קריאה שנייה - הצעת חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס` 5), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏28 ‏יולי ‏2014 16:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

עדי קול
יעקב פרי
דב חנין
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס` 5), התשע”ד–2014 (להלן – תיקון מס` 5) מתקן את החוק העיקרי מתוך מטרה להגביר את האכיפה על גניבות כלי רכב והשימוש בחלקי רכב משומשים.
  תיקון מס` 5 מחיל את הוראות החוק העיקרי גם על אופנועים וחלקיהם, ומתקן את הגדרת ”חלק” שבסעיף ההגדרות, כך שיכלול גם את החלקים המרכיבים את החלק, ומכאן שהאיסורים הקבועים בחוק העיקרי יחולו גם על אותם חלקים, הקבועים בתוספת. בנוסף, תיקון מס` 5 מסדיר את החובות החלות על מבטח שמעביר כלי רכב לתיקון או שמעביר כלי רכב במצב של אובדן גמור – לפירוק. חובות אלה יוחלו גם על בעל צי רכב שבבעלותו 25 כלי רכב לפחות שאינם מבוטחים בפוליסה לביטוח רכב. כמו כן, נקבעו חובות לעניין תיקון, רכישה ורישום בעלות שיחולו על רוכש רכב מחברת הביטוח שאינו לשימוש אישי. בנוסף, נאסר על בעל עסק המורשה לעסוק בפירוק כלי רכב, להעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק, כשהוא שלם או את מסגרת המרכב של הרכב או חלק ממנה. העובר על איסור זה – דינו מאסר שלוש שנים. כמו כן, נקבעו קנסות פליליים על חברות הביטוח וחברות ציי הרכב וכן על סוחרי הרכב, ונקבעה הוראה עונשית על האיסור להתקין חלק משומש ברכב שניזוק וטרם חלפו שנתיים מהיום שעלה על הכביש. בתוספת לחוק העיקרי נקבעה רשימת חלקים שעשיית פעולה לגביהם (כגון פירוק, הרכבה או קנייה) מחייבת רישום.
  התיקון יכנס לתוקף בתוך 60 ימים מיום הפרסום (להלן – יום התחילה), והוא יחול על רכב שמבטח או בעל צי רכב רכש בו זכות לבעלות ביום התחילה ואילך.

החוק המלא


 • חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 5), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 850, מיום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014), עמ' 412.

  תיקון סעיף 11. בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 290, התשס"ח, עמ' 427. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1) לפני ההגדרה "בעל רכב" יבוא:""אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, ורכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין ברישיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;";(2) בהגדרה "חלק", אחרי "חלק מרכב" יבוא "לרבות חלקים המרכיבים את החלק";(3) לפני ההגדרה "פעולה" יבוא:""נזק גולמי" – נזק ישיר שנגרם לרכב בלא קשר למפורט בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי הרכב, למעט ירידת ערך הרכב;";(4) אחרי ההגדרה "רכב" יבוא:""רכב באבדן גמור" – רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;"רשות הרישוי" – כהגדרתה בפקודה;";"שווי רכב" – שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח, ולעניין רכב מהסוגים M1 או N1 כמשמעותם בתקנה 271א לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961‏ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425. – שווי הרכב כאמור לפי קוד הדגם המופיע ברישיון הרכב;"שמאי רכב" – מי שרשום בפנקס השמאים ובידו תעודה בת-תוקף בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם

