קריאה שנייה - הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מס` 7), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏01 ‏דצמבר ‏2014 22:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

לאון ליטינצקי
מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
איתן כבל
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון מס` 7 לחוק הפסיכולוגים, התשל”ז–1977, קובע כי החלטת ועדת המשמעת לפיה פסיכולוג עבר עבירת משמעת, שהפכה סופית, תועמד לעיון הציבור על ידי המנהל באתר האינטרנט של המשרד ובכל דרך נוספת שיורה המנהל, בציון שמו של הפסיכולוג ותוך השמטת פרטים מזהים של המטופל או המתלונן, והכל אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה.
  אם ועדת המשמעת קבעה בהחלטה שהפכה סופית כי פסיכולוג לא עבר עבירת משמעת, יעמיד המנהל לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד ובכל דרך נוספת שיורה, את נוסח ההחלטה שוועדת המשמעת התירה לפרסם. בנוסח שיותר לפרסום יושמטו הן הפרטים המזהים של הפסיכולוג והן הפרטים המזהים של המטופל או המתלונן, והכול אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו על ידה, או שהפסיכולוג ביקש כי ההחלטה תפורסם בציון שמו.

החוק המלא


 • חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 7), התשע"ה–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 575, מיום י"ב בחשוון התשע"ה (5 בנובמבר 2014), עמ' 3.

  תיקון סעיף 461.בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 158; התשע"א, עמ' 123. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 46, במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א)(1) מצאה ועדת המשמעת כי פסיכולוג עבר עבירת משמעת, והחלטתה הפכה סופית, יעמיד המנהל את דבר החלטת ועדת המשמעת בציון שם הפסיכולוג, ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך נוספת שיורה, ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה, והכול אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה;(2) מצאה ועדת המשמעת כי הפסיכולוג לא עבר עבירת משמעת, והחלטתה הפכה סופית, יעמיד המנהל לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך נוספת שיורה, את נוסח ההחלטה שוועדת המשמעת התירה לפרסום, ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה; ועדת המשמעת תקבע את הנוסח שיותר לפרסום, תוך עילום שם הפסיכולוג והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, והכול אלא אם כן הורתה אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה; לבקשת הפסיכולוג, תפרסם הוועדה את החלטתה בציון שמו."תחולה2.הוראות סעיף 46(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על החלטות ועדת המשמעת שניתנו מיום תחילתו של חוק זה ואילך.
משוב א- א+