קריאה שנייה - הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס` 17), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏22 ‏יולי ‏2014 21:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה קובע שכחלק מהתנאים לקבלת רישיון להחזקה ולנשיאה של כלי ירייה, מבקש הרישיון יידרש להציג אישור מאת פסיכולוג בדבר כשירותו הנפשית לשאת כלי ירייה. רק פסיכולוגים שאושרו על-ידי השר לביטחון הפנים על-פי אמות מידה שיורה עליהן לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יהיו רשאים לתת אישורים בדבר כשירות נפשית מכוח הסעיף. תוקפם של האישורים יהיה לשש שנים.
  נוכח העלויות הכרוכות בבדיקת הכשירות הנפשית נקבע בתיקון כי השר לביטחון פנים יקבע את הסכום המרבי שניתן לגבות בגינה, וכן נקבע כי מעסיקים של מאבטחים יישאו לפחות במחצית מעלות הבדיקה של המאבטחים. בנוסף, כוללת ההצעה התאמות במנגנון הערר הקיים כיום בחוק כלי הירייה, כך שבמקרה שבו הערר מוגש בהקשר של בדיקת הכשירות הנפשית, הוא ייבחן גם על-ידי גורמים מקצועיים מתאימים.
  הוראות החוק לא יחולו על בעלי הרישיונות הפרטיים שמחזיקים בנשקם לשם הגנה עצמית, אלא רק על מי שמקבלים את רישיונם לפי חוק כלי הירייה מתוקף תפקידיהם, בעיקר בתפקידי האבטחה. סוגי הרישיונות מנויים בתוספת לחוק, ולשר לביטחון פנים ניתנה הסמכות, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, לפטור סוגי רישיונות וסוגי בעלי רישיונות מהצורך בבדיקה, וכן לשנות באישור הוועדה את התוספת.
  הסדר נוסף בהצעת החוק קובע כי מנכ”ל משרד הרווחה יהיה חייב להעביר לפקיד הרישוי ידיעה על אדם שנמצא בטיפול עובד סוציאלי ומחזיק בכלי ירייה, ויש בכך סכנה לאותו אדם או לציבור. זאת, בניגוד למצב הקיים – לפיו סמכות העברת המידע נתונה לשיקול דעתו של המנכ”ל.

החוק המלא


 • חוק כלי היריה (תיקון מס' 17), התשע"ד–2014 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 542, מיום א' באדר ב' התשע"ד (3 במרס 2014), עמ' 78.

  החלפת מונח1.בחוק כלי היריה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 143; התש"ע, עמ' 397. (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום –(1) במקום "שר הפנים" יבוא "השר";(2) במקום "ששר הפנים" יבוא "שהשר";(3) במקום "לשר הפנים" יבוא "לשר".תיקון סעיף 12.בסעיף 1 לחוק העיקרי – (1) בהגדרה "מכל גז מדמיע", בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";(2) בסופו יבוא:""השר" – השר לביטחון הפנים."תיקון סעיף 5ד3.בסעיף 5ד(ב) לחוק העיקרי, במקום "רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים," יבוא "רשאי".תיקון סעיף 7א14.בסעיף 7א1(ב)(2), המילים "לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים" – יימחקו.תיקון סעיף 11א5.בסעיף 11א(ב)(2) לחוק העיקרי, במקום "שיהא רשאי להעביר את הידיעה לפקיד הרישוי וגם" יבוא "שיעביר את הידיעה לפקיד הרישוי, ויהא רשאי גם להעבירה".הוספת סעיף 11ב16.אחרי סעיף 11ב לחוק העיקרי יבוא:"כשירות נפשית11ב1.(א) לא יינתן רישיון, כמפורט בתוספת השנייה, להחזקה ולנשיאה של כלי יריה אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור בדבר כשירותו הנפשית לשאת כלי יריה מאת פסיכולוג מומחה קליני, רפואי, שיקומי או תעסוקתי, שאישר השר, בהתאם לאמות מידה שהורה עליהן לאחר התייעצות עם שר הבריאות; תוקף אישור כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שש שנים.(ב) השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות –(1) יקבע את הסכום המרבי שאפשר לגבות בעד בדיקת כשירות נפשית לפי סעיף זה;(2) רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין בדיקת כשירות נפשית לפי סעיף זה, לרבות לעניין השפה שבה תיערך הבדיקה.(ג) מעסיק של מאבטח יישא לפחות במחצית עלות בדיקת כשירותו הנפשית של המאבטח לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "מאבטח" – מי שניתנה לו תעודת הרשאה לפי סעיף 10ג(ג).(ד) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, סוגי רישיונות וסוגי בעלי רישיונות שהוראות סעיף זה לא יחולו עליהם וכן רשאי הוא כאמור לשנות את התוספת השנייה.(ה) בסעיף זה, "רישיון" – לרבות רישיון מיוחד או תעודת הרשאה.תיקון סעיף 11ג7.בסעיף 11ג(ב) לחוק העיקרי, במקום "לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור" יבוא "באישור".תיקון סעיף 128.בסעיף 12 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ג1)(2), בסופו יבוא "התקבלה ההחלטה על פי בדיקת כשירות נפשית לפי סעיף 11ב1, יעביר הממונה את הערר ואת ממצאי הבדיקה לתגובתה של ועדה שימנה השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, שתינתן בתוך 30 ימים";(2) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ובלבד שתוקפה של בדיקת כשירות נפשית לפי הוראות סעיף 11ב1 לא יעלה על שש שנים".תיקון סעיף 12א9.בסעיף 12א לחוק העיקרי, אחרי "11ב" יבוא "11ב1".תיקון סעיף 2110.בסעיף 21 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), המילים "והשר לביטחון הפנים" – יימחקו;(2) בסעיף קטן (ב1), במקום "לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור" יבוא "באישור";(3) בסעיף קטן (ד), המילים "השר לביטחון הפנים ועם" – יימחקו, ובמקום "התוספת" יבוא "התוספת הראשונה".תיקון התוספת11.בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה".הוספת תוספת שנייה12.אחרי התוספת לחוק העיקרי יבוא:"
  תוספת שנייה
  (סעיף 11ב1)1. רישיון מיוחד לפי סעיף 10;2. רישיון מיוחד לפי סעיף 10א;3. רישיון מיוחד או תעודת הרשאה לפי סעיף 10ג."תחילה והוראות מעבר13.(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).(ב) מי שהיה לו רישיון להחזקה ולנשיאה של כלי יריה לפי החוק העיקרי ערב יום התחילה, יראו אותו כאילו יש בידו אישור בדבר כשירותו הנפשית לשאת כלי יריה עד תום תקופת תוקפו של הרישיון.
משוב א- א+