אישור החוק - הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס` 23), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏21 ‏יולי ‏2014 16:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יצחק כהן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תוכן התקציר: מוצע להתיר לקרן חוץ שהיא הסדר או תאגיד שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה, ובלבד שיחידות קרן החוץ מוצעות על פי אישור מאת הגוף המפקח במדינה שבה ניתן ההיתר ובהתאם לתנאים שיקבע שר האוצר. כן מוצע להתיר לגוף מוסדי שהוא מנהל קרן להציע יחידות של קרן חוץ לציבור, ולתקן את חוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006, כך שהוא יחול גם על יחידה של קרן חוץ המוצעת לציבור בישראל.
  עוד מוצעים תיקונים הנוגעים לפירוק או מיזוג של קרן בעלת שווי נקי נמוך של נכסים, הסמכה לקבוע הוראות לעניין השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזקים, מתן סמכות לתת היתר לפרסום תשקיף, אחריות נושא משרה בתאגיד וקביעת עיצום כספי בהפרת חלק מהתיקונים המוצעים.

החוק המלא


 • חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 504, מיום ד' בסיוון התש"ע (17 במאי 2010), עמ' 992.

  תיקון סעיף 11.בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ד, עמ' 270. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1) בהגדרה "אתר הפצה", במקום ""אתר הפצה"" יבוא ""אתר ההפצה"";(2) אחרי ההגדרה "חברה" יבוא:""חברה מנהלת" ו"קופת גמל" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 ס"ח התשס"ה, עמ' 889.;";(3) ההגדרות "חברה קרובה של קרן", "קופת גמל" ו"קרן חוץ" – יימחקו.תיקון סעיף 22.בסעיף 2(א) לחוק העיקרי, במקום "כמשמעותה" יבוא "וחוזה עתידי, כהגדרתם".תיקון סעיף 153.בסעיף 15(ד) לחוק העיקרי, אחרי "ביטלה הרשות" יבוא "או התלתה".תיקון סעיף 164.בסעיף 16(א1) לחוק העיקרי, במקום "לרשם ולרשות ניירות ערך" יבוא "לרשות ניירות ערך".תיקון סעיף 20א5.בסעיף 20א(ח) לחוק העיקרי, במקום "אחת לשלושה חודשים לפחות" יבוא "לפחות אחת לרבעון; פרק הזמן בין ישיבה אחת לישיבה העוקבת לא יעלה על ארבעה חודשים".תיקון סעיף 256.בסעיף 25 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), המילים "לרבות יחידות או מניות של קרן חוץ," – יימחקו;(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (2) יבוא:"(3) הצעת יחידות למשקיעים שמספרם אינו עולה על המספר שנקבע בתקנות לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע יחידות בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר יחידות במהלך 12 החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; במניין המשקיעים לעניין זה, לא יבואו בחשבון משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב)(1) ו-(2) לחוק האמור."תיקון סעיף 267.בסעיף 26 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), המילים "ותשקיף של קרן חוץ (בחוק זה – תשקיף)" – יימחקו;(2) סעיפים קטנים (ד) עד (ו) – בטלים.תיקון סעיף 278.בסעיף 27(א)(4) לחוק העיקרי, המילים "או של חברה קרובה של הקרן" – יימחקו.תיקון סעיף 299.