קריאה שנייה - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 4), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏29 ‏יולי ‏2014 21:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 11

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ד (29 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 541, י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), עמ' 179.

  תיקון סעיף 6א1.בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 336. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6א –(1) בכותרת השוליים, המילים "במקום המספק שירותי רווחה" – יימחקו;(2) בסעיף קטן (א), במקום "במחלקה לשירותים חברתיים או בכל מקום המספק שירותי רווחה, בפני מאבטח" יבוא "במקום כאמור בתוספת, בפני מאבטח מוסמך", בכל מקום, במקום "מאבטח" יבוא "מאבטח מוסמך" ובמקום "המאבטח" יבוא "המאבטח המוסמך", ואחרי "איום" יבוא "ממשי";(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יפעיל מאבטח מוסמך במוסד חינוך שניתן בו חינוך גן ילדים או חינוך יסודי את סמכויותיו לפי סעיף זה כלפי קטין, ולא יפעיל את סמכויותיו במוסד חינוך אחר כלפי קטין אלא לבקשת עובד הוראה המועסק באותו מוסד; שר החינוך ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בתום כל שנת לימודים, על הפעלת סמכויות מאבטחים לפי סעיף זה במוסדות חינוך במהלך אותה שנת לימודים.";(4) בסעיף קטן (ג) – (א) ההגדרות "מחלקה לשירותים חברתיים" ו"מקום המספק שירותי רווחה" – יימחקו.(ב) לפני ההגדרה "מעשה אלימות" יבוא:""מאבטח מוסמך" – מאבטח שהוסמך לפי סעיף 7(א) בסמכויות לפי סעיף זה;"תיקון סעיף 72.בסעיף 7(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:"(3) על אף האמור בפסקה (1), הסמיך השר אדם בסמכויות הקבועות בסעיף 6א, יקבע בהסמכה את סוגי המקומות מאלה המנויים בתוספת, שבהם מוסמך אותו אדם להפעיל את סמכויותיו לפי הסעיף האמור."הוספת סעיף 11א3.אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:"שינוי התוספת11א.השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להוסיף, בצו, סוגי מקומות לתוספת, אם שוכנע כי קיים חשש לפגיעה בשלום הציבור באותם סוגי מקומות כתוצאה ממעשי אלימות, וכי הסמכויות האמורות בסעיף 6א דרושות למניעת מעשי אלימות כאמור באותם סוגי מקומות."הוספת תוספת4.אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:
  "תוספת
  (סעיפים 6א ו-7(א)(3))1. בית חולים, מרפאה וכל מוסד אחר שתפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות; לעניין זה –"בית חולים" – מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם, 1940‏ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239. (להלן – פקודת בריאות העם);"מרפאה" – כהגדרתה בסעיף 34(ג) לפקודת בריאות העם.2.  מוסדות חינוך: גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימייה, מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.3. מחלקה לשירותים חברתיים או מקום המספק שירותי רווחה; לעניין זה, "מחלקה לשירותים חברתיים" ו"שירותי רווחה" – כהגדרתם בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' 1000..4. פאב, מועדון או דיסקוטק.5. מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות, משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.6. מגרשי ספורט, אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט."
משוב א- א+