הצעת ועדה - חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 47), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏17 ‏נובמבר ‏2014 19:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

לאון ליטינצקי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק מס ערך מוסף, התשל”ו–1975, נקבע, שמי שבונה בתחומי פינוי-בינוי או שנותן שירותי בנייה בתוכנית החיזוק תמ”א 38 – פטור ממס ערך מוסף. פטור זה לא מאפשר ליזם או לנותן שירותי הבנייה לנכות מס תשומות. כדי לעודד יותר קבלנים שיבנו במסגרת תמ”א 38 או פינוי-בינוי, מוצע בהצעת חוק זו כי במקום פטור ממס ערך מוסף, ייקבע מס ערך מוסף בשיעור אפס, וכך יתאפשר לקבלנים ויזמים לנכות את מס התשומות.

החוק המלא


  • חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 47), התשע"ה – 2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה (17 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014), עמ' 844.

    תיקון סעיף 31א1.בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 (להלן – החוק העיקרי) ס"ח התשל"ו, עמ' 239; התשע"ד, עמ' 736., בסעיף 31א(ב), במקום "יהיה אותו חלק" יבוא "יהיה המס על אותו חלק", ובמקום "פטור ממס" יבוא "בשיעור אפס".תיקון סעיף 31ב2.בסעיף 31ב(ב) לחוק העיקרי, במקום "מתן שירותי בנייה" יבוא "על מתן שירותי בנייה", במקום "סעיף 49לג" יבוא "סעיפים 49לג ו-49לג1", ובמקום "יהיה פטור ממס" יבוא "יהיה מס בשיעור אפס".תחולה3.הוראות סעיפים 31א ו-31ב לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם לפי פרק ו' לחוק העיקרי חל ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו; לעניין זה, "מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית" ו"מתן שירותי בנייה" – כמשמעותם בסעיף 31א לחוק העיקרי.
משוב א- א+