  1980‏ ק"ת התש"ם, עמ' 2182.;".תיקון סעיף 32.בסעיף 3 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) –(א) במקום פסקאות (1) ו-(2) יבוא: "(1) הודיע שמאי רכב לרשות הרישוי על רכב באבדן גמור או החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי – יעביר המבטח את הרכב לעסק שמורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב ויחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי;(2) מכר המבטח רכב שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון –(א) ימציא לרוכש הרכב עותק מחוות דעת שמאי הרכב שבדק את הרכב לאחר קרות הנזק, אם ישנה;(ב) יחזיק ברשותו את רישיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב, אלא אם כן אותו רוכש המציא לו אישור של מוסך שניתן לו רישיון לפי דין ושלפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש או חלק משומש שנרשם לפי הוראות חוק זה;(ג) ישמור מסמכים שהומצאו לו לפי סעיף זה ולפי סעיף 7א לתקופה כפי שיקבע השר.";(ב) בפסקה (3), במקום "בפסקה (2)" יבוא "בפסקה (2)(ב)", אחרי "בשל התיקון" יבוא "שתכלול את רשימת החלקים שהורכבו, ולצד כל חלק יצוין אם החלק חדש או משומש";(2) בסעיף קטן (א1), בהגדרה "תעודת בדיקה", אחרי "השר" יבוא "לפי הפקודה".תיקון סעיף 3א3.בסעיף 3א לחוק העיקרי – (1) אחרי "(רכוש)" יבוא "(בחוק זה – בעל צי רכב)";(2) המילים "פסקאות (1) ו-(2) של" – יימחקו.הוספת סעיף 7א4.אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:"חובות המוטלות על רוכש רכב7א.(א) רוכש רכב ממבטח כאמור בסעיף 3(א)(2) או מבעל צי רכב כאמור בסעיף 3א, שרכש רכב שלא לשימושו האישי –(1) יתקן את הרכב במוסך שניתן לו רישיון לפי דין;(2) יודיע בכתב למבטח או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, לפי העניין, אחת לשלושה חודשים, ממועד הרכישה ואילך, אם תוקן הרכב במהלך התקופה האמורה ואת מקום הימצאו; (3) תוקן הרכב לפי סעיף קטן זה, יעביר למבטח או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, לפי העניין, אישור על התיקון מהמוסך שבו תוקן הרכב, ואם הוחלפו בו חלקים, יכיל האישור כאמור פירוט של אותם חלקים ולצדם יצוין אם הם חלקים חדשים או משומשים. (ב) רוכש רכב כאמור בסעיף קטן (א), יעביר את הבעלות ברכב על שמו, מיד עם קבלת רישיון הרכב."תיקון סעיף 105.בסעיף 10 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (5) יבוא:"(5א) בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב שהעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק כשהוא שלם או שהעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או חלק ממנה, בניגוד להוראות סעיף 18א(א1).";(2) בסעיף קטן (ג) –(א) במקום פסקה (1) יבוא:"(1) מבטח שהעביר רכב לעסק שאינו מורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב או שלא החזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1) או שהעביר את רישיון הרכב לרוכש בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2), או בעל צי רכב שלא החזיר או שהעביר את רישיון הרכב כאמור, בניגוד להוראות אותם סעיפים, כפי שהוחל בסעיף 3א;";(3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1) העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:(1) רוכש רכב שלא לשימושו העצמי, שתיקן את הרכב במוסך שלא ניתן לו רישיון לפי דין, בניגוד להוראות סעיף 7א(א)(1);(2) מתקין חלק משומש ברכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 17(א1).(ג2) העושה אחת מאלה, דינו – קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:(1) רוכש רכב שלא לשימושו העצמי שלא הודיע בכתב למבטח הרכב או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, אחת לשלושה חודשים, אם תוקן הרכב ואת מקום הימצאו; ואם תוקן הרכב, לא העביר להם אישור מהמוסך שבו תוקן הרכב, בניגוד להוראות סעיף 7א(א)(2) ו-(3);(2) רוכש רכב שלא העביר את הבעלות ברכב על שמו, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב)."תיקון סעיף 18א 6.בסעיף 18א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב לא יעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק, כשהוא שלם, וכן לא יעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או חלק ממנה."תיקון התוספת הראשונה7.בתוספת הראשונה לחוק העיקרי –(1) לפני פרט (1) תבוא הרישה: "(א) לעניין רכב –";(2) אחרי פרט (8) יבוא:"(9) כריות אוויר (10) תיבת הגה";(3) אחרי פרט (10) תבוא הרישה:"(ב) לעניין אופנוע – (1) בולם זעזועים (2) חיפוי מפלסטיק (פרינגים)(3) חישוקי גלגלים(4) מושב(5) מכל דלק(6) מנוע(7) סעפת פליטה(8) תיבת הילוכים."תחילה, תחולה ותקנות ראשונות8.(א) תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על רכב שמבטח או בעל צי רכב רכש בו זכות לבעלות ביום התחילה ואילך.(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 3(א)(2)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יותקנו בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
משוב א- א+