, או המבקש לשנות בתכנית ביטוח את תנאי הביטוח, את דמי הביטוח או עניין אחר הנוגע במישרין לתכנית הביטוח שעליו הורה המפקח (בסעיף זה – שינוי בתכנית ביטוח) ימסור למפקח, 30 ימי עבודה לפני המועד שבו הוא מבקש להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין (בסעיף זה – המועד המבוקש), הודעה על כוונתו לעשות כן, שתכלול את הפרטים שעליהם הורה המפקח ותוגש באופן שעליו יורה (בסעיף זה – הודעה למפקח). (ב) נמסרה הודעה למפקח ולא הודיע המפקח או עובד הכפוף לו, עד ערב המועד המבוקש, על התנגדותו לתכנית הביטוח, כולה או חלקה, או לשינוי בתכנית הביטוח, כולו או חלקו, שלגביהם נמסרה לו ההודעה, רשאי המבטח להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין, החל במועד המבוקש; הודיע המפקח או עובד הכפוף לו על התנגדותו לתכנית הביטוח, כולה או חלקה, או לשינוי בתכנית הביטוח, כולו או חלקו, עד המועד כאמור, לא ינהיג המבטח את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח. (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), המפקח רשאי להורות, לגבי ענפי ביטוח מסוימים, לגבי תכניות ביטוח מסוימות או לגבי שינויים מסוימים בתכניות ביטוח – (1) כי הודעה למפקח תימסר במועד מוקדם מהמועד המבוקש; (2) כי הודעה למפקח תימסר לאחר מועד הנהגת תכנית הביטוח או השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין, והכול כפי שיורה המפקח; (3) כי בהתקיים תנאים מסוימים כפי שיורה לא תחול חובה למסור למפקח הודעה על הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח; (4) כי מבטח לא ינהיג תכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, אלא באישור מראש ובכתב מאת המפקח או בהתקיים תנאי שעליו יורה המפקח. (ד) המפקח רשאי, מיוזמתו ובכל עת, להורות למבטח להפסיק להנהיג תכנית ביטוח או להורות למבטח להנהיג שינוי בתכנית ביטוח, לאחר ששקל את הפגיעה האפשרית במבטח בשל הוראתו כאמור ובשים לב למכלול התנאים בתכנית ולאפשרות להתאימה לשינוי כאמור; הורה המפקח כאמור, יפסיק המבטח להנהיג את תכנית הביטוח או ינהיג את תכנית הביטוח לאחר ביצוע השינוי בה, לפי העניין, בהתאם להוראת המפקח, החל במועד מתן ההוראה או במועד מאוחר יותר שעליו הורה המפקח. (ה)(1) על אף האמור בסעיף קטן (ד), המפקח רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר ששקל את הפגיעה האפשרית במבטח בשל כך, להורות למבטח כאמור באותו סעיף קטן גם לגבי פוליסות שהוצאו על פי תכנית הביטוח לפני מועד מתן ההוראה, והכול כפי שיורה. (2) המפקח לא יורה כאמור בפסקה (1) אלא אם כן מצא כי תכנית הביטוח או תנאי בה מקפח או גורם לפגיעה משמעותית או ממשית בעניינם של המבוטחים, והכול בשים לב למכלול תנאי הפוליסה ולנסיבות המקרה, לרבות הנסיבות בעת כריתת חוזה הביטוח. (3) בטרם יורה המפקח כאמור בפסקה (1), תינתן למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו, המפקח יעביר לוועדה את טיעוני המבטח שהובאו בפניו בכתב או את עיקרי הטיעונים, אם המבטח טען את טענותיו בפני המפקח בעל-פה ויורה על החלטתו לאחר התייעצות עם הוועדה. (4) הוראה לפי סעיף קטן זה לא תחול על מה שבוצע לפי הפוליסה לפני יום מתן ההוראה. (ו) המפקח רשאי להורות, לגבי כלל ענפי הביטוח, לגבי ענפי ביטוח מסוימים או לגבי תכניות ביטוח מסוימות – (1) הוראות בדבר דמי ביטוח בתכנית ביטוח, למעט בעניין השיעורים של דמי הביטוח כאמור בסעיף 37; (2) הוראות בדבר תנאי ביטוח בתכנית ביטוח וניסוחם, שאינן הוראות הקובעות בתכנית ביטוח את כלל תנאיה. (ז) הוראות בתכנית ביטוח שנקבעו לפי הוראות סעיף זה לא יסתרו הוראה שאין להתנות עליה לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 94., ואם נקבעה הוראה סותרת כאמור לא ינהגו לפיה; נקבע הסדר אחר בהוראת המפקח לפי סעיף זה, יראו כאילו נקבע ההסדר האחר במקום ההוראה הסותרת, זולת אם היא לטובת המבוטח. (ח) ההוראות לפי סעיף זה לעניין תכנית ביטוח יחולו, בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה המפקח, לעניין כתב שירות. (ט) בסעיף זה – "יום