בסעיף 29 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1)(1) על אף הוראת סעיף קטן (ב), הרשות רשאית, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות לטעון את טענותיו, לסרב לתת היתר לפרסום תשקיף, מטעמים שבשלהם רשאי יושב ראש הרשות להורות על תיקון פגם כאמור בסעיף 15(א) או אם אירעו נסיבות שבשלהן רשאית הרשות להגיש לבית המשפט בקשה לפירוק הקרן כאמור בסעיף 104(א).(2) מצאה הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות לטעון את טענותיו, כי התקיימו טעמים כאמור בפסקה (1) וסברה כי הפגם ניתן לתיקון, תורה על תיקונו בתוך תקופה שתקבע; לא תוקן הפגם להנחת דעתה של הרשות, תודיע הרשות למנהל הקרן בהקדם האפשרי ובהודעה מנומקת על סירובה לתת היתר לפרסום תשקיף."תיקון סעיף 3110.בסעיף 31(ב) לחוק העיקרי, אחרי "יפרסם מנהל הקרן" יבוא "את התשקיף באמצעות דיווח אלקטרוני לפי פרק ז'1 לחוק ניירות ערך וכן".ביטול סעיף 3311.סעיף 33 לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 4112.בסעיף 41 לחוק העיקרי, המילים "התשנ"ט–1999" – יימחקו.תיקון סעיף 4913.בסעיף 49 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ג)(1), במקום "ובדבר" יבוא "בדבר" ובסופו יבוא "ובדבר השווי הנקי של נכסי הקרן ביום האמור";(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1) הוראות סעיף קטן (ג)(3) לא יחולו אם ביום האחרון שקדם ליום רכישת היחידות של הקרן המקורבת השווי הנקי של נכסי הקרן לא עלה על פי שלושה מהשווי המזערי הקבוע לפי סעיף 46(ז)."תיקון סעיף 6714.בסעיף 67 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א)(2), המילים "או לחברה קרובה של הקרן" והמילים "או מחברה קרובה של הקרן" – יימחקו;(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בתום" יבוא "במהלך".תיקון סעיף 7215.בסעיף 72(א)(1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או שיש לשלוח אותם לבעלי היחידות באופן הקבוע בסעיף קטן (ה1)".תיקון סעיף 7716.בסעיף 77 לחוק העיקרי –(1) במקום כותרת השוליים יבוא "השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים ובהליכים נוספים";(2) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) שר האוצר יקבע הוראות לעניין השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים וכן בהליכים נוספים שמחזיקי ניירות ערך רשאים להשתתף בהם בתאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור, למעט ניירות ערך חוץ והוחזקו בקרן שבניהולו במועד הקובע לבעלות במניה לפי סעיף 182 לחוק החברות או לבעלות בתעודת התחייבות לפי סעיף 35יב24 לחוק ניירות ערך, לפי העניין; בסעיף זה, "אסיפת מחזיקים" – אסיפה של מחזיקי ניירות ערך בתאגיד כאמור, כולם או מקצתם, לרבות אסיפה כללית כהגדרתה בחוק החברות.";(3) סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) – בטלים;(4) בסעיף קטן (ב2) –(א) בפסקה (1), במקום "לעניין סעיפים קטנים (א) ו-(ב)" יבוא "לעניין סעיף קטן (א)";(ב) בפסקה (2), בהגדרה "המועד הקובע", בסופה יבוא "או כמשמעותו בסעיף 35יב24 לחוק ניירות ערך, לפי העניין";(5) בסעיף קטן (ג), במקום "באסיפה הכללית" יבוא "באסיפת מחזיקים או בהליכים נוספים שמחזיקי ניירות ערך רשאים להשתתף בהם".תיקון סעיף 8117.