אישור החוק - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 69), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏08 ‏דצמבר ‏2014 22:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

נסים זאב
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק העונשין, התשל”ז–1977, וכמה הוראות חוק נוספות, מסמיכים את בית-המשפט לקבוע כי נאשם ביצע עבירה אך לא להרשיעו. בעבר, כאשר קבע בית משפט שהנאשם ביצע עבירה אולם לא הרשיעו, רשאי היה לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור. בתיקון משנת 2010 תוקן חוק העונשין באופן שמסמיך את בית המשפט שהחליט שלא להרשיע לצוות על הנאשם לתת התחייבות להימנע מעבירה.
  סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] מסמיך בית משפט שהרשיע נאשם לבטל את הרשעתו. בהתאם לסעיף, בית המשפט שביטל הרשעה רשאי לתת לגבי הנאשם צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור.
  בתיקון זה הותאם העונש שאפשר להטיל בעת ביטול הרשעה לזה הקיים לעניין אי-הרשעה, ותוקן חוק סדר הדין הפלילי בדומה לתיקון שנעשה בחוק העונשין. לשם כך הוספה בסעיף 192א האמור סמכות לבית המשפט לצוות על נאשם שבית משפט ביטל את הרשעתו לתת התחייבות להימנע מעבירה.

החוק המלא


 • חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 69), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 822, מיום א' בטבת התשע"ד (4 בדצמבר 2013), עמ' 158.

  תיקון סעיף 192א1.בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ד, עמ' 582., בסעיף 192א, אחרי "ללא הרשעה" יבוא "או לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה, כאמור בסעיף 72(ב) לחוק העונשין, ללא הרשעה".
משוב א- א+