אישור החוק - הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס` 6), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏24 ‏נובמבר ‏2014 19:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יפעת קריב
עדי קול
מיקי לוי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איציק שמולי
עמר בר-לב
משה זלמן פייגלין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נמנע 0

תקציר

  • התיקון לחוק נועד לאפשר לבתי הזיקוק (”מזקק נפט” בלשון החוק) ולגורמים הקשורים אליהם לעסוק במכר ובשיווק של גז טבעי, ובכך לבטל את האיסור החל עליהם לפי החוק כנוסחו היום.
    לפי התיקון, מזקק נפט או גורם הקשור אליו (דוגמת בעל שליטה במזקק נפט) יהיה רשאי למכור ולשווק גז טבעי, בכפוף למספר תנאים: ראשית, ייאסר עליו להתנות מכירה או שיווק של גז טבעי בקניית שירות או מוצר ממנו או מאדם אחר, או באי-רכישה של שירות, מוצר או גז טבעי מאדם אחר. שנית, התיקון לחוק מגביל את מספר תחנות התדלוק בגז טבעי שמזקק נפט או גורם הקשור אליו יהיה רשאי לנהל, למכור או לשווק להן גז טבעי באופן בלעדי, או להחזיק בהן אמצעי שליטה. כמו כן, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע בתקנות תנאים נוספים לעניין זה.

החוק המלא


  • חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס' 6), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ה (24 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 564, מיום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014), עמ' 138.

    תיקון סעיף 21.בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002‏ ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"א, עמ' 192. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1) אחרי ההגדרה "בעל רישיון" יבוא:""גורם קשור למזקק נפט" – כל אחד מאלה:(1) בעל שליטה במזקק נפט או בעל זיקה בו;(2) תאגיד שבעל שליטה במזקק נפט או בעל זיקה במזקק נפט הוא בעל שליטה או בעל זיקה בו;(3) תאגיד שמזקק נפט מחזיק בו אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין;";(2) אחרי ההגדרה "לחץ נמוך" יבוא:""מזקק נפט" – מי שעוסק בישראל בזיקוק נפט בשיעור העולה על עשרה אחוזים מכלל כמות הנפט המזוקקת בישראל;".תיקון סעיף 42.בסעיף 4 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א) – (א) בפסקה (2), הסיפה החל במילים "וכן מי שעוסק" – תימחק;(ב) בפסקה (4), במקום "שמי מהמנויים בפסקה (2)" יבוא "שספק חשמל";(ג) בפסקה (6), במקום "במי מהמנויים בפסקה (2)" יבוא "בספק חשמל";(2) בסעיף קטן (ד) –(א) פסקה (3) – תימחק;(ב) בפסקה (4), המילים "ממזקק נפט או מחברות כאמור בפסקה (3)," – יימחקו, במקום "שצריכתם" יבוא "שצריכתו", במקום "על ידם" יבוא "על ידו", ובמקום "שלהם ולצורכיהם" יבוא "שלו ולצרכיו";(3) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:"(ו) בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 5, מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט רשאי למכור או לשווק גז טבעי, בהתקיים תנאים אלה:(1) הוא לא יתנה מכר או שיווק של גז טבעי בקניית שירות או מוצר אחר ממנו או מאדם אחר, או באי-רכישתו של שירות, מוצר או גז טבעי מאדם אחר;(2)(א) הוא לא יפעיל ולא ינהל תחנות תדלוק שניתן לתדלק בהן באמצעות גז טבעי, לא יהיה בעל זכות למכור או לשווק להן גז טבעי באופן בלעדי או לא יחזיק בהן אמצעי שליטה, אם מספר תחנות התדלוק כאמור עולה על עשרים או אם שיעורן עולה על 25 אחוזים ממספר תחנות תדלוק כאמור בישראל, לפי הגבוה, והכל בין לבדו ובין יחד עם אחר שהוא מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט, לפי העניין.(ב) במניין תחנות התדלוק כאמור בפסקת משנה (א) יובאו בחשבון כל התחנות שמזקק נפט או גורם קשור אליו מפעיל, מנהל, בעל זכות למכור או לשווק להן גז טבעי או מחזיק בהן אמצעי שליטה כאמור באותה פסקת משנה;(3) הוא עומד בתנאים נוספים ככל שקבע השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת."תיקון סעיף 53.בסעיף 5(ד) לחוק העיקרי, במקום "4(ד)(1) עד (3)" יבוא "4(ד)(1) ו-(2) ו-4(ו)".תיקון סעיף 84.בסעיף 8(ב)(2) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בעל שליטה" יבוא "או גורם קשור למזקק נפט, ואולם, אם תחול חובת רישוי לפי סעיף 5, הוראה זו לא תחול לעניין רישיון שיווק". תיקון סעיף 775.בסעיף 77(א) לחוק העיקרי –(1) ברישה, במקום "בעל רישיון" יבוא "בעל רישיון, מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט, לפי העניין,";(2) אחרי פסקה (5) יבוא:"(5א) התנה שירות בניגוד להוראות סעיף 33;";(3) אחרי פסקה (14) יבוא:"(15) מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט מכר או שיווק גז טבעי בניגוד לתנאים לפי סעיף 4(ו)."תיקון סעיף 876.בסעיף 87 לחוק העיקרי –(1) ברישה, במקום "בעל רישיון" יבוא "בעל רישיון, מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט, לפי העניין,";(2) בפסקה (2), במקום "להוראות סעיף 33" יבוא "להוראות סעיפים 4(ו)(1) או 33".
משוב א- א+