להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס` 13), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏21 ‏יולי ‏2014 16:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איתן כבל
משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 1

תקציר

  • תוכן התקציר:
    החוק מחיל את משטר חובות הזיהוי והרישום, אשר חל כבר כיום על חלק ניכר מהגופים הפיננסיים במשק, גם על ציבור עורכי-הדין ורואי-החשבון.
    על ציבורים אלה לא יחולו חובות לדיווח, וזאת כדי למנוע פגיעה בחסיון עורך-דין–לקוח, וביחסי האמון המיוחדים שיש בין הלקוחות לבין נותני השירות האמורים.
    נקבע כי בטרם ייתן עורך-דין או רואה-חשבון שירות עסקי ללקוחו, הוא יידרש לזהות אותו ולבצע בו הליך של הכרת הלקוח. יוער כי לא כל שירות שייתן עורך-דין או רואה-החשבון ללקוחו יחלי עליו את חובות הזיהוי, אלא רק אם הוא מבצע עבורו פעולה מבין רשימה סגורה של פעולות המנויות בהצעת החוק שעניינם הוא שירות בעל אופי עסקי פיננסי, כדוגמה: רכישת נדל”ן, הקמה של תאגידים או נאמנויות וניהול עסקי הלקוח. כמהלך משלים להצעת החוק וכתחליף לחובת הדיווח, יחולו על עורכי-הדין ורואי-החשבון כללי אתיקה שיידרשו מהם להימנע מביצוע פעולות עבור לקוחותיהם אם הם מעריכים שיש בפעולה שהם מבקשים לבצע רמת סיכון גבוהה להלבנת הון.
    בנוסף, הוסמך שר המשפטים לקבוע כללים להפעלת סמכות הפיקוח, הנוגעת לכניסה למשרדי עורכי-הדין ורואי-החשבון. כללים אלה יהיו טעונים את אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ובמסגרתם ייקבע כי לא ניתן יהיה להיכנס למשרדו של עורך-דין או רואה-חשבון לביקורת שוטפת, וכניסה כאמור תיעשה אך ורק על בסיס חשש של המפקח להפרת הוראות החוק והצו.


משוב א- א+