אישור החוק - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 17:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

יואב בן צור
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עדי קול
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין
אופיר אקוניס
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • הוראות חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ד–2014, יופעלו רק אם בידי בני הזוג פסק דין שעומד בדרישות המפורטות בחוק, שקובע שהחיסכון הפנסיוני הוא נכס משותף לבני הזוג, וקובע את השיעור מהחיסכון הפנסיוני שבן הזוג לשעבר, שהחיסכון הפנסיוני אינו על שמו, יהיה זכאי לקבל. הפעלת ההוראות תלויה בפעולה אקטיבית של רישום פסק הדין, ולמעשה בני הזוג יכולים לקבוע ביניהם דרכי חלוקה אחרות, ובלבד שהגוף המשלם את הקצבה לא יבצע את החלוקה.
  בחסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – אם טרם החל תשלום קצבה, מועבר חלק מהחיסכון לחשבון חדש של בן הזוג לשעבר, שמעמדו בו הוא של עמית לא-פעיל. העברת הכספים לבן הזוג לשעבר כאמור לא תיחשב כמשיכה של הכספים ולא תפגע בזכויות של החוסך, למשל לעניין הכיסויים הביטוחיים שיש לחוסך. הסכום שיועבר לבן הזוג לשעבר נקבע לפי היתרה הצבורה במועד הפירוד.
  החוק קובע כי העברת הכספים תתבצע גם אם החוסך נפטר, ובלבד שבקשה לרישום פסק הדין תוגש בתוך 30 ימים לכל המאוחר לאחר הפטירה או לאחר מתן פסק הדין, כדי למנוע מצב שבו הכספים נמשכים בינתיים בידי המוטבים. עוד נקבע כי העברת הכספים לחשבון החדש על שם בן הזוג לשעבר תיחשב אירוע מס, ויחול בו חיוב מס מיוחד, שינוכה במקור.
  מעת שהחוסך החל לקבל קצבה בחסכון באמצעות צבירת כספים, לא ניתן יותר לבצע חלוקה לחשבונות שונים, ולפיכך הקצבה תחולק בין בני הזוג בהתאם לשיעור ההעברה. חלוקה זו תתבצע כל עוד החוסך בחיים, ואם הוא נפטר לא יהיה מעמד לבן הזוג לשעבר, אלא אם כן היה ביטוח לשאירים שנקבע לפי נתוניו של אותו בן זוג בעת היציאה לקצבה.
  בחסכון באמצעות צבירת זכויות – נדרשת הסכמתו של בן הזוג לשעבר לפעולות מסוימות, וזאת, לרוב, רק אם התקופה המשותפת שבה צברו בני הזוג את הזכויות היתה בת 10 שנים לפחות.
  בן הזוג לשעבר יתחיל לקבל את חלקו, מתוך הקצבה המגיעה לחוסך, מהמועד שבו החוסך או העובד בפנסיה תקציבית מתחיל להיות זכאי לקצבה – זאת למעט בשני מצבים המפורטים בחוק.
  אם פסק הדין לחלוקת חסכון פנסיוני ניתן בין בני זוג כאשר החוסך כבר היה גמלאי, והתקופה המשותפת שבה צברו זכויות היתה של 3 שנים לפחות, יופחת מהקצבה הכוללת שמחולקת בין בני הזוג שיעור שקבוע בתוספת, והצדדים ישאו בהפחתה בחלקים שווים.
  סכום ההפחתה מחושב החל מהמועד המאוחר מבין אלה: המועד שבו החוסך הפך לגמלאי, או מועד הפירוד או מועד אחר שנקבע בפסק הדין לתחילת זכאותו של בן הזוג לשעבר לחלק מקצבת החוסך (למשל, מועד הגשת התביעה לאיזון משאבים). החידוש העיקרי של החוק נוגע לזכאות של בן הזוג לשעבר לקבל חלק מקצבת שאירים בעת פטירתו של החוסך. לפי הוראות החוק, בן הזוג לשעבר ייחשב גם הוא כשאיר של החוסך בעת פטירתו, בכפוף לכך שתקופת הצבירה המשותפת בעת הנישואין שלהם היתה:
  10 שנים לפחות - במקרה שמי שנפטר עדיין לא החל לקבל קצבה; או
  3 שנים משותפות לפחות – במקרה שהנפטר כבר היה זכאי לקצבת פרישה.
  בן הזוג לשעבר יהיה זכאי, כל עוד לא נישא, למכפלת השיעור להעברה בקצבת השאירים בניכוי סכום ההפחתה. אם לנפטר היה גם בן זוג חדש, בן הזוג החדש יהיה זכאי רק ליתרת הסכום מקצבת השאירים, אך ללא ניכוי סכום ההפחתה. גובה קצבת השאירים של בן הזוג החדש ושל בן הזוג לשעבר לא ישתנה, גם אם בן הזוג האחר נפטר לאחר זמן.
  ההסדר שחל כאמור על חסכון באמצעות צבירת זכויות, חל גם לגבי הסדר הפנסיה התקציבית בשירות המדינה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ובשירות הקבע לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], בכפוף למספר הבדלים המפורטים בחוק לרבות בעניין מעמד של פרוד של קבע שקיבל פסק דין לאיזון וביטול ההוראה בעניין מזונות גרושה.
  החוק ייכנס לתוקף 6 חודשים ממועד הפרסום, ויחול גם על פסקי דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתנו לפני יום התחילה. אם פסקי הדין אינם עומדים בכללים הנדרשים לפי החוק לרישום פסק דין, ניתן יהיה להביאם שוב בפני בית המשפט כדי שיוכל להתייחס לנקודות הטעונות קביעה בפסק הדין לפי החוק.
  יחד עם זאת, התחולה לגבי פסקי דין שקדמו ליום התחילה מסויגת, בכל הנוגע להוראות לעניין קצבת השאירים, במספר תנאים המפורטים בחוק וביניהם שהחוסך טרם נפטר ושטרם חלף חודש מאז שהחוסך הפך לגמלאי, או שטרם חלפו שנתיים מיום פסק הדין, או שפסק הדין נרשם בתוך שנה מיום התחילה, ובנוסף, יידרש שבן הזוג לשעבר יתחייב לשאת בסכום ההפחתה על מלוא הקצבה, החל מהמועד שבו החוסך הפך לגמלאי, ממועד הפירוד או מהמועד שנקבע בפסק הדין לתחילת הזכאות לקצבה, לפי המועד המאוחר מביניהם.


משוב א- א+