אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 110), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏21 ‏יולי ‏2014 16:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

דוד אזולאי
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • נקבע בחוק המתקן את פקודת התעבורה כי רשות הרישוי תרשום ברישיון הנהיגה את תאריך הלידה העברי והלועזי של בעל הרישיון, אלא אם בעל הרישיון ביקש מרשות הרישוי, באופן שתורה, שיירשם רק תאריך הלידה הלועזי. החוק יכנס לתוקף תשעה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על רישיונות שניתנו או שחודשו מיום כניסתו לתוקף ואילך.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 110), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 552, מיום י"ח בסיוון התשע"ד (16 ביוני 2014), עמ' 106.

    הוספת סעיף 12ד1.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 406., לפני סעיף 13 יבוא:"רישום תאריך הלידה ברישיון נהיגה12ד.רשות הרישוי תרשום ברישיון נהיגה שנתנה לפי סימן זה את תאריך הלידה העברי והלועזי של מי שהרישיון ניתן לו, ואולם מי שזכאי לקבל רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי, באופן שתורה, כי הוא מבקש שיירשם תאריך הלידה הלועזי שלו בלבד, ואם הודיע כאמור לאחר שניתן לו הרישיון, תיתן לו רשות הרישוי כפל רישיון, שבו יירשם התאריך הלועזי בלבד."תחילה ותחולה2.תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על רישיונות שניתנו או שחודשו מיום התחילה ואילך.
משוב א- א+