קריאה שנייה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 41), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏29 ‏יולי ‏2014 22:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 41), התשע”ד–2014 (להלן – תיקון מס` 41) קובע הוראות לעניין אופן יצירת קשר טלפוני בין עוסקים לצרכנים.
  תיקון מס` 41 קובע כי בכל שיחה טלפונית בין צרכן לנציג של עוסק, יזדהה נציג העוסק בשמו ובשם משפחתו, או בשמו הפרטי תוך ציון פרט אחר שיאפשר את זיהויו בעת פניה חוזרת של הצרכן לעוסק. בנוסף, שיחה כאמור תיעשה ממספר טלפון מזוהה, שניתן לחייג אליו בחזרה. חובה זו לא תחול על טכנאי הפונה לצרכן מטעמו של העוסק. כמו כן, אם הצרכן לא ענה לשיחה, על העוסק, ובכלל זה על טכנאי מטעמו, תחול החובה להודיע לצרכן על מספר טלפון שבאמצעותו יוכל הצרכן ליצור עמו קשר. על עוסק שיפר את ההוראות בעניין פניה מטלפון מזוהה ובעניין השארת הודעה לצרכן על מספר טלפון שאליו יוכל להתקשר, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום של 7,000 ₪, אם העוסק הוא יחיד, ובסכום של 22,000 ₪, אם העוסק הוא תאגיד.
  ההסדר שנקבע בתיקון מס` 41 יחול רק על עוסקים מסוימים והם: עוסקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981, וכן עוסקים המחויבים לתת שירות לצרכן לאחר מכירה או עוסקים הנותנים שירות לתיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה.
  הוראות תיקון מס` 41 יכנסו לתוקף בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו, מלבד ההוראות העוסקות בעיצום הכספי, שתחילתן ביום תחילתו של חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 39), התשע”ד–2014.

החוק המלא


 • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 41), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 535, מיום י"ד בשבט התשע"ד (15 בינואר 2014), עמ' 50.

  הוספת סעיף 18ג1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 18ב יבוא:"זיהוי טלפוני של עוסק18ג.(א) נציג של עוסק יזדהה בכל שיחה טלפונית עם צרכן בשמו המלא או בשמו הפרטי בציון פרט נוסף שיאפשר את זיהויו בפנייה לעוסק. (ב)(1) פנייה טלפונית של עוסק לצרכן תיעשה ממספר טלפון מזוהה שניתן לחייג אליו; חובה זו לא תחול על טכנאי הפונה לצרכן מטעמו של עוסק.(2) לא היה מענה מצד הצרכן לפנייה הטלפונית של העוסק כאמור בפסקה (1), יודיע לו העוסק, לרבות טכנאי כאמור באותה פסקה, על מספר טלפון שבאמצעותו יוכל הצרכן ליצור קשר עם העוסק.(ג) בסעיף זה, "עוסק" – כל אחד מאלה: עוסק המנוי בתוספת השנייה, עוסק המחויב לתת שירות לצרכן לאחר מכירה כאמור בסעיף 18א(א), או עוסק הנותן שירות לתיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה כאמור בסעיף 18א(ב)."תיקון סעיף 22ג2.בסעיף 22ג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (47) יבוא:"(48) פנה טלפונית לצרכן שלא בהתאם להוראות סעיף 18ג(ב)."תחילה3.(א) תחילתו של סעיף 18ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.(ב) תחילתו של סעיף 22ג(א)(48) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום תחילתו של חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 39), התשע"ד–2014 ס"ח התשע"ד, עמ' 622..
משוב א- א+