קריאה שנייה - חוק החברות (תיקון מס` 26), התשע"ה-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏נובמבר ‏2014 16:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

יצחק כהן
עיסאווי פריג`
אילן גילאון
יפעת קריב
עדי קול
יעל גרמן
דב חנין
איציק שמולי
איתן כבל
שלי יחימוביץ
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • עד ביצוע תיקון זה לחוק, ניתן היה למנות דירקטור חיצוני בחברה לכהונה נוספת רק אם בעל מניות או דירקטוריון החברה מציע את מועמדותו לכהונה נוספת. כדי להעצים את עצמאותו של הדירקטור החיצוני, ולמנוע ממנו את הצורך לנקוט בהליכי שכנוע של בעלי מניות או חברי דירקטוריון שיסכימו להציע את מועמדותו, נקבע כי מעתה יתאפשר לדירקטור חיצוני להציע את מועמדותו לכהונה נוספת בעצמו. לשם הבטחת עצמאותו של הדירקטור החיצוני בפעולתו וכן שמירה על האינטרסים של בעלי מניות המיעוט, נקבע כי על מינוי דירקטור חיצוני שהציע את מועמדותו לכהונה נוספת מיוזמתו יחולו הוראות פסקה (1) של סעיף 245(א1) לחוק החברות, לפיהן על המינוי להיות מאושר על ידי רוב מקרב בעלי מניות המיעוט.
    כמו כן, התיקון מבהיר, במקומות שבהם הדבר נדרש, כי תקנות מכוח פקודת החברות יהיו טעונות את אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט, בדומה לתקנות מכוח חוק החברות.

החוק המלא


  • חוק החברות (תיקון מס' 26), התשע"ה–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"ה (18 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 574, מיום ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014), עמ' 204.

    תיקון סעיף 2451. בחוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ד, עמ' 670. , בסעיף 245(א1), אחרי פסקה (2) יבוא:"(3) הדירקטור החיצוני הציע את מועמדותו לכהונה נוספת והמינוי אושר בהתאם להוראות פסקה (1)."תיקון פקודת החברות
משוב א- א+