קריאה שנייה - חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס` 12), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏17 ‏נובמבר ‏2014 18:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
לאון ליטינצקי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
עמר בר-לב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • נקבע כי יוענק סיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל”ב–1972, בלי מבחן של יכולת כלכלית, לעובדים שנוקטים בהליכים מסוימים נגד המעסיק, אם הוא פגע בזכויותיהם מאחר שחשפו מעשי שחיתות או התלוננו על התנהלות בלתי תקינה במקום עבודתם.
  מטרת התיקון לתרום לשמירה על טוהר המידות וההתנהלות התקינה במקומות עבודה, ולעודד עובדים לחשוף התנהלות בלתי תקינה במקומות עבודתם באמצעות מתן סיוע משפטי כאמור. הסיוע המשפטי יינתן רק אם נמצא כי יש סיכוי משפטי להליך, והוא יינתן לעובדים במגזר הפרטי והציבורי כאחד.
  הסיוע המשפטי יינתן לעובד בהליכים הבאים: ראשית, יינתן סיוע לעובד בהליך לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ”ז–1997. מדובר בהליך אזרחי בבית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו העובד יכול לתבוע את מעסיקו אם הוא פגע בענייני עבודתו או פיטר אותו בשל כך שהעובד התלונן נגדו, לפי התנאים שנקבעו באותו חוק.
  הסיוע המשפטי יינתן גם בהליך בירור תלונה של עובד שהוגשה לנציב תלונות הציבור לפי סעיפים 45א עד 45ד לחוק מבקר המדינה, התשי”ח–1958 [נוסח משולב]. הליך זה עניינו פגיעה בזכויות העובד (למעט שוטר סוהר או חייל) משום שהודיע על מעשי שחיתות שבוצעו בגוף מבוקר בו הוא עובד, או בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי בגוף מבוקר.
  עוד נקבע כי יוענק סיוע משפטי גם בהליך אחר, בפני ערכאה שיפוטית, הנלווה להליך עיקרי לפי חוק הגנה על עובדים או חוק מבקר המדינה, ובלבד שהוא קשור לפגיעה בעובד שבעניינה הוגש ההליך העיקרי. זאת, במטרה להעניק לעובד מטריה רחבה של סיוע משפטי מתוך הבנה שיכולות לקום לו עילות תביעה נוספות הקשורות לפגיעה בזכויותיו.
  בנוסף, יינתן לעובד סיוע משפטי בהליך של שימוע בפני המעסיק, בעניין הקשור להליך העיקרי לפי חוק הגנה על עובדים או חוק מבקר המדינה, ובהליך של ערעור או עתירה על החלטות בכל ההליכים האמורים לעיל.

החוק המלא


 • חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 12), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה (17 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 865, מיום י"ד באייר התשע"ד (14 במאי 2014), עמ' 554.

  תיקון התוספת1.בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972‏ ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשע"ג, עמ' 202. (להלן – החוק העיקרי), בתוספת, אחרי פרט 6 יבוא:"7.לעובד, בכל הנוגע להליכים המנויים להלן, וסעיף 3 לא יחול:(א) הליך לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז–1997‏ ס"ח התשנ"ז, עמ' 66.; (ב) הליך לפי סעיפים 45א עד 45ד לחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב]‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 92. ;(ג) הליך אחר, בפני ערכאה שיפוטית, הנלווה להליך עיקרי כאמור בפסקאות (א) או (ב), ובלבד שהוא קשור לפגיעה בעובד שבעניינה הוגש ההליך העיקרי;(ד) הליך של שימוע בפני המעסיק, בעניין הקשור להליך כאמור בפסקאות (א) או (ב);(ה) הליך של ערעור או עתירה על החלטה בהליך לפי פסקאות (א) עד (ד)."תחילה 2.תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.תחולה 3.הוראות פרט 7 בתוספת לחוק העיקרי, כנוסחן בחוק זה, יחולו גם על הליכים כאמור באותו פרט שהיו תלויים ועומדים ערב תחילתו של חוק זה.
משוב א- א+