קריאה שנייה - חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 - הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע"ה-2014

‏יום שני ‏17 ‏נובמבר ‏2014 18:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

ניצן הורוביץ
עדי קול
מנחם אליעזר מוזס
דב חנין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
עמר בר-לב
משה זלמן פייגלין
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • לאחר תקופה של קרוב לעשור שהנושא היה בדיונים ולא היה מוסדר באופן מלא, חוקקה הכנסת ה-18, חוק שהסדיר באופן מפורט וברור את חלוקת העבודה בין הפרקליטות והתביעה המשטרתית. חוק זה חוקק על ידי הכנסת כהוראת שעה לשלוש שנים, שלאחר מכן הוארכה לשנה נוספת, וזאת במטרה לאפשר לגורמים הרלוונטיים לקדם את נושא איחוד התביעה המשטרתית והפרקליטות, איחוד עליו המליץ מבקר המדינה ועליו החליטה הממשלה עוד בשנת 2001.
  תוקפה של הוראת השעה עמד לפוג, וכעת החוק הנוכחי מאריך את הוראת השעה בכשנתיים נוספות.
  במסגרת הדיונים שהתקיימו בוועדה, בוצעו מספר תיקונים קטנים כלקחים מהפעלת ההסדר בשנים האחרונות: עבירות מסוימות, ובמיוחד עבירות שנוגעות לחופש הביטוי, הועברו לטיפולה של הפרקליטות, ומנגד, עבירות מסוימות הועברו לטיפולה של המשטרה.
  כמו כן, החוק מטיל על היועץ המשפטי לממשלה חובה לדווח לוועדת החוקה, בעוד שנה, על שני עניינים שנדונו בוועדה:
  ראשית, התוכניות להגברת עצמאותה של התביעה המשטרתית, והצעדים שננקטו ליישומן. זאת, לאחר שנמסר לוועדה על ידי נציגי המשטרה כי הוחלט על הקמת אגף משפטי נפרד ועצמאי במשטרה – שלא יהיה כפוף לאגף החקירות והמודיעין – שירכז את כל מערך התביעה המשטרתית.
  שנית, התוכניות להגברת הפיקוח והאכיפה על תובעים שהוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה ואינם שוטרים או פרקליטים ולצמצום ההסמכות למי שאינו עובד ציבור, והצעדים שננקטו ליישומן. זאת, לאחר שהובא לידיעת הוועדה כי הוכן בנושא זה דו”ח פנימי במשרד המשפטים, והוקם צוות ליישום הדו”ח.

החוק המלא


 • חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ה–2014 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה (17 בנובמבר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 895, מיום ג' בחשוון התשע"ה (27 באוקטובר 2014), עמ' 106.

  תיקון סעיף 11. בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשע"א–2010‏ ס"ח התשע"א, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 38., בסעיף 1 –(1) ברישה, במקום "ועד תום ארבע שנים" יבוא "עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)";(2) בפסקה (4), בתוספת ראשונה א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43. , המובאת בה – (א) בחלק א' – (1) אחרי פרט (9) יבוא:"(9א) התקהלות אסורה לפי סעיף 151 לחוק;(9ב) התפרעות לפי סעיף 152 לחוק;(9ג) מניעת הוראת התפזרות לפי סעיף 156 לחוק;(9ד) מתפרעים הפוגעים בכלי שיט לפי סעיף 158 לחוק;";(2) במקום פרט (38) יבוא: "(38) מעשי פזיזות ורשלנות לפי סעיף 338(א)(3) עד (5) ו-(7) עד (9) לחוק";(3) בפרט (40), בסופו יבוא "פרט למעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 349 לחוק;";(ב) בחלק ג', פרטים (2) ו-(3) – יימחקו.תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בחשוון התשע"ה (18 בנובמבר 2014).דיווח לכנסת3.היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, ידווח בכתב, בתום שנה מיום תחילתו של חוק זה, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:(1) התכניות להגברת עצמאותה של התביעה המשטרתית והצעדים שננקטו ליישומן, ובכלל זה הפרדתה של התביעה המשטרתית מאגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל;(2) התכניות להגברת הפיקוח והאכיפה על מי שהוסמך לפי סעיף 12(א)(1)(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982, והוא אינו פרקליט או שוטר, ולצמצום ההסמכות למי שאינו עובד הציבור, והצעדים שננקטו ליישומן.
משוב א- א+