בסעיף 81 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "בהסכם הקרן ובתשקיף" יבוא "בהתאם להסכם הקרן ולתשקיף";(2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "לעניין הוראות סעיף קטן זה, "מועסק" – לרבות אדם השולט במועסק או חברה בשליטת אדם כאמור".תיקון סעיף 8218.בסעיף 82(א) לחוק העיקרי –(1) בפסקה (1), בסופה יבוא "על פי תנאים שקבע מנהל הקרן בתשקיף או בדוח, שלא יהיו כפופים לשיקול דעת מנהל הקרן";(2) אחרי פסקה (5) יבוא:"(6) תשלום לעושה שוק או לחתם, ליחידות הקרן, עבור פעילות עשיית שוק או חיתום; לעניין זה –"עושה שוק" – אדם שהתחייב להגיש במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה, פקודות לקניית יחידות ופקודות למכירת יחידות, על פי כללים שנקבעו בידי הבורסה, וכן לפרסם מחיר שבו הוא מתחייב לקנות את היחידה ומחיר שבו הוא מתחייב למכור את היחידה;"חתם" – מי שהתחייב לרכוש יחידות המוצעות על פי תשקיף אם הציבור לא ירכוש אותן או התחייבות לרכוש יחידות המוצעות על פי תשקיף כדי למכור אותן לציבור."תיקון סעיף 8519.בסעיף 85 לחוק העיקרי, במקום "בהליך לפי סעיף 15(ג)" יבוא "בעתירה נגד החלטת הרשות לפי סעיף 15(א)".תיקון סעיף 9720.בסעיף 97 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1)(1) הוראות לפי סעיף קטן (ב) אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.(2) הוראות לפי סעיף קטן (ב) וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט שלה."תיקון סעיף 99א21.בסעיף 99א(ג) לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "לא היה לדירקטוריון" – תימחק.תיקון סעיף 10022.בסעיף 100 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ו), האמור בו יסומן "(2)" ולפניו יבוא:"(1) לא יאוחר משבועיים לפני מועד המיזוג או הפיצול יגיש מנהל הקרן דוח לרשות ולבורסה, על המיזוג או הפיצול, לפי העניין, תכניתו ומועדו.";(2) בסעיף קטן (ז), במקום הרישה עד המילים "באותה עת" יבוא "מנהל קרן ומפיץ ישלחו את הדוחות כאמור בסעיף קטן (ו) לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותם, באופן הקבוע בסעיף 112א(ב); לדוח לפי סעיף קטן (ו)(2) שיישלח לבעל יחידה תצורף הודעה".תיקון סעיף 10123.בסעיף 101 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "משישים ימים" יבוא "משלושים ימים מיום שמנהל הקרן הגיש דוח על כך לרשות ולבורסה";(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) מנהל קרן ומפיץ ישלחו את הדוחות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ד) לבעלי היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותם, באופן הקבוע בסעיף 112א(ב)."הוספת סעיף 104א24.אחרי סעיף 104 לחוק העיקרי יבוא:"פירוק או מיזוג של קרן בעלת שווי נקי נמוך של נכסים104א.(א) פחת השווי הנקי של נכסי קרן פתוחה ממחצית השווי המזערי הקבוע לפי סעיף 46(ז), בתקופה של 90 ימים רצופים או במשך 120 ימים בתקופה של 180 ימים, יפרק מנהל הקרן את הקרן, או ימזגה עם קרן אחרת שבניהולו לקרן אחת באופן ששווי נכסי הקרן האחת יעלה על מחצית השווי המזערי; מנהל הקרן יודיע לבעלי היחידות על החלטתו לפרק או למזג את הקרן, לפי העניין, בתוך שבעה ימים מתום התקופה האמורה, לפי העניין.