עבודה" – יום מימי השבוע, למעט יום שישי, יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948‏ ע"ר 2, התש"ח, תוס' א', עמ' 1., וערב יום מנוחה כאמור, חול המועד ויום שבתון שנקבע בחיקוק; "כתב שירות" – מסמך נלווה לפוליסת ביטוח הכולל תנאים למתן שירות למבוטח על ידי ספק שירות; "תכנית ביטוח" – נוסח של חוזה ביטוח שתנאיו נקבעו מראש כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בין מבטח לבין מבוטחים בלתי מסוימים, ויראו כתכנית ביטוח גם כל אחד מאלה: (1) הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים בלתי מסוימים שבו; (2) ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים."; (2) בסעיף 102(א), אחרי "29(א)," יבוא "40(ה),"; (3) בסעיף 104(ב), במקום פסקה (12) יבוא: "(12)  הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, או שינוי בתכנית ביטוח או בכתב שירות, בלי שמסר הודעה למפקח על כוונתו לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 40(א) או (ח), לפי העניין; (12א) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, או שינוי בתכנית ביטוח או בכתב שירות, אף שהמפקח או עובד הכפוף לו הודיע על התנגדותו לתכנית הביטוח או לכתב השירות, כולם או חלקם, או לשינוי בתכנית הביטוח או בכתב השירות, כולו או חלקו, בניגוד להוראות סעיף 40(ב) או (ח); (12ב) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, או שינוי בתכנית ביטוח או בכתב שירות, בלי שקיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המפקח, בניגוד להוראות לפי סעיף 40(ג)(4) או (ח); (12ג) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, או לא הנהיג שינוי בתכנית ביטוח או בכתב שירות, בניגוד להוראת המפקח לפי סעיף 40(ד) או (ח);"; (4) בתוספת השלישית, אחרי פרט (7) יבוא: "(7א) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, או שינוי בתכנית ביטוח או בכתב שירות, בלי שמסר למפקח הודעה על כך, בניגוד להוראות לפי סעיף 40(ג)(1) או (ח); (7ב) הנהיג תכנית ביטוח או כתב שירות, או שינוי בתכנית ביטוח או בכתב שירות, בניגוד להוראות בדבר תנאי ביטוח או תנאי כתב שירות, דמי ביטוח או דמי כתב שירות שנתן המפקח לפי סעיף 40(ו) או (ח)." תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) [מס' 11]2. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 809; התשע"ד, עמ' 258. – (1) בסעיף 1, בהגדרה "קרן ותיקה", אחרי "קופת גמל לקצבה" יבוא "שאינה קופת ביטוח"; (2) בסעיף 2(ו), בהגדרות "קרן חדשה כללית" ו"קרן חדשה מקיפה", בכל מקום, במקום "שאינה קופת ביטוח ואינה" יבוא "שאינה קופת ביטוח, שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה ושאינה"; (3) בסעיף 16 – (א) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "הוראה בתקנון קופת גמל הסותרת הוראה לפי חוק זה או הסותרת הוראת כל דין אחר כאמור, לא ינהגו לפיה, ויראו כאילו נקבעה במקומה ההוראה לפי חוק זה או הוראת הדין, לפי העניין"; (ב) בסעיף קטן (ד)(6), אחרי "בקופת הגמל" יבוא "בין שדמי הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל ובין הם נגבים מתשלומים לקופת הגמל" ובמקום "לענין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל" יבוא "לעניין סוגי ביטוחים כאמור"; (4) בסעיף 18(ב), במקום "בלא תשלום" יבוא "לפי בקשתו ובלא תשלום". תחילה ותחולה3. (א) תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) (להלן – יום התחילה). (ב) הוראות סעיף 40(ה) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחן בסעיף 1(1) לחוק זה, יחולו על פוליסות שהוצאו מיום התחילה ואילך, אולם אין באמור כדי לגרוע מסמכויות ההתערבות של המפקח כהגדרתו בחוק האמור, לעניין מתן הוראות לגבי פוליסות שהוצאו לפני יום התחילה, כפי שהיו ערב תחילתו של חוק זה. דיווח לכנסת – הוראת שעה4.בשנים 2016 עד 2018, לא יאוחר מ-30 במרס בכל שנה, יגיש המפקח על הביטוח לוועדת הכספים של הכנסת דיווח על יישומו של סעיף 1 לחוק זה לעניין השנה שקדמה למועד הגשת הדיווח.
משוב א- א+