אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 203), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏21 ‏יולי ‏2014 16:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

דוד אזולאי
דב חנין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • הצעת החוק היא חלק שפוצל מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע”ד–2013.
  בהצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 7 לפקודת מס הכנסה, אשר מסמיך את המנהל להחיל על נישומים, תקופת שומה מיוחדת (שמשמעותה – שהמס לגבי כל שנת מס יוטל בתקופה של 12 חודשים שתחילתה במועד אחר מה-1 בינואר של כל שנה).
  כיום, סמכות זו ניתנת למנהל, בין היתר, ביחס לחברה ש-51% מהון מניותיה ומכוח ההצבעה בה מוחזקים בידי חברה תושבת חוץ שמניות שלה נסחרות בבורסה מחוץ לישראל. מוצע לאפשר זאת גם אם החברה מוחזקת בעקיפין על ידי חברה תושבת חוץ.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), עמ' 586 ועמ' 651.

  תיקון סעיף 71. בפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' ..., בסעיף 7(א)(4), אחרי "מוחזקים" יבוא "במישרין או בעקיפין";
משוב א- א+