אישור החוק - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 67), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏01 ‏דצמבר ‏2014 21:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 46

דוד אזולאי
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

לאון ליטינצקי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עדי קול
מיקי לוי
מאיר שטרית
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
עמר בר-לב
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מירי רגב
משה זלמן פייגלין
יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 67), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 772, מיום ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013), עמ' 954.

    תיקון סעיף 11.בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ה, עמ' 19. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא: ""בן זוג" – לרבות ידוע בציבור."החלפת סעיף 298א2.במקום סעיף 298א לחוק העיקרי יבוא:"מינוי שופט חוקר בסיבות מוות298א.(א) מת חייל שלא בקרב, ויש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו של החייל אינה טבעית או שמותו נגרם בעבירה, או שמת חייל בהיותו נתון במעצר, במחבוש או במאסר או בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש, רשאי הפרקליט הצבאי הראשי או אדם מעוניין, לבקש מנשיא בית הדין הצבאי לערעורים להורות על חקירת סיבת המוות; בסימן זה, "אדם מעוניין" – היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, קצין משטרה, רופא, בן זוגו של הנפטר, הוריו, הורי הוריו, צאצאיו, אחיו ואחיותיו.(ב) הוגשה בקשה לחקירת סיבת מוות, רשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים להורות על עריכתה ועל מינוי שופט חוקר לחקור בסיבת המוות.(ג) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א) בידי אדם מעוניין, יקבל נשיא בית הדין הצבאי לערעורים את תגובת הפרקליט הצבאי הראשי לבקשה בטרם יחליט בה.(ד) סבר נשיא בית הדין הצבאי לערעורים כי מותו של החייל אירע שלא במסגרת הצבא או עקב השתייכותו של החייל לצבא, לא ימנה שופט חוקר לחקור בסיבת המוות, גם אם יש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו של החייל היא כאמור בסעיף קטן (א).(ה) מונה שופט חוקר לחקור בסיבת המוות לפי סעיף זה או שמונה קצין בודק לערוך בדיקה בקשר עם מותו של חייל, לא יחול חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח–1958‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 54. , אלא אם כן ציווה היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף 298י."תיקון סעיף 298ב3. בסעיף 298ב(א) לחוק העיקרי, במקום "או של השופט החוקר" יבוא "ואם הורה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים על מינוי שופט חוקר, לא יעשה אדם דבר בגוויה בלי הוראה או היתר של השופט החוקר".תיקון סעיף 298ו4. בסעיף 298ו(ד) לחוק העיקרי, אחרי "תשי"ד–1954," יבוא "התובע הצבאי הראשי בהוראת הפרקליט הצבאי הראשי,".תיקון סעיף 298י5. בסעיף 298י לחוק העיקרי, במקום "החוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), התשי"ח–1958" יבוא "חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח–1958".
משוב א- א+