אישור החוק - הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס` 31), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏24 ‏נובמבר ‏2014 19:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
עדי קול
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי

תקציר

  • התיקון לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה-1975 (להלן – החוק), קובע שברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 200,000 אך אינו עולה על 250,000 יוכלו לכהן עד חמישה סגנים לראש הרשות המקומית ללא שכר (לעומת 4 סגנים היום). בנוסף, תוקן סעיף 15א1(ב) לחוק ונקבע כי מתן שכר ותנאי שירות לסגן ראש רשות נוסף, באישור שר הפנים יתאפשר רק ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000.

החוק המלא


  • חוק החברות (תיקון מס' 26), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"ה (18 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 574, מיום ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014), עמ' 204.

    תיקון סעיף 2451. בחוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ד, עמ' 670. , בסעיף 245(א1), אחרי פסקה (2) יבוא:"(3) הדירקטור החיצוני הציע את מועמדותו לכהונה נוספת והמינוי אושר בהתאם להוראות פסקה (1)."תיקון פקודת החברות
משוב א- א+