אישור החוק - הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס` 24), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏01 ‏דצמבר ‏2014 21:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 40

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

לאון ליטינצקי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איתן כבל
עמר בר-לב
משה זלמן פייגלין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

זבולון כלפה
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • התיקון לחוק קובע כי חברי מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (הקרויה בשם ”קרנית”) יהיו זכאים לקבל מהקרן גמול עבור השתתפותם בישיבות המינהלה, אלא אם הם מקבלים תמורה עבור ההשתתפות ממקור אחר. חברי המינהלה שאינם זכאים לגמול כאמור יהיו זכאים לקבל מהקרן החזר הוצאות עבור השתתפותם בישיבות המינהלה, אלא אם הם מקבלים החזר זה ממקור אחר. עוד נקבע כי הגמול והחזרי ההוצאות ישולמו לחברי המינהלה בהתאם לתנאים ולאמות המידה שיקבע שר האוצר בהסכמת שר המשפטים.

החוק המלא


  • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 24), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 837, מיום כ"ח בשבט התשע"ד (29 בינואר 2014), עמ' 332.

    הוספת סעיף 13א1. בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה–1975 ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשס"ט, עמ' 192., אחרי סעיף 13 יבוא:"גמול והחזר הוצאות13א.(א) חבר המינהלה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב, עובד גוף נתמך או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במינהלה, זכאי לקבל מהקרן גמול בעבור השתתפות בישיבות המינהלה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות. (ב) חבר המינהלה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהקרן החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המינהלה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות. (ג) שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולמו גמול והחזר הוצאות לחבר המינהלה לפי סעיף זה ואת שיעוריהם. (ד) בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.."
משוב א- א+