קריאה שנייה - הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס` 4), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏01 ‏דצמבר ‏2014 22:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

ניצן הורוביץ
מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה מאשר לתאגיד לניהול משותף של זכויות לנהל, בין היתר במשותף, זכויות של יוצרים או של בעלי זכות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות.
  תיקון זה מעגן בחוק הקולנוע את זכותו של יחיד שהוא יוצר של יצירה קולנועית ישראלית או יחיד שהוא בעל זכות יוצרים ביצירה, לנהל את זכויותיו ביצירה הקולנועית הישראלית ואם טרם נוצרה, את זכויותיו העתידיות בה, באמצעות תאגיד לניהול משותף של זכויות. ניהול זכויות ייעשה בתחומים כמו: מתן רישיון שימוש, ניהול משא ומתן עם משתמשים או המבקשים לעשות שימוש, קביעת תנאי שימוש, קביעת דמי שימוש, מעקב אחר השימוש וגביית דמי שימוש. החוק קובע כי הסדרתי פעילותו של תאגיד זה תיעשה לפי דיני ההגבלים העסקיים ובלבד שמכוח ההוראות והתנאים לפי חוק ההגבלים העסקיים לא תימנע זכותו של היוצר לנהל את זכויותיו ביצירה.
  באמצעות הסדרה של נושא זה יוכלו יוצרים בתחום הקולנוע להתאגד לשם ניהול משותף של זכויותיהם באופן דומה ליוצרים בתחומים אחרים.

החוק המלא


 • חוק הקולנוע (תיקון מס' 4), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 569, מיום כ"ה בתמוז התשע"ד (23 ביולי 2014), עמ' 158.

  הוספת כותרת פרק א'1.בחוק הקולנוע, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 53; התשע"ד, עמ' 815. (להלן – החוק העיקרי), לפני סעיף 1 יבוא:
  "פרק א': הגדרות".
  הוספת כותרת פרק ב'2.אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ב': המועצה לקולנוע ומתן תמיכות".
  תיקון סעיף 33.בסעיף 3(1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "למעט לעניין הוראות פרק ג'".תיקון סעיף 114.בסעיף 11(א) לחוק העיקרי, אחרי "תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע" יבוא "לפי פרק זה", ובמקום "משרד החינוך, התרבות והספורט" יבוא "משרד התרבות והספורט".הוספת פרק ג'5.אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ג': תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים
  "תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים12א.(א) בסעיף זה – "זכות יוצרים" – כמשמעותה בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 38.;"יצירה קולנועית" – כהגדרתה בחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007;"יצירה קולנועית ישראלית" – כל אחת מאלה:(1) יצירה קולנועית שרוב יוצריה הם אזרחים ישראלים או תושבי ישראל או שנוצרה ברובה על ידי אזרחים או תושבים כאמור, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה; לעניין זה, "תושב" – מי שמקום מגוריו הרגיל היה בישראל בעת יצירתה של היצירה הקולנועית;(2) יצירה קולנועית שבעת יצירתה מרכז עסקיו או מקום מגוריו הרגיל של לפחות אחד ממפיקיה היה בישראל; לעניין זה, "מפיק" – מי שאחראי על ביצוע הפעולות הדרושות לשם יצירתה של היצירה הקולנועית;"ניהול" – כל אחד מאלה:(1) מתן רישיון שימוש;(2) ניהול משא ומתן עם משתמשים או עם המבקשים לעשות שימוש;(3) קביעת תנאי שימוש;(4) קביעת דמי שימוש;(5) מעקב אחר השימוש;(6) גביית דמי שימוש;"תאגיד לניהול משותף של זכויות" – ארגון המנהל, בין היתר במשותף, זכויות יוצרים של יוצרים או של בעלי זכות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות.(ב) יחיד שהוא יוצר של יצירה קולנועית ישראלית או יחיד שהוא בעל זכות יוצרים ביצירה כאמור רשאי לנהל את זכויותיו ביצירה הקולנועית הישראלית, ואם היצירה טרם נוצרה – את זכויותיו העתידיות בה, באמצעות תאגיד לניהול משותף של זכויות.(ג) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128., על ניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות, ובלבד שמכוח ההוראות והתנאים לפי חוק ההגבלים העסקיים לא תימנע הזכות לפעול כאמור בסעיף קטן (ב). (ד) שר המשפטים ממונה על ביצועו של פרק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר, לקבוע הוראות לעניין ביצועו."הוספת כותרת פרק ד'6.לפני סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ד': הוראות שונות".
משוב א- א+