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מנהל הקרן רשאי להמשיך ולנהל את הקרן, ובלבד שהקרן עמדה בתנאים אלה:(1) שיעור שכר מנהל הקרן לא יעלה על ממוצע שיעורי שכר מנהל הקרן בכל הקרנות מאותו סוג שבניהול מנהל הקרן ושיעור שכר הנאמן לא יעלה על ממוצע שיעורי שכר הנאמן בכל הקרנות מאותו סוג שבניהול מנהל הקרן שהוא משמש להן נאמן; לעניין זה, "סוג" – סוג קרן שקבע שר האוצר לפי סעיף 82;(2) התקופה שבה השווי הנקי של נכסי הקרן נמוך ממחצית השווי המזערי הקבוע לפי סעיף 46(ז) לא עלתה על 120 ימים רצופים ולא על 150 ימים בתקופה של 210 ימים.(ג) יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך רשאים, לבקשת מנהל הקרן והנאמן, להאריך, מנימוקים שיירשמו, את התקופות שנקבעו בסעיף קטן (א).(ד) התקיים האמור בסעיף קטן (א), יישא מנהל הקרן מאמצעיו בהוצאות העודפות שנוכו מנכסי הקרן עד מועד הפירוק או המיזוג, לפי העניין; בסעיף קטן זה, "הוצאות עודפות" – הוצאות הנפרעות מנכסי הקרן לפי סעיף 80 בשל היותה בעלת שווי נקי נמוך של נכסים.(ה) סעיף זה יחול על קרן פתוחה בחלוף שנה מיום שיחידותיה הוצעו לראשונה לציבור, או מיום שנעשה שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן כהגדרתו בסעיף 61(ב1)."תיקון סעיף 10625.בסעיף 106 לחוק העיקרי – (1) בכל מקום, המילה "תחילת" – תימחק;(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) הצעת יחידות קרן פתוחה תופסק החל מיום חישוב המחירים הראשון שלאחר מועד משלוח ההודעה לרשות כאמור בסעיף קטן (א).(א2) על אף האמור בסעיף 61, בתקופת מימוש נכסי הקרן כאמור בסעיף 109(א), רשאי מנהל הקרן לחרוג ממדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף או בדוח, בשל מימוש נכסי הקרן.";(3) בסעיף קטן (ב), במקום "מועד תחילתו" יבוא "מועד הפירוק" ואחרי "ושכרו" יבוא "ציון העובדה כי הצעת יחידות בקרן פתוחה תופסק החל ממועד משלוח ההודעה, וציון זכותו של מנהל הקרן לחרוג ממדיניות ההשקעות של הקרן בשל מימוש נכסי הקרן".תיקון סעיף 10726.בסעיף 107 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, המילה "תחילת" – תימחק;(2) בסעיף קטן (א), במקום "לתחילת הפירוק" יבוא "לפירוק";(3) בסעיף קטן (ב) –(א) ברישה, המילה "תחילת" – תימחק;(ב) בסופו יבוא:"(6) בפירוק לפי סעיף 104א
  בתום תקופה שלא תעלה על תשעים ימים ממשלוח הודעה לרשות כאמור בסעיף 106."תיקון סעיף 10827.בסעיף 108 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ד), במקום "בעשרה אחוזים" יבוא "בחמישה אחוזים";(2) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:"(ה) מפרק קרן יפדה את יחידות הקרן במועד הפירוק."תיקון סעיף 10928.בסעיף 109 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "בפירוק" יבוא "לשם פירוקה", ובמקום הסיפה החל במילים "לפני תום ששה חדשים" יבוא "עד מועד הפירוק";(2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג) מנהל קרן יגיש תכנית פירוק לאישור הנאמן לא יאוחר משבוע לאחר משלוח ההודעה לרשות כאמור בסעיף 106; אישר הנאמן את תכנית הפירוק, יגישה מנהל הקרן לרשות; תכנית הפירוק לא תהיה פתוחה לעיון הציבור.