קריאה שנייה - הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס` 3)

‏יום שלישי ‏29 ‏יולי ‏2014 22:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
יריב לוין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • במסגרת התיקון שונו מספר הוראות בחוק-יסוד: הממשלה – נקבע כי מספר השרים יוגבל ל-19 לרבות ראש הממשלה, ומספר סגני השרים לארבעה. בנוסף, יבוטל המוסד של שר בלי תיק. נוסף על כן, נקבע כי אם הכנסת הביעה אמון בממשלה, או צרפה שרים לממשלה ברוב של שבעים חברי כנסת לפחות, ניתן יהיה למנות שרים רבים יותר. במסגרת התיקון שונו ההוראות להבעת אי אמון בממשלה והכנסת קבעה כי ההסדר יהפוך לאי אמון קונסטרוקטיבי מלא – כלומר: הכנסת תוכל להביע אי אמון בממשלה רק בדרך של הבעת אמון בממשלה חדשה, שלמה (על כל שריה). במקרה של כישלון, תמשיך לכהן הממשלה שכיהנה טרם הבעת האי-אמון, ולא יוקדמו הבחירות.
    עוד נקבע כי לאחר בחירות וכינון ממשלה, יינתן לממשלה ולכנסת פרק זמן של 100 ימים במקום 45 ימים כקבוע היום, לאישור חוק התקציב, ולממשלה יהיו נתונים, מתוך 100 הימים 55 ימים לכל היותר ולכנסת 45 ימים לכל היותר. כמו כן, נקבע בחוק במפורש – במצב שבו לא אושר חוק התקציב, והמדינה מתנהלת תקציבית על בסיס הוצאת החלק ה-12 מהתקציב השנתי הקודם מדי חודש, תהיה התחשבות גם בפעולות שנכללו באמצעות העברות התקציביות מהשנה הקודמת. תיקון זה עבר ברוב של 61 חברי כנסת לפחות בשלוש הקריאות, בהתאם לרוב הדרוש לתיקון חוק-יסוד.

החוק המלא


  • חוק-יסוד: הממשלה (תיקון) *
    התקבל בכנסת ביום ט' באדר ב' התשע"ד (11 במרס 2014) [בישיבה שהחלה ביום ח' באדר ב' התשע"ד (10 במרס 2014)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 512, מיום ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), עמ' 46.

    תיקון סעיף 51.בחוק־יסוד: הממשלה ס"ח התשס"א, עמ' 158. (להלן – חוק היסוד), בסעיף 5 –(1) בסעיף קטן (ג), המילים "ואולם יכול שיהיה שר בלי תיק" – יימחקו;(2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ו) מספר חברי הממשלה, ובכלל זה ראש הממשלה, לא יעלה על 19, אלא אם כן הביעה הכנסת אמון בממשלה או החליטה לאשר צירוף שרים לממשלה, ברוב של שבעים חברי הכנסת לפחות."תיקון סעיף 252.בסעיף 25 לחוק היסוד, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) מספר סגני השרים לא יעלה על ארבעה."החלפת סעיף 283.במקום סעיף 28 לחוק היסוד יבוא:"הבעת אי-אמון בממשלה28.(א) הכנסת רשאית להביע אי-אמון בממשלה.(ב) הבעת אי-אמון בממשלה תיעשה בהחלטה של הכנסת, ברוב חבריה, להביע אמון בממשלה אחרת שהודיעה על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים כאמור בסעיף 13(ד); הממשלה החדשה תיכון משהביעה בה הכנסת אמון, ומאותה שעה ייכנסו השרים לכהונתם. (ג) פרטים לעניין הגשת הצעה להביע אי-אמון בממשלה והדיון בה ייקבעו בחוק או בתקנון הכנסת; הוגשה ההצעה בידי 61 חברי הכנסת, יתקיים הדיון בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבוע מיום הגשתה."תיקון סעיף 294.בסעיף 29(ז) לחוק היסוד, פסקה (2) – תימחק.תיקון סעיף 305.בסעיף 30 לחוק היסוד –(1) בסעיף קטן (א), במקום "21 או 28" יבוא "או 21";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "21, 28" יבוא "21".תיקון סעיף 436.בסעיף 43 לחוק היסוד, במקום "סעיפים 11, 28 ו־29" יבוא "סעיפים 11 ו־29".תיקון חוק־יסוד: הכנסת
משוב א- א+