אישור החוק - הצעת חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2014

‏יום שני ‏14 ‏יולי ‏2014 19:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • מוצע להקים קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל רווחי נפט שנגבה לפי חוק מיסוי רווחי נפט, התשע”א-2011, ובכלל זה את אופן פעולתה ואופן הוצאת הכספים שינוהלו בה.
    הקרן לניהול הכספים שתוקם מטרתה לבדוק שהמדינה עושה שימוש הולם מהתקבולים ממשאבי הטבע בראיה שמדובר בנכסים בין-דוריים ולפיכך לנהל את הכנסות הקרן בראייה ארוכת טווח לטובת מטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות. לקרן יהיו שני מקורות הכנסה: הכנסות המדינה מההיטל על רווחי גז שיועברו אליה והריבית שיישאו ההכנסות מההיטל.
    בנוסף, מוצע להקים ועדה לפיקוח על הקרן בכנסת שתהיה אחראית על הקרן ועל יישום הוראות החוק, ועדה אשר תאשר את דוחות הקרן ותקנות בנושא חוק הקרן, ותקבע את אופן חלוקת פירות הקרן שיובא כחלק מהצעת חוק התקציב.
    עוד מוצע כי הקרן תסייע להתמודדות עם אירועים חריגים, לרבות אירועים סביבתיים בעלי השפעה שלילית חריגה על כלכלת המדינה שבעקבותיהם הכנסת תהיה רשאית לאשר לממשלה הלוואה מנכסי הקרן.
    לפי הצעת החוק, לקרן יהיו ארבעה מוסדות שונים: מועצת הקרן, ועדת השקעות, ועדת ביקורת ומחלקת ניהול. לקרן יהיה יועץ משפטי משלה בנוסף למבקר פנימי בקרן, על מנת לשמור על נכסיה ולמנוע ניגוד עניינים מול הממשלה.
משוב א- א+