(ד) נותרו בידי המפרק, לאחר מועד הפירוק, מזומנים, יעשה בהם כפי שיורה לו הנאמן בהתייעצות עם יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך; נותרו בידי המפרק התחייבויות בסכום העולה על המזומנים בקרן – יישא בהפרש מאמצעיו."תיקון סעיף 11029.בסעיף 110 לחוק העיקרי –(1) ברישה, במקום "בתום פירוק הקרן" יבוא "מיד לאחר פירוק הקרן ומימוש נכסיה כאמור בסעיף 109";(2) בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "הוצאות הפירוק" יבוא "שנותרו לאחר מועד הפירוק, על מה שנעשה במזומנים או בהתחייבויות כאמור בסעיף 109(ד) ועל הוצאות הפירוק;".תיקון סעיף 11130.בסעיף 111 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א)(2), במקום "מעשרה אחוזים ממספר היחידות" יבוא "מעשרים אחוזים ממספר היחידות, או באישור הנאמן – לפחות חמישה בעלי יחידות המחזיקים לא פחות מחמישה אחוזים ממספר היחידות";(2) סעיף קטן (ב) – בטל;(3) בסעיף קטן (ד) – (א) ברישה, במקום "סעיפים קטנים (ב) ו-(ג)" יבוא "סעיף קטן (ג)";(ב) פסקה (1) – תימחק;(4) במקום סעיף קטן (ז) יבוא:"(ז) יחידות המוחזקות בידי אדם השולט במנהל קרן, עובד של מנהל קרן, נושא משרה במנהל הקרן, אדם המועסק על ידי מנהל קרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן, עובד של אדם המועסק כאמור ותאגיד בשליטתו של כל אחד מאלה, לא יקנו זכות הצבעה.";(5) בסעיף קטן (ט), במקום "פקודת החברות" יבוא "חוק החברות".(6) בסעיף קטן (י), במקום "(ב), (ג) ו-(ד)" יבוא "(ג) ו-(ד)".תיקון סעיף 11231.בסעיף 112 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי סעיפים 47(ב), 100, 101, 102 ו-103(3)" יבוא "לפי סעיפים 102 ו-103(3)";(2) בסעיף קטן (ה), במקום "אחרת מהמנויות בסעיף" יבוא "שלא לפי סעיף".תיקון סעיף 112א32.בסעיף 112א לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "ויפרסם את הדוח בעיתון" יבוא "או על סיום ההתקשרות עם אדם כאמור, ויפרסם בעיתון דוח על העברת קרן שבניהולו לניהול בידי מנהל קרן אחר או על מינוי חברה אחרת לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "מנהל הקרן ישלח את הדוח" יבוא "מנהל הקרן ישלח את הדוח על העברת קרן שבניהולו לניהול בידי מנהל קרן אחר או על מינוי חברה אחרת לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו".הוספת פרק ט'133.אחרי סעיף 113 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ט'1: הצעת יחידות של קרן חוץ
  הגדרות – פרק ט'1113א.בפרק זה –"גוף מפקח" – גוף שתפקידו, על פי דיני המדינה שבה הוא פועל, להתיר הצעת יחידות של קרן חוץ לציבור באותה מדינה; "יחידות של קרן חוץ" – יחידות המקנות זכויות בקרן חוץ או מניות של קרן חוץ, אם קרן החוץ היא תאגיד; "מדינת המוצא" – מדינה שבה ניתן היתר מהגוף המפקח, להציע יחידות של קרן חוץ; "מנהל קרן חוץ" – תאגיד שהגוף המפקח במדינת המוצא אישר לו לנהל קרנות נאמנות ולהציען לציבור; "קרן חוץ" – הסדר או תאגיד, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שהוקם במדינת חוץ על פי דיניה; לעניין זה, "נייר ערך" – לרבות אופציה וחוזה עתידי כהגדרתם בסעיף 64(ב).הצעת יחידות של קרן חוץ לציבור113ב.