אישור החוק - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 40), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏29 ‏יולי ‏2014 22:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יריב לוין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק קובע כי עוסק הנותן שירות לצרכן באמצעות טכנאי המגיע לבית הצרכן, יחויב לאפשר לצרכן לתאם ביקור של טכנאי כאמור בין השעות 8:00 ל-19:00 בימי חול, ובימי שישי וערבי חג – בין השעות 8:00 ל-13:00. החוק חל על טכנאי המגיע לבית הצרכן מטעמו של עוסק כדי לתת שירות לאחר מכירה במסגרת האחריות שניתנה לטובין, בהתאם לחוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות הטובין או בהתאם לחוזה למתן שירות מסוג שקבע שר הכלכלה בתקנות.
    מאחר שישנם מקרים שבהם עבודה בשעות הערב מחוץ לבית הצרכן עלולה לסכן את הטכנאים, מסמיך החוק את שר הכלכלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות שבהן ייקבעו סוגי טובין או סוגי עוסקים שהוראות החוק לא יחולו לגביהם. החוק קובע כי תקנות אלה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך 4 חודשים מיום פרסומו של החוק ברשומות. הוראה זו נועדה להבטיח כי עד למועד כניסתו לתוקף של החוק, ביום 1 בפברואר 2015, ייקבעו בתקנות החריגים הנדרשים, והעוסקים יוכלו להיערך כראוי ליישומו.

החוק המלא


  • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 40), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 541, מיום כ"ד באדר א' התשע"ד (24 בפברואר 2014), עמ' 74.

    תיקון סעיף 18א1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 622. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18א(ג), אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א) ביקור טכנאי במענו של צרכן יהיה בין השעות 8:00 ו-19:00 בימי חול, ובין השעות 8:00 ו-13:00 בימי שישי וערבי חג, בהתאם לתיאום מראש לפי הוראות פסקה (1); הוראות פסקה זו לא יחולו על מתן שירות לסוגי טובין או על סוגי עוסקים שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."תחילה ותקנות ראשונות2.(א) תחילתו של חוק זה ביום י"ב בשבט התשע"ה (1 בפברואר 2015).(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 18א(ג)(1א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
משוב א- א+