קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 24), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏02 ‏דצמבר ‏2014 17:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 24), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת– 573, מיום ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014), עמ' 202.

    תיקון סעיף 5ג1.בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938‏ ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31; ס"ח התשע"ב, עמ' 590., בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (11) יבוא:"(12) אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202., שהם פתוחים לציבור, והכול אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית."
משוב א- א+