(א) יחידות של קרן חוץ לא יוצעו לציבור, ואולם שר האוצר רשאי לקבוע תנאים כאמור בסעיף 113ג(א)(1) שבהתקיימם רשאית הרשות להתיר את הצעתן לציבור של יחידות כאמור, ובלבד שהן מוצעות על פי אישור מאת הגוף המפקח במדינת המוצא. (ב) תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיתייחסו גם להצעת יחידות של קרן הרשומות למסחר בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, בדרך של רישומן למסחר בבורסה בישראל.(ג) הרשות רשאית שלא להתיר הצעת יחידות של קרן חוץ, אף אם מתקיימים התנאים כאמור בסעיף קטן (א), אם סברה, על פי מידע שהובא לידיעתה, כי יש חשש סביר שעניינו של ציבור המשקיעים בישראל אינו מובטח די צורכו ולאחר שנתנה למנהל קרן החוץ הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. תקנות לעניין קרן חוץ113ג.(א) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין הצעת יחידות של קרן חוץ לציבור, אשר יבטיחו די הצורך את עניינו של ציבור המשקיעים בישראל, ובכלל זה –(1) תנאים להצעת יחידות של קרן חוץ לציבור;(2) חובות ותנאים שיחולו על מי שמציע יחידות של קרן חוץ לציבור.(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יכול שיותקנו דרך כלל או לסוגי קרנות ויכול שיתייחסו, בין השאר, למדינת המוצא, לדין שעל פיו הוקמה קרן החוץ או שעל פיו היא פועלת, פיקוח על קרן החוץ, מאפייני הקרן או מאפייני מנהל הקרן.תחולת הוראות על קרן חוץ113ד.(א) ההוראות לפי הסעיפים המפורטים להלן יחולו על יחידה של קרן חוץ, קרן חוץ ומנהל קרן חוץ, בשינויים המחויבים, ובשינויים כמפורט בצדן, כאילו היו יחידה, קרן ומנהל קרן, לפי העניין:(1) סעיף 41;(2) סעיף 42 –(א) סעיף קטן (ד) – הרישה עד המילים "ובתנאים שבהם הותר";(ב) סעיף קטן (ד1);(ג) הוראות לפי סעיף קטן (ה) בדבר תנאים שבהם רשאי מפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה ובדבר שיעורה המרבי של עמלה כאמור ואופן חישובה;(3) סעיף 44(א) – הסיפה החל במילים "מפיץ לא יסרב" תחול ביחס לקרן חוץ, ובלבד שמפיץ רשאי שלא להפיץ קרנות חוץ כלל;(4) סעיף 72א(א);(5) סעיף 72ב – יחול גם על תשקיף של קרן חוץ וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים בו, על הנספח לתשקיף כאמור וכן על כל דוח שיגיש מנהל קרן חוץ לרשות לפי חוק זה;(6) סעיף 73(ב) עד (ה), ובלבד שאין בכך למנוע ממנהל קרן חוץ לפרסם פרסום שהוא מכוח חובה על פי הדין החל עליו במדינת המוצא ובאופן שבו הוא נדרש לעשותו;(7) סעיף 73א;(8) סעיף 82;(9) סעיף 83(א) – הרישה עד המילים "לפי חוק זה".(ב) על הפרת ההוראות שבסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 114 והוראות התוספת הראשונה כמפורט להלן, לפי העניין:(1) לעניין הפרת הוראות לפי סעיף 42(ד) ו-(ה) – פרט (10) בחלק א', פרט (8) בחלק ב', פרט (7) בחלק ג';(2) לעניין הפרת הוראות לפי סעיף 72א(א) – פרט (5) בחלק א';(3) לעניין הפרת הוראות סעיף 73(ב)(1), (ג), (ג1) ו-(ג2) – פרט (21) בחלק ב';(4) לעניין הפרת הוראות סעיף 82(א) ו-(ב) – פרט (28) בחלק ג';(5) לעניין הפרת הוראות לפי סעיף 82(ג) – פרט (26) בחלק ב'. חובת הודעה113ה.(א) חדל להתקיים האמור בסעיף 113ב(א) לרבות תנאי מהתנאים שנקבעו מכוחו, לפי סעיף 113ג(א)(1), יודיע על כך מנהל קרן החוץ לרשות, מיד כשנודע לו על כך.(ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין מתן ההודעה לרשות, לרבות לגבי אופן מתן ההודעה והמועדים לביצועה.הוראה על תיקון פגם113ו.נודע לרשות, בין על פי הודעה לפי סעיף 113ה ובין בדרך אחרת, כי חדל להתקיים האמור בסעיף 113ב(א) לרבות תנאי מהתנאים שנקבעו מכוחו, לפי סעיף 113ג(א)(1), או נודע לרשות כי מנהל קרן חוץ הפר הוראה החלה עליו לפי סעיפים 113ג(א)(2) ו-113ד(א), רשאית הרשות להורות למנהל קרן החוץ לתקן את הפגם בתוך תקופה שתקבע. הוראה על הפסקת הצעה של יחידות קרן חוץ113ז.הרשות רשאית להורות למנהל קרן חוץ, לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להפסיק את הצעת היחידות של קרן החוץ לציבור, בתוך תקופה שתקבע, בהתקיים אחד מאלה:(1) מנהל קרן החוץ לא תיקן את הפגם בתוך התקופה שקבעה הרשות כאמור בסעיף 113ו;(2) הגוף המפקח במדינת המוצא ביטל או התלה את אישורו להצעת היחידות של קרן החוץ;(3) היחידות של קרן החוץ רשומות למסחר בבורסה בישראל ונמחקו מן הרישום למסחר בבורסה או בשוק המוסדר מחוץ לישראל.הוראה על מחיקה מהרישום למסחר113ח.הורתה הרשות למנהל קרן חוץ להפסיק את הצעת היחידות של קרן החוץ לציבור בישראל כאמור בסעיף 113ז, והיו היחידות רשומות למסחר בבורסה בישראל, רשאי יושב ראש הרשות להורות לבורסה למחוק את היחידות מן הרישום למסחר, בתוך תקופה שיקבע.הסדרים להבטחת זכויות113ט.הבורסה בישראל תקבע בתקנונה כללים להבטחת זכויותיו של בעל יחידות של קרן חוץ שנרכשו בה, בנסיבות שבהן נמחקו היחידות מן הרישום למסחר בה; לעניין זה, "תקנון" – תקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך."הוספת סעיף 126א34.אחרי סעיף 126 לחוק העיקרי יבוא:"אחריות נושא משרה בתאגיד126א.(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 124(א) על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע בשל אותה עבירה; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.(ב) נעברה העבירה לפי סעיף 124(א) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו."ביטול סעיף 129א35.סעיף 129א לחוק העיקרי – בטל.תיקון התוספת הראשונה36.בתוספת הראשונה לחוק העיקרי –(1) בחלק ב' –(א) אחרי פרט (21) יבוא:"(21א) לא השתתף או לא הצביע באסיפת מחזיקים ובהליכים של תאגיד שניירות הערך שהוציא מוחזקים בקרן שבניהולו, בניגוד לתקנות שנקבעו לפי סעיף 77 שקבע שר האוצר בתוספת זו;";(ב) בפרט (24), בסופו יבוא "או לא נשא מנהל הקרן מאמצעיו בהוצאות העודפות שנוכו מנכסי קרן שבניהולו, בניגוד להוראות סעיף 104א(ד)";(2) בחלק ג' –(א) אחרי פרט (2א) יבוא:"(2ב) מינה דירקטור חיצוני בלא שקיבל לכך את אישור הנאמן, כנדרש לפי סעיף 16(א1);";(ב) בפרט (6), בסופו יבוא "או שלא באישור הרשות בניגוד להוראות לפי סעיף 113ב(א)";(ג) בפרט (26), אחרי "עד (4)" יבוא "ו-(א1)";";(ד) אחרי פרט (29) יבוא:"(29א) לא מינה רואה חשבון לקרן, בניגוד להוראות סעיף 99(א);";(ה) במקום פרט 31 יבוא:"(31) לא פדה את יחידות הקרן הפתוחה במועד הפירוק, בניגוד להוראות סעיף 108(ה);".תיקון התוספת השלישית37.בתוספת השלישית לחוק העיקרי –(1) בחלק א', פרט (2) – יימחק;(2) בחלק ב' –(א) פרט (11) – יימחק;(ב) במקום פרט (14) יבוא: "(14) לא סיים את מימוש נכסי הקרן עד מועד הפירוק בניגוד להוראות סעיף 109(א);".תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
